Гражданско дело 891/2013 - Решение - 10-02-2014

Решение по Гражданско дело 891/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 562                                                                   10.02.2014 Година            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       ІІІ граждански  състав

На   09.01.2014 Година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Васка Атанасова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 891 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

                   Иск по чл.422 от ГПК с материалноправно основание на вземанията чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД.

                   Ищецът «Водоснабдяване и канализация» ЕООД гр.Пловдив, чрез процесуалния си представител юрк.Р. Х., твърди в исковата молба, че за периода 27.03.2007 г.- 30.09.2012 г. ответникът А.К.М. с ЕГН ********** имал непогасени задължения за предоставените му от експлоатационното дружество услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за обект, находящ се в с.С., ул.Ш. № * на стойност 191,77 лв., както и обезщетение за забава в размер на 65,53 лв. за същия период. За вземанията си ищецът подал заявление и била издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 1689/2012 г. по описа на Карловски РС, І гр.с. Тъй като длъжникът подал възражение в срока по чл.414 от ГПК, ищецът е предявил иск да се признаят за установени вземанията му по заповедта, в т.ч. законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението, както и разноските в заповедното производство. Ангажирани са доказателства. Претендират се разноски.        

                    Ответникът не е подал отговор на исковата молба в срока по чл.131 ГПК, като в с.з. оспорва размера на задълженията си.

                   Съдът, като обсъди събраните в хода на делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и във връзка със становищата, доводите и възраженията на страните, прие следното:

                   Приложено е ч.гр.д.№ 1689/2012 г. по описа на Карловския РС, І гр.с., от което се установява, че по заявление на ищеца е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу ответника за вземания в размер от 191,77 лв. , представляваща стойност на доставени услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за периода от 27.03.2007 г.- 30.09.2012 г. за обект, находящ се в с.С., ул.Ш.№ *, сумата от 65,53 лв. обезщетение за забава за същия период, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението- 13.11.2012 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 125 лв. разноски по делото. Срещу заповедта е депозирано възражение от длъжника, като настоящият иск е предявен в срока по чл.415 от ГПК, с оглед на което се явява процесуално допустим.

                   Безспорно е по делото, че ответникът е собственик на недвижимия имот, по отношение на който са начислени процесните задължения, както и че е абонат на ищцовото дружество, което е признато в с.з. на 01.10.2013 г..

                   Представена е справка за водомерите на абоната А.М., издадена от ищеца, съобразно която в собствения на ответника недвижим имот е монтиран водомер № *.

                   Представени са също така препис- извлечения от карнетите, отразяващи отчетено количество вода чрез този водомер в рамките на спорния период. В същите не са вписан ипоказания на водомера, а само разлика в кубици, като не става ясно как са определяни те. Формулярът не съдържа графа за подпис нито на инкасатор, нито на абоната. Фигурират положени подписи срещу някои от отчитаните месеци, без да е изяснено значението или авторството им. Твръдения в тази насока изобщо липсват.

                   Изслушана е ССЕ, която, след запознаване с представените по делото писмени доказателства- справка на начислени задължения по партидата на абоната, опис на издадени фактури за лихви и извлеченията от карнетите, и след проверка на счетоводните записвания при ищцовото дружество, дава заключение, че общото задължение на ответника към В и К ЕООД- Пловдив е в размер на 202,95 лв., от които платени 11,18 лв. и останали непогасени в размер на 191, 77 лв. Начислени са лихви за забавено плащане от 54,34 лв. Сумите по отделните главници за изчислени съобразно приложените копия от карнети и съобразно утвърдените цени от ДКЕВР.

                   Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

                   Условията и редът за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, както и взаимоотношенията между експлоатационните предприятия «В и К» и отделните абонати в процесния период са се регулирали от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. Съгласно чл.3, ал.1, т.2 от същата, потребител на услугите на «В и К» са собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване на жилища и нежилищни имоти в сгради - етажна собственост. С оглед на което ответникът притежава качеството «потребител»  на услугите на «В и К» като собственик на процесния недвижим имот.

                        Съгласно разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г.  услугите В и К се заплащат въз основа на измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната система на оператора, отчетено чрез монтираните водомери на всяко водопроводно отклонение, като отчитането се извършва от длъжностни лица на оператора или лица, на които това е възложено с договор с оператора, както и от лица, представители на етажната собственост, отношенията с което също се уреждат с договор, като съгласно чл. 35, ал. 1 отчитането се извършва периодично, съгласно посоченото в общите условия, но за не повече от 6 месеца.

         Ищецът не проведе необходимото пълно доказване на размера на вземанията си. Ангажираните от него писмени доказателства не обвързват съда да приеме обстоятелствата, за които са съставени предвид характера им на частни свидетелстващи документи, независимо че не са били изрично оспорени от ответника. Освен това, не се установява по какъв начин са определени количествата вода за всеки месец, доколкото не са отразени показанията на водомера, като в съответната графа е записано „ тар”, чийто смисъл остава неясен. Друг извод не би могъл да се направи въз основа на заключението на вещото лице, което установява единствено правилност на изчисленията съобразно записаните кубици, но не и на начина, по който са определени количествата. Не се установява от кого, как и по какъв начин е извършено отчитането, защо не са записвани показанията на всеки от водомерите, дали изобщо има реално отчитане на потребената в имота на ответника вода. Не се установява и не се твърди да е имало служебни начисления на определено основание. Ето защо, доколкото данните от карнетите не се ползват с достоверност, съдът не може да приеме за реално дължими сумите, начислени на тези показания.

По така изложените съображения исковете като неоснователни следва да се отхвърлят.

При този изход на спора на ищеца не се следват направените от него деловодни разноски.

                   По изложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

                   ОТХВЪРЛЯ предявения от «Водоснабдяване и канализация» ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.Шести септември № 250 иск да се признае за установено, че А.К.М. с ЕГН ********** дължи сумата от 191,77 лв. , представляваща стойност на доставени услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за периода от 27.03.2007 г.- 30.09.2012 г. за обект, находящ се в с.С., ул.Ш. № *, сумата от 65,53 лв. обезщетение за забава за същия период, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението- 13.11.2012 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 125 лв. разноски по делото, за които вземания е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 1689/2012 г. по описа на Карловския РС, І гр.с.           

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                                  /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала.

В.А.