Гражданско дело 8583/2013 - Решение - 03-06-2013

Решение по Гражданско дело 8583/2013г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер 2337                              03.06.2013   Година                     Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  трети   юни                                        две хиляди и тринадесета  година

В публично заседание на тридесет и  първи   май           две     хиляди   и тринадесета година в следния състав:

 

  Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: ЦВЕТЕЛИНА  БАКАЛОВА

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер   8583                                                по описа за   2013  година

 

         Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

 

  Подадена е от М.С.П. ЕГН  ********** и В.А.П. ЕГН  ********** молба за прекратяването на брака им, сключен на *** Г. в град Пловдив, обл. Пловдив, с  Акт за граждански брак № *** от *** Г. на Община Пловдив, област Пловдив, по взаимно съгласие, като се утвърди споразумението им по чл.51 от СК. 

    Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното: 

    От представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за граждански брак № *** от *** Г. на Община Пловдив, област Пловдив е видно, че същият е сключен на *** Г. в град Пловдив, обл. Пловдив.  Депозира се лично от съпрузите пред съда сериозното и непоколебимо взаимно съгласие за развод. Представеното споразумение по чл.51 от СК е пълно, декларира се, че са уредени всички лични отношения между съпрузите по повод прекратяването на брака  им. Същите имат родено от брака си едно непълнолетно дете - А.В. П.  ЕГН **********.

Родителските права, относно роденото от брака дете -А.В. П., ЕГН: ********** се предоставят за упражняване от майката М.С.П.. Местоживеенето на детето А.В. П. ще бъде при майка му М.С.П. ***.

Определя се следния режим на лични отношения  на детето с бащата В.А.П.: В периода на учебната година през работните дни от седмицата, когато детето е на училище и майката не е в платен годишен отпуск, бащата има право да бъде с детето в гр. Пловдив, както следва: в понеделник от 17:30 часа до 20:30 часа и в четвъртък от 17:30 часа до 20:30 часа. Бащата има право на лични отношения с детето  и всяка втора и четвърта седмица от месеца в петък, събота и неделя за времето от 17:30 часа в петък до 18:00 часа в неделя, с преспиване в посочения период. Бащата има право на лични отношения с детето и 21 /двадесет и един/ дни през лятната ученическа ваканция, които няма да съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

Бащата В.А.П. се задължава да плаща до 30-то число на всеки месец издръжка на детето си А.В. П. в размер на 80 /осемдесет/ лева, считано от одобряване на настоящото споразумение до настъпване на нови обстоятелства за промяна на размера и.

Придобитите от брака движими вещи  молителите декларират, че са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции относно същите. Придобития през време на брака лек автомобил, марка „Сузуки", модел „Лиана", с ДК№ *******, който е съпружеска имуществена общност и е на стойност 1000 лв. /хиляда лева/ остава еднолична собственост на В.А.П..

При разпределянето на имуществото няма да се извършва парично уравняване на дяловете.

Семейното жилище - апартамент, находящ се в гр.П., ул. Б. №**, ет.* ап.*, което е собственост на М.С.П. ще се ползва от М.С.П..

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

След прекратяването на брака М.С.П. ЩЕ ЗАПАЗИ фамилното си име, придобито при сключване на брака -П., като в бъдеще ще продължи да се именува М.С.П..

Разноските по делото се поемат по равно от молителите.

 

Като съответно на закона и морала настоящето споразумение  следва да бъде  утвърдено от съда.

       Съдът определя окончателна държавна такса по делото в размер на 20 лева, която да бъде заплатена от двамата съпрузи  по равно. Съпругът следва да бъде осъден да заплати и сумата от 57.60 лева, представляваща държавна такса върху дължимата издръжка.  Съпругът дължи  по сметка на  ВСС и сумата от 10 лева, представляваща държавна такса относно придобитото в дял МПС, както и сумата  от 12.50 лева, която  следва да заплати по сметка на  Община  Пловдив, представляваща местен данък относно придобитото в дял МПС.

      Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака между М.С.П. ЕГН  ********** и В.А.П. ЕГН  **********, сключен на *** Г. в град Пловдив, обл. Пловдив, с  Акт за граждански брак № *** от *** Г. на Община Пловдив, област Пловдив, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете – А.В. П.  ЕГН ********** на майката М.С.П. ЕГН  **********.

Местоживеенето на детето А.В. П.  ЕГН ********** ще бъде при майката М.С.П. ЕГН  ********** *** an. 1

 

    ОПРЕДЕЛЯ  РЕЖИМ НА   ЛИЧНИ  ОТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ  бащата В.А.П. ЕГН  ********** и детето  А.В. П.  ЕГН ********** както следва: В периода на учебната година през работните дни от седмицата, когато детето е на училище и майката не е в платен годишен отпуск, бащата има право да бъде с детето в гр. Пловдив, както следва: в понеделник от 17:30 часа до 20:30 часа и в четвъртък от 17:30 часа до 20:30 часа. Бащата има право на лични отношения с детето  и всяка втора и четвърта седмица от месеца в петък, събота и неделя за времето от 17:30 часа в петък до 18:00 часа в неделя, с преспиване в посочения период. Бащата има право на лични отношения с детето и 21 /двадесет и един/ дни през лятната ученическа ваканция, които няма да съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

 

    ОСЪЖДА бащата В.А.П. ЕГН  ********** да заплаща на детето си А.В. П.  ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител - майката  М.С.П. ЕГН  ********** месечна издръжка в размер на 80 лв. /осемдесет лева/, считано от одобряване на споразумението между съпрузите – 03.06.2013г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й заплащане.

 

Молителите нямат претенции за издръжка един към друг.

 

 След прекратяването на брака съпругата М.С.П. ЕГН  **********, ще  продължи  да носи брачното си фамилно име - П..

 

Семейното жилище - апартамент, находящ се в гр.П., ул. Б. №**, ет.* ап.*, собственост на М.С.П. се предоставя за ползване на съпругата М.С.П. ЕГН  **********.

 

   Придобитите от брака движими вещи  молителите декларират, че са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции относно същите.

 

    В ДЯЛ НА СЪПРУГЪТ  В.А.П. ЕГН  **********  се дава и той става  изключителен собственик на придобития през време на брака, представляващ съпружеска  имуществена  общност, лек автомобил, марка „Сузуки", модел „Лиана", с ДК№ *******

 

    При разпределянето на имуществото няма да се извършва парично уравняване на дяловете.

 

    Разноските по делото се поемат по равно от молителите.

 

ОСЪЖДА В.А.П. ЕГН  ********** да заплати 57.60 лв. /петдесет и седем лева  и  шестдесет стотинки/ по сметка на ВСС, представляваща държавна такса върху дължимата издръжка.

 

ОСЪЖДА В.А.П. ЕГН  ********** да заплати 10 /десет/ лева по сметка на  ВСС, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

ОСЪЖДА В.А.П. ЕГН  ********** да заплати 10 /десет/ лева по сметка на  ВСС, представляваща държавна такса относно придобитото в дял МПС.

 

ОСЪЖДА В.А.П. ЕГН  ********** да заплати 12.50 лева /дванадесет лева и петдесет стотинки/  по сметка на  Община  Пловдив, представляваща местен данък относно придобитото в дял МПС.

 

ОСЪЖДА М.С.П. ЕГН  ********** да заплати 10 /десет/ лева по сметка на  ВСС, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

            

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.