Гражданско дело 8476/2013 - Решение - 16-07-2013

Решение по Гражданско дело 8476/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3186

 

гр. Пловдив, 16.07.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХ гр. състав, в публично съдебно заседание на 09.07.2013г, в състав:

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПОЛИНА БЕШКОВА

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8476 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производство по реда на Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.

 

 

******************************************************************************************

 

По тези съображения, съдът

                                     

Р Е Ш И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Х.Г.К. ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на А.Я.М. ЕГН ********** ***.

ЗАБРАНЯВА на Х.Г.К. ЕГН ********** ***, да се ПРИБЛИЖАВА ДО ЖИЛИЩЕТО, обитавано от А.Я.М. ЕГН **********, находящо се в гр. П. ул. “Х.” №  ет. ап., както и до останалите адреси, на които молителката пребивава временно или постоянно, а именно: гр. П. бул. Ш. С. №  ет.  ап.  и с. О. ул. О. П. № , а също и до местата й за социални контакти и отдих за срок от 18 МЕСЕЦА, считано от 23.05.2013г, когато е издадена заповедта за незабавна защита.

 Да се издаде заповед за защита, която да се връчи на районното полицейско управление по настоящия адрес на извършителя и пострадалото лице, а на страните - ведно с препис от решението.

            При неизпълнение на заповедта за защита следва да се приложат мерките по чл. 21, ал. 3 от ЗЗДН – задържане на нарушителя и незабавно уведомяване на органите на прокуратурата.

            ОСЪЖДА Х.Г.К. ЕГН ********** *** да заплати глоба в размер на 500 лв.

            ОСЪЖДА Х.Г.К. ЕГН ********** *** да заплати държавна такса по сметка на ВСС в размер на 50 лв.

ОСЪЖДА Х.Г.К. ЕГН ********** *** да заплати на А.Я.М. ЕГН ********** *** сумата от 250 лв – разноски в производството.

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 – дневен срок от връчването му.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ П. Бешкова

Вярно с оригинала.

ЛК