Гражданско дело 8467/2013 - Решение - 07-02-2014

Решение по Гражданско дело 8467/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  550                        07.02.2014 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, X граждански състав, в публично заседание на 08.01.2014г., в състав:

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

                                                                  

при участието на секретаря Величка Динкова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8467 по описа на съда за 2013г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предмет на делото са искове с правна квалификация чл.422 вр. с чл.415 ГПК.

Ищецът „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, с ЕИК 812115210 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3 с и. д. инж. Г.Й.Т. чрез юрк.Ст.Г. иска от съда да се признае за установено спрямо ответника „Юлия 2003” ЕООД, с ЕИК 115777881 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Борис Петров № 20 с у.Ю.Б.Г., че дължи в полза на ищеца сумата от 3 721.22 лева, дължима за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода 31.07.2012г. – 23.01.2013г. с отчетен период по фактури 21.06.2012г. – 20.09.2012г. ведно със законната лихва за забава върху главницата от датата на подаването на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумата, както и разноските в заповедното производство в размер на 326.42 лева за които е била издадена заповед № 2867 за изпълнениена парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 4578 по описа за 2013г. на РС – Пловдив, 4 – с-в. Ангажират се доказателства. Претендират се разноски.

 Ответника „Юлия 2003” ЕООД не представя отговор на исковата молба, не взема становище по иска, не изпраща свой процесуален представител на първото по делото съдебно заседание, не се ангажират доказателства и не са направени искания за разглеждане на делото в тяхно отсъствие.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно и с оглед наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

С определение от 11.10.2013г.  е отменен ход по същество с оглед на постъпила молба от ответника като делото е насрочено за 27.11.2013г. На 27.11.2013 ход на делото не е даден, а на 08.01.2014г. същото е приключено след повторна преценка предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

В тази връзка в съдебно заседание процесуалния представител на ищеца моли за постановяване на неприсъствено решение, тъй като счита, че за това били налице предвидените в чл. 238 от ГПК предпоставки.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника по делото

Ответникът в приложеното съобщение изрично е бил уведомен, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

Дадена е възможност на ответника да се яви в о.с.з., да вземе становище по доказателствата, да ангажира доказателства, да упражни процесуалните си права – това не е сторено. Ето защо в с.з. от 08.01.2014г. са налице отново предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

От друга страна, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищеца доказателства, се налага изводът, че искът е вероятно основателен.

В тази връзка съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238 и сл. от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което искът следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати сумата от 774.42 лева разноски по делото, за което по делото е представен списък по чл.80 ГПК.

Поради изложеното и на основание чл. 239 ал. 2 от ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, ЧЕ „Юлия 2003” ЕООД, с ЕИК 115777881 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Борис Петров № 20 с у.Ю.Б.Г. ДЪЛЖИ В ПОЛЗА на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, с ЕИК 812115210 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3 с и.д. инж. Г.Й.Т. чрез юрк.Ст.Г. сумата от 3 721.22 лева, дължима за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода 31.07.2012г. – 23.01.2013г. с отчетен период по фактури 21.06.2012г. – 20.09.2012г. ведно със законната лихва за забава върху главницата от датата на подаването на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на сумата, както и разноските в заповедното производство в размер на 326.42 лева, за които е била издадена заповед № 2867 за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 4578 по описа за 2013г. на РС – Пловдив, 4 – ти с-в.

ОСЪЖДА „Юлия 2003” ЕООД, с ЕИК 115777881 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Борис Петров № 20 с у.Ю.Б.Г. ДА ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА НА „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, с ЕИК 812115210 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3 с и.д. инж. Г.Й.Т. чрез юрк.Ст.Г. сумата от 774. 42 лева / седемстотин седемдесет и четири лева и 42 стотинки/, която представляват разноски за настоящата

 

ДА се изплатят по посочената от ищеца банкова сметка ***.01.2014г. сумите за внесени депозити по настоящото дело в размер на 350 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване, а ответникът разполага със защита срещу него, съобразно чл. 240 ГПК.

           

Препис от решението да се връчи на страните.

 

        

   СЪДИЯ :/п./В.Атанасов/

 

            Вярно с оригинала

            ВД