Гражданско дело 8322/2013 - Определение - 30-09-2013

Определение по Гражданско дело 8322/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2013                                                       гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХV граждански състав  

На тридесети септември                                   2013 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                               Председател: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

Секретар: Ирина Тодорова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията  

гражданско дело №   8322    по описа за 2013 година.

На именното повикване в   09,46  часа се явиха:

..............................................................................................................................................

 

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба, посредством която страните доброволно уреждат възникналия спор помежду им не противоречи на закона и на добрите нрави, поради което тя следва да бъде утвърдена.

На основание чл. 63, ал. 3 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд – Пловдив сумата от 50  /петдесет  лева/ държавна такса по производството,

С оглед на така постигнатата спогодба, съдът е десезиран от настоящия спор, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Ето защо и поради мотивите изложени по-горе, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатата между Б.Я.С., ЕГН  ********** *** чрез адв.  И. и ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК СИСТЕМС ООД, ЕИК  201219796 със седалище и адрес на управление с. Труд, общ. Марица, ул.   Карловско шосе № 90, чрез юрк. Н   съобразно която:

ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК СИСТЕМС ООД, ЕИК  201219796 със седалище и адрес на управление с. Труд, общ. Марица, ул.   Карловско шосе № 90  се задължава да заплати в петдневен срок считано от 30,09,2013 г. на Б.Я.С., ЕГН  ********** ***  сумата от общо 2022,33 лв.  /две хиляди двадесет и два лева и 33 ст./, представляваща сбор от 790,16 лв. /седемстотин и деветдесет лева и 16 ст./  ТВ за месеците март и април 2013 г.  и 1232,17 лв.  равняващи се на 630 евро /шестстотин и тридесет евро/  по фиксинга на БНБ, представляваща обезщетение за командировка за командировъчни пари за периода 01,04,2013 до 30,04,2013 г., ведно със законната лихва,  върху тази сума, считано от 04,010,2013 г.

 Разноските остават за страните така както са направени.

ОСЪЖДА ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК СИСТЕМС ООД, ЕИК  201219796 със седалище и адрес на управление с. Труд, общ. Марица, ул.   Карловско шосе № 90 да заплати по сметка на Районен съд Пловдив сумата от 50 лв./петдесет лева/ ДТ по производството.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 8322 /2013  г., ПРС, ХV гр.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с ч.ж. пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

 

 

            Протоколът се изготви в СЗ.

            Заседанието се закри се в  10,02 часа.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

 

                                                                                  СЕКРЕТАР: /п/

Вярно с оригинала!

ИТ