Гражданско дело 8175/2013 - Определение - 28-02-2014

Определение по Гражданско дело 8175/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                                          28.02.2014г.                    Град  ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 VІ граждански състав,

На  двадесет и осми февруари две хиляди и четиринадесета година,

В закрито заседание, в следния състав:                                                                    

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКА ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8175 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е образувано по иск с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, предявен от «С.Г.ГРУП» ООД с ЕИК: 148062016, представлявано от управителя С. Ц., чрез адв. В. Г., със съдебен адрес: гр. София, бул. «България» № 75, Бизнес център «Ботонакис», против Г.Й.Г. с ЕГН: **********,***, за признаване за установено, че ответникът  дължи на ищеца по силата на договор за цесия от 13.01.2012г., сключен между «Космо България Мобайл» ЕАД и "С.Г.ГРУП" ООД, сумата от 639,56 лева - главница по договор № 0273398, сключен на 24.11.2002г., по който е издадена фактура № 7142101600 от 25.02.2010r. с отчетен период 25.01.2010г.- 24.02.2010г., и сумата от 191,97 лева - лихва за забава върху главницата за периода 16.03.2010 - 11.02.2013г., ведно със законната лихва за забава за периода от 11.03.2013г. до окончателното й заплащане, е ведно със съдебни разноски, които вземания са предмет на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, издадена по ч. гр. дело № 3395/2013 г. по описа на ПРС.

При осъществяване на преценка за допустимост на предявения иск следва да се има предвид, че за да е допустим искът по реда на чл.422 във вр. с чл.415 от ГПК, от съществено значение е наличието на пълна идентичност между вземането, за което е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение и съответно е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК и вземането, предявено за защита по реда на чл.422 от ГПК.

Идентичността следва да е пълна, както по отношение на размера на иска, така и по отношение на неговото основание. Това се налага поради спецификата на производството по чл.422 от ГПК - иск за съществуване на вземане, за което е издадена заповед за изпълнение.

В настоящия случай, очевидно е разминаването в посочените основания, от които произтича вземането по Заповедта за изпълнение и това, което е предмет на настоящото производство.

Сочи се от заявителя в заповедното производство, че вземането му произтича от договор № М00249282, сключен на 25.10.2009г. Издадена е заповед за изпълнение на парично задължение, произтичащо от това фактическо основание. 

 След като от страна на ответника е постъпило възражение, ищецът е следвало да предяви вземането си по исков ред единствено и само във връзка с вземането, произтичащо от договор с № М00249282. Вместо това, ищецът основава вземането си по сключен договор за мобилни услуги по договор № 0273398, сключен на 24.11.2002г. Обстоятелството, че и в двете производства се сочи фактура с един и същи номер е без правно значение, тъй като основанието за плащане е договора, а не фактурата. Фактурата съставлява единствено първичен счетоводен документ, установяващ вече възникнало вземане.

Недопустимо е в производството по реда на чл.422 от ГПК основанието на вземането да е различно от основанието на вземането по заповедното производство. Произнасянето на съда по тази искова молба със съдебно решение би съставявало постановяване на недопустим съдебен акт. Вземането, заявено в настоящото производство може да бъде предявено или с нов осъдителен иск, или отново по реда на заповедното производство, но с подаването на ново заявление.

Ето защо, СЪДЪТ приема, че предявеният иск е процесуално недопустим, а като образувано по недопустим иск, производството по делото следва да бъде прекратено след връщане на исковата молба, на основание чл.130 от ГПК.

Мотивиран от горното СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

        ОТМЕНЯ определението, с  което е даден ход на делото по същество.

        ВРЪЩА исковата молба на «С.Г.ГРУП» ООД с ЕИК: 148062016, представлявано от управителя С. Ц., чрез адв. В. Г., със съдебен адрес: гр. София, бул. «България» № 75, Бизнес център «Ботонакис».

         ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. д. № 8175 по описа за 2013г.

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд - Пловдив.

 

 

  

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                                                                                

Вярно с оригинала!

Секретар: П. К.