Гражданско дело 8097/2013 - Решение - 24-07-2013

Решение по Гражданско дело 8097/2013г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер     3302                          24.07.2013   Година            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IІІ брачен състав

На  двадесет и четвърти юли                две хиляди и тринадесета  година

В публично заседание на четвърти  юли        две  хиляди  и тринадесета година в следния състав:

 

            Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ИВАНКА БОЕВА

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер   8097                                                по описа за   2013  година

 

         Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

 

  Подадена е от Г.Б.М., ЕГН ********** и на Л.Н.М., ЕГН ********** молба за прекратяването на брака им, сключен на ******* в с. Устина , общ. Родопи, обл. Пловдив, с  Акт за граждански брак № **/******* на Община Родопи, област Пловдив, по взаимно съгласие, като се утвърди споразумението им по чл.51 от СК. 

    Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното: 

    От представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за граждански брак № **/******* на Община Родопи, област Пловдив е видно, че същият е сключен на ******* в с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив.  Депозира се лично от съпрузите пред съда сериозното и непоколебимо взаимно съгласие за развод. Представеното споразумение по чл.51 от СК е пълно, декларира се, че са уредени всички лични отношения между съпрузите по повод прекратяването на брака  им. Същите имат родено от брака си едно непълнолетно понастоящем дете - Н.Л. М., ЕГН **********, като  със споразумението е  определено местоживеенето му,  упражняването на родителските права над  него и  издръжката му.

Семейното жилище - ползвано от страните по време на
брака, находящо се в с. Устина, Общ. Родопи, обл. Пловдивска, ул. „С.К.и М.” №* е собственост на родителите на молителката, и се предоставя за ползване на Г.Б.М., ЕГН **********.

Придобития по време на брака лек автомобил: марка модел ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ, рег.№ ****** с рама ********* се възлага в дял и става изключителна собственост на Л.Н.М., ЕГН **********

Молителите се споразумяват, че отговорността по сключените от всеки един от молителите кредити, остава за съответната страна по договора за кредит и всички действия по събирането му се поемат от страната -длъжник по договора, който ще отговаря изцяло за събиране и погасяване на задължението си. Съпругът недлъжник по договора за кредит се освобождава изцяло от отговорност.

Съпрузите декларират, че по време на брака си не са придобивали  недвижимо имущество в режим на СИО.

Съпрузите декларират, че при фактическата раздяла всеки от тях е взел движимите вещи, които е имал преди брака им .

Молителите декларират, че нямат по между си претенции за лична издръжка.

Направените разноски по делото, остават за всеки  от молителите така, както ги е направил.

Молителите се споразумяват след прекратяването на
брака, съпругата да носи предбрачното си фамилно име
- Г..

              

Като съответно на закона и морала настоящето споразумение  следва да бъде  утвърдено от съда.

         Съдът определя окончателна държавна такса по делото в размер на 20 лева, която следва да бъде заплатена по разно  от двамата съпрузи. Съпругът следва да бъде осъден да заплати и сумата от 57.60 лева, представляваща държавна такса върху дължимата издръжка.  Същият следва да заплати по сметка на  ВСС и сумата от 4.50 лева представляваща държавна такса  относно придобитото в дял МПС, както и  сумата  от 5.63 лева по сметка  на  Община  Родопи- местен данък относно придобитото в дял МПС.

      Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Г.Б.М., ЕГН ********** и на Л.Н.М., ЕГН ********** сключен на ******* в с. Устина , общ. Родопи, обл. Пловдив, с  Акт за граждански брак № **/******* на Община Родопи, област Пловдив, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете – Н.Л. М., ЕГН ********** на майката Г.Б.М., ЕГН **********.

Местоживеенето на детето Н.Л. М., ЕГН ********** ще бъде при майката Г.Б.М., ЕГН **********.

 

 ОПРЕДЕЛЯ  РЕЖИМ НА   ЛИЧНИ  ОТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ  бащата Л.Н.М., ЕГН ********** и детето  Н.Л. М., ЕГН ********** както следва:  всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя с преспиване.

 

 ОСЪЖДА бащата Л.Н.М., ЕГН ********** да заплаща на детето си Н.Л. М., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител - майката  Г.Б.М., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 80 / осемдесет / лева, начиная от датата на завеждане на молбата за развод- 16.05.2013г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка  закъсняла вноска.

 

Семейното жилище - ползвано от страните по време на
брака, находящо се в с. Устина, Общ. Родопи, обл. Пловдивска, ул. „С.К.и М.” №* е собственост на родителите на молителката, и се предоставя за ползване на Г.Б.М., ЕГН **********.

Придобития по време на брака лек автомобил: марка модел ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ, рег.№ ****** с рама ********* се възлага в дял и става изключителна собственост на Л.Н.М., ЕГН **********

Молителите се споразумяват, че отговорността по сключените от всеки един от молителите кредити, остава за съответната страна по договора за кредит и всички действия по събирането му се поемат от страната -длъжник по договора, който ще отговаря изцяло за събиране и погасяване на задължението си. Съпругът недлъжник по договора за кредит се освобождава изцяло от отговорност.

Съпрузите декларират, че по време на брака си не са придобивали  недвижимо имущество в режим на СИО.

Съпрузите декларират, че при фактическата раздяла всеки от тях е взел движимите вещи, които е имал преди брака им .

Молителите декларират, че нямат по между си претенции за лична издръжка.

Направените разноски по делото, остават за всеки  от молителите така, както ги е направил.

Молителите се споразумяват след прекратяването на
брака, съпругата да носи предбрачното си фамилно име
- Г..

 

ОСЪЖДА Г.Б.М., ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на ВСС, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА Л.Н.М., ЕГН ********** да заплати 57.60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ по сметка на ВСС, представляваща държавна такса в производството относно  определената  издръжка.

 

ОСЪЖДА Л.Н.М., ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на ВСС, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА Л.Н.М., ЕГН ********** да заплати 4.50 лв. /четири лева и петдесет стотинки/ по сметка на ВСС, представляваща държавна такса в производството относно придобитото в дял МПС.

 

ОСЪЖДА Л.Н.М., ЕГН ********** да заплати 5.63 лв. /десет лева/ по сметка на Община  Родопи, представляваща местен данък относно придобитото в дял МПС.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

            

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Н. ВЪЛЧЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.