Гражданско дело 7958/2013 - Решение - 03-02-2014

Решение по Гражданско дело 7958/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 463, 03.02.2014 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 0.01.2014 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : Марияна Михайлова.

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7958 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Ищецът „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД, ЕИК 121261531, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. „Цариградско шосе” № 115Г, Бизнес сграда „Мегапарк”, ет. 14, представляван от управителя П.К., както и от пълномощника му юрисконсулт И.Ц., твърди, че на 07.12.2009 г. сключил със С.А. Договор за услуги данни - физическо лице № ................. за предоставяне на услугата мобилен достъп до интернет за срок от 24 месеца, неразделна част от който са Общи условия за уреждане взаимоотношения между „Макс Телеком” ООД и потребители на интернет услуги, като последният придобил качеството на абонат на мрежата с всички произтичащи от това права и задължения, включително и задължението да плаща ежемесечно за всеки следващ месец абонаментната такса в размер на 19,90 лв. с включен ДДС. Поради неплащане в уговорените срокове на дължимите от абоната суми на основание т. 6.8. във връзка с т. 6.8.1. и т. 10.20. от Общите условия договорът бил прекратен едностранно от ищеца считано от 01.06.2010 г., като поради предсрочното му прекратяване ответникът дължи неустойка на основание т. 14.2 от Общите условия в размер на 135 лв. Вън от горното към датата на прекратяване на договора ответникът не заплатил две месечни такси за периода 01.04.2010 г. – 31.05.2010 г. в размер на 39,79 лв. по фактура № ........./01.05.2010 г., поради което дължи и обезщетение за забава в размер на 11,60 лв. за периода 16.05.2009 г. - 13.03.2013 г. За тези вземания ищецът се снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 4349 по описа на Районен съд - Пловдив, ІV бр. с. за 2013 г., срещу която в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК е депозирано възражение, поради което ищецът предявява настоящата искова молба и моли съда да признае за установено, че ответникът му дължи горните суми ведно със законната лихва върху главницата от датата на депозиране на заявлението, по което е образувано ч. гр. д. № 4349/2013 г. в съда – 18.03.2013 г., до окончателното й изплащане. Претендира присъждане на разноски и на адвокатско възнаграждение.

 

Продължение на решение по гр. д. № 7958/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 2/5

 

Обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, чл. 86, ал. 1 ЗЗД и чл. 92, ал. 1 ЗЗД.

Ответникът С.А.А. ***, не оспорва, че е сключил с ищеца договор за предоставяне на услугата мобилен достъп до интернет за срок от 24 месеца, както и че не е заплащал дължимите абонаментни такси по договора, поради което предоставянето на услугата е било преустановено едностранно от ищеца.

Съдът като обсъди твърденията на ищеца и становището на ответника във връзка със събраните по делото доказателства приема следното :

Страните не спорят, че са сключили договор, наименуван : „Договор за Услуги Данни – Физическо лице Activation Data Service Request – Consumer” за предоставяне на услугата мобилен достъп до интернет за срок от 24 месеца, неразделна част от който са Общи условия за уреждане на взаимоотношения между Макс Телеком и потребители на Интернет услуги /наричани накратко по-долу в настоящото изложение ОУ/ срещу предплащане на месечна такса в размер на 19.90 лв. /чл. 10.5.2 ОУ/, но видно от договора това е произтекло на 04.12.2009 г., а не както се твърди в исковата молба – на 07.12.2009 г. По силата на същия в правната сфера на всяка от страните са възникнали редица права и задължения, в т. ч. : задължение за Макс Телеком да издава ежемесечно фактури за ползваните услуги /чл. 10.9 ОУ/, както и право на Макс Текелом на едностранно прекратяване на договорната връзка без предизвестие при наличие на просрочени задължения на абоната /чл. 6.8 във връзка с чл. 6.8.1/; задължения за абоната : да заплаща дължимите суми в 15-дневен срок от издаването на фактурата; да заплаща неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение в случай на неплащане в срок на дължимите суми /чл. 10.12 ОУ/, като оспорването на дължимите по фактурата суми, както и не получаването на фактура за задълженията не води до освобождаване на абоната от задължението му да заплати задълженията си към доставчика в определения срок /чл. 10.14 и чл. 10.9 ОУ/; да заплати неустойка при предсрочно прекратяване на договора за достъп до интернет сключен след 01.09.2009 г. в размер на 160 лв. минус 5 лв. за всеки изтекъл месец от началото на действие на договора /14.2.2 ОУ/.

Ответникът не е ангажирал доказателства за предплащане на абонаментните такси за ползването на услугата за периода 01.04.2010 г. – 31.05.2010 г., поради което в съответствие с твърденията на ищеца настоящият състав приема, че последният е упражнил правото си на едностранно прекратяване на договорната връзка уредено в чл. чл. 6.8 във връзка с чл. 6.8.1 ОУ и договорът е бил прекратен на 01.06.2010 г., към който момент са изтекли 5 месеца от датата на сключване на договора следователно по силата на чл. 14.2.2 ОУ в правната сфера на ответника е възникнало задължение да заплати договорна неустойка поради предсрочно прекратяване на договора в размер на 135 лв. /160 лв. – 5 лв. х 5 месеца/.

Вън от горното за дължимите абонаментни такси за периода 01.04.2010 г. – 31.05.2010 г. ищецът е издал данъчна фактура № ........./01.05.2010 г. на

 

Продължение на решение по гр. д. № 7958/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 3/5

 

стойност с включен ДДС 39.79 лв., сумата по която съобразно постигнатите договорености е следвало да бъде заплатена в срок до 16.05.2010 г. и за плащането на която не са събрани доказателства. Ето защо и тъй като денят за изпълнение на това задължение към датата на приключване на съдебното дирене е изтекъл, то в съответствие с твърденията на ищеца съдът приема, че е налице неизпълнение и на посочените договорни задължения, като поради неплащането на абонаментните такси в срок съгласно чл. 10.12 ОУ ответникът дължи неустойка в размер на законната лихва за периода от датата на забавата - 17.05.2010 г., до 13.03.2013 г., чийто размер възлиза на 11.65 лв., като същият е определен посредством електронен модул за изчисляване на законната лихва от интернет страницата : www.calculator.bg :

Моля, въведете необходимите данни

дължима сума:

 лева

вид на задължението:

                                                                                  

от дата:

 (дд.мм.гггг)

до дата:

 (дд.мм.гггг)

 

РезултатиX

Общо дължими лихви: 11.65 лева

ДетайлиX

 

от дата

до дата

брой дни

годишен ЛП

лихва

17.05.2010

31.05.2010

15

10.18 %

0.17

01.06.2010

30.06.2010

30

10.20 %

0.34

01.07.2010

31.07.2010

31

10.18 %

0.35

01.08.2010

31.08.2010

31

10.17 %

0.35

01.09.2010

30.09.2010

30

10.17 %

0.34

01.10.2010

31.10.2010

31

10.17 %

0.35

01.11.2010

30.11.2010

30

10.17 %

0.34

01.12.2010

31.12.2010

31

10.18 %

0.35

01.01.2011

31.01.2011

31

10.18 %

0.35

01.02.2011

28.02.2011

28

Продължение на решение по гр. д. № 7958/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 4/5

10.19 %

0.32

01.03.2011

31.03.2011

31

10.18 %

0.35

01.04.2011

30.04.2011

30

10.19 %

0.34

01.05.2011

31.05.2011

31

10.21 %

0.35

01.06.2011

30.06.2011

30

10.22 %

0.34

01.07.2011

31.07.2011

31

10.17 %

0.35

01.08.2011

31.08.2011

31

10.18 %

0.35

01.09.2011

30.09.2011

30

10.18 %

0.34

01.10.2011

31.10.2011

31

10.20 %

0.35

01.11.2011

30.11.2011

30

10.22 %

0.34

01.12.2011

31.12.2011

31

10.22 %

0.35

01.01.2012

31.01.2012

31

10.22 %

0.35

01.02.2012

29.02.2012

29

10.18 %

0.33

01.03.2012

31.03.2012

31

10.15 %

0.35

01.04.2012

30.04.2012

30

10.15 %

0.34

01.05.2012

31.05.2012

31

10.14 %

0.35

01.06.2012

30.06.2012

30

10.14 %

0.34

01.07.2012

31.12.2012

184

10.16 %

2.07

01.01.2013

13.03.2013

72

10.03 %

0.80

общо лихви: 11.65 лева

*годишен лихвен процент: ОЛП + 10 %

лихвен процент за един ден: ГЛП / 360

            С оглед на горното като доказани по основание и размер установителните искове за процесните вземания следва да бъдат уважени, като претенцията за договорната неустойка следва да бъде уважена в пълния претендиран размер, но за периода 17.05.2010 г. – 13.03.2013 г., като за времето от 16.05.2010 до 17.05.2010 г. същата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

            На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 125 лв. разноски по производството, а на основание чл. 78, ал. 8 ГПК – сумата 100 лв. адвокатско възнаграждение.

            По изложените съображения съдът :

 

 

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 7958/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 5/5

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.А.А. ***, дължи на „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД, ЕИК 121261531, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. „Цариградско шосе” № 115Г, Бизнес сграда „Мегапарк”, ет. 14, представлявано от управителя П.К., по Договор за Услуги Данни – Физическо лице Activation Data Service Request – Consumer” от 04.12.2009 г., неразделна част от който са Общи условия за уреждане на взаимоотношения между Макс Телеком и потребители на Интернет услуги : сумата 39.79 лв., представляваща сбор от абонаментни такси за периода 01.04.2010 г. – 30.04.2010 г. и за периода 01.05.2010 г. – 31.05.2010 г., за което е издадена фактура № ........./01.05.2010 г. ведно със законната лихва от 18.03.2013 г. до окончателното й изплащане; сумата 11.60 лв. – неустойка в размер на законната лихва поради неплащане на абонаментните такси по фактура № ........./01.05.2010 г. за периода 17.05.2010 г. – 13.03.2013 г., като за времето от 16.05.2010 г. до 17.05.2010 г. – отхвърля предявения иск с правно основание чл. 422, ал. 1 във връзка с чл. 92, ал. 1 ЗЗД като неоснователен; сумата 135 лв. – неустойка по чл. 14.2.2 от Общи условия за уреждане на взаимоотношения между Макс Телеком и потребители на Интернет услуги поради предсрочно прекратяване на договора считано от 01.06.2010 г., за които вземания дружеството се е снабдило със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 4349 по описа на Районен съд - Пловдив, ІV бр. с. за 2013 г., както и сумата 125 лв. разноски по ч. гр. д. № 4349/13 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІV бр. с.

            ОСЪЖДА С.А.А. ***, да заплати на „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД, ЕИК 121261531, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. „Цариградско шосе” № 115Г, Бизнес сграда „Мегапарк”, ет. 14, представлявано от управителя П.К. : сумата 125 лв. разноски по производството и сумата 100 лв. адвокатско възнаграждение.

            Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ