Гражданско дело 7936/2013 - Определение - 01-07-2013

Определение по Гражданско дело 7936/2013г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ ......................, 2013 г. ,гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 01.07.2013 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7936 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         С разпореждане от 14.05.2013 г. съдът е оставил молбата за защита без движение поради констатирани нередовности, за което молителят е уведомен и му е предоставена възможност да ги отстрани. В определения от закона срок, който е изтекъл на 18.06.2013 г. това не е сторено, поради което на основание § 1 Заключителни разпоредби на Закон за защита от домашното насилие във връзка с чл. 129, ал. 3 ГПК молбата следва да бъде върната и съдът :

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         ВРЪЩА молбата за защита от домашно насилие подадена от В.Н.С. с ЕГН **********, против В.Н.В..

         Разпореждането може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

         На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от настоящото разпореждане да се връчи на молителя.

          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

         Вярно с оригинала!

         ММ