Гражданско дело 7715/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 7715/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 876, 28.02.2014 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 20.01.2014 г.

В публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : Марияна Михайлова.

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7715 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Ищецът “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” АД, ЕИК 000694286, със седалище в гр. София и адрес на управление – район “Средец”, пл. “Позитано” 5, представляван от пълномощника му – адвокат Е.Т., твърди, че на 08.03.2012 г. около 12,00 часа в гр. Пловдив на бул. „Александър Стамболийски" пред № 9А лек автомобил марка „БМВ 330 Д" с peг. № .........., управляван от С.И.Б., преминал през необозначени и необезопасени дупки на пътното платно, вследствие на което се увредили следните детайли на автомобила : гума задна дясна „Семперит” 225/45/17; предна дясна джанта лята; задна дясна джанта лята; облицовка предна броня и кормилна щанга предна дясна. По силата на договор за имуществена застраховка "Бонус Каско" обективиран в застрахователна полица № ................ ищецът заплатил на собственика на увредения автомобил застрахователно обезщетение в размер на 489,81 лв., поради което встъпил в правата на застрахования спрямо причинителя на вредите, а такъв се явява ответната община, тъй като на основание чл. 3, ал. 3, чл. 8, ал. 3 и чл. 31 ЗДвП пътят, на който е произтекло застрахователното събитие е местен общински път, за поддържането и ремонта на който отговаря тя. Последната на основание чл. 167, ал. 1 изречение 1-во ЗДвП отговаря и за бездействието на своите служители или трети лица натоварени със задължението да поддържат, сигнализират незабавно препятствията по него и да организират движението по него по начин, осигуряващ безопасността му. Въз основа на така очертаната фактическа обстановка ищецът предявява настоящата искова молба и моли съда да осъди ответника да му заплати тази сума ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда – 09.05.2013 г., до окончателното й изплащане, а също и лихва за забава в размер на 39,30 лв. за периода 28.07.2012 г. - датата следваща изтичането на срока за доброволно изпълнение, до датата на завеждане на исковата молба в съда. Претендира присъждане на разноски.

 

Продължение на решение по гр. д. № 7715/13 г. на ПРС, ХІХ р. с. – стр. 2/4

 

Обективно съединени искове с правно основание чл. 213, ал. 1 Кодекс за застраховането и чл. 86, ал. 1 Закон за задълженията и договорите.

            Ответникът Община Пловдив с адрес – гр. Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1, представляван от старши юрисконсулт Д.Й., оспорва предявените искове и моли съда да ги отхвърли като неоснователни.

            Съдът като обсъди твърденията и доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема следното :         

Видно от представеното и неоспорено заверено копие на Протокол за ПТП № ......., съставен на 08.03.2012 г. от младши автоконтрольор в Сектор „Пътна полиция” - Пловдив, съставляващ официален свидетелстващ документ съгласно чл. 179, ал. 1 ГПК, поради което се ползва с доказателствена сила за изявленията пред длъжностното лице, което го е съставило, както и за извършените от него и пред него действия, на 08.03.2012 г. в гр. Пловдив в 12.00 часа лек автомобил марка “БМВ”, модел ......, рег. № .........., собственост на „ЕУЖЕНИНА” ООД според приложеното към исковата молба заверено копие на Свидетелство за регистрация /лист 22/, управляван от С.И.Б., при придвижването му по бул. “Ал. Стамболийски” пред № 9А, попаднал в 3 дупки на пътното платно, от което произтекли повреди по : предна джанта дясна, задна дясна гума и джанта, предна дясна ходова част. 

От приложеното заверено копие на Застрахователна полица № ................/12.12.2011 г. се установява, че на 12.12.2011 г. между „ЕУЖЕНИНА” ООД и „ЗАД Булстрад Виена Иншурънс гурп” АД е сключен договор за имуществена застраховка на увредения лек автомобил, покриващ риска от настъпване на щети, причинени от ПТП, със срок на застраховката 12.12.2011 г. – 12.12.2012 г., първата вноска от застрахователната премия по който видно от заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертизае платена в деня на сключването му, поради което е влезнал в сила от 14.00 ч. на 12.12.2011 г. По силата на същия и във връзка с образувана в дружеството преписка щета № .............. ищецът превел по банков път на „ЕУЖЕНИНА” ООД застрахователно обезщетение в размер на 489.81 лв. за възстановяване на повреди по следните части на автомобила – джанта лята предна дясна, гума задна дясна, джанта лята задна дясна, облицовка предна броня, кормилна щанга предна дясна /заверени копия на преводно нареждане за кредитен превод и на опис-заключение по претенция № .............. от 08.03.2012 г. – листове 24,25 и 27/. Според неоспореното заключение на вещото лице по допуснатата по делото съдебна автотехническа експертиза при описаната в Протокола за ПТП схема на ПТП е напълно възможно да бъдат причинени описаните повреди по автомобила, общата сума за възстановяването на които възлиза на 508.86 лв.

Булевард “Александър Стамболийски” е на територията на гр. Пловдив, поради което съобразно § 7, т. 4 Закон за местното самоуправление и местната администрация е собственост на Община Пловдив. А като собственик на пътя, към който се приравняват и улиците по силата на § 6, т. 1 Закон за движението

 

Продължение на решение по гр. д. № 7715/13 г. на ПРС, ХІХ р. с. – стр. 3/4

 

по пътищата /ЗДвП/, последната по силата на чл. 3, ал. 1 от същия закон е длъжна го поддържа изправен с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, да организира движението по него така, че да се осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства. Според чл. 167, ал. 1 ЗДвП, лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. "Препятствие на пътя" по смисъла на ЗДвП е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението /§ 6, т. 37 ДР на ЗДвП/. Следователно дупките на пътя съставляват препятствие на пътя, създаващо опасност за движението, поради което е следвало да бъде обозначено със съответния знак, а такъв не се установи да е имало поставен в деня на ПТП.

Въз основа на така очертаната фактическа и правна обстановка настоящият състав приема, че са налице предпоставките за ангажиране на отговорността на ответника по чл. 49 ЗЗД : противоправно неизпълнение на задължението на Община Пловдив, регламентирано в чл. 3, ал. 1 ЗДвП; увреждане; причинна връзка между бездействието на служителите на Община Пловдив и вредоносния резултат. И тъй като ищецът е заплатил застрахователно обезщетение за репариране на произтеклите от застрахователното събитие щети, то в съответствие с чл. 213, ал. 1 Кодекс за застраховането последният е встъпил в правата на застрахования срещу причинителя на вредата. Предвид гореизложеното исковете следва да бъдат уважение и ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 489.81 лв. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното й изплащане.

За плащането на заплатеното застрахователно обезщетение в 10-дневен срок ответникът е бил поканен с писмо изх. Л № 03080/12.078.2012 г., връчено му на 17.07.2012 г. според неоспореното известие за доставяне /лист 29/, поради което с изтичане на деня за изпълнение на 27.07.2012 г. той е изпаднал в забава съгласно чл. 84, ал. 2 ЗЗД и дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата /чл. 86, ал. 1 ЗЗД/ - 28.07.2012 г., чийто размер за периода от 28.08.2012 г. до 09.05.2013 г. видно от неоспорената справка за изчисляване на законна лихва изготвена от интернет страницата www.calculator.bg възлиза на 39.30 лв. Ето защо като доказана и по размер акцесорната претенция с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД следва да бъде уважена.

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 520.50лв. за направените от последния разноски по производството.

            По изложените мотивите съдът :

 

 

 

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 7715/13 г. на ПРС, ХІХ р. с. – стр. 4/4

 

Р Е Ш И :

 

            ОСЪЖДА Община Пловдив с адрес – гр. Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1, да заплати на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” АД, ЕИК 000694286, със седалище в гр. София и адрес на управление – район “Средец”, пл. “Позитано” 5 : сумата 489.81 лв., изплатена от последното по договор за имуществена застраховка обективиран в застрахователна полица № ................/12.12.2011 г. и по преписка щета № .............. на „ЕУЖЕНИНА” ООД – собственик на лек автомобил марка “БМВ”, модел ......, рег. № .......... за репариране на повреди по следните негови части : джанта лята предна дясна, гума задна дясна, джанта лядта задна дясна, облицовка предна броня, кормилна щанга предна дясна, произтекли на 08.03.2012 г. в 12.00 часа в гр. Пловдив вследствие на преминаването му през три дупки на пътното платно на бул. “Ал. Стамболийски” пред № 9А, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда – 09.05.2013 г., до окончателното й изплащане; сумата 39.30 лв. – лихва за забава за периода 28.07.2012 г. – 09.05.2013 г.

            ОСЪЖДА Община Пловдив с адрес – гр. Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1, да заплати на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” АД, ЕИК 000694286, със седалище в гр. София и адрес на управление – район “Средец”, пл. “Позитано” 5,  сумата 520.50 лв. разноски по делото.

            Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ