Гражданско дело 7648/2013 - Определение - 15-07-2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер         9254                Година      2013                    Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                V граждански  състав

На      петнадесети юли                                                Година 2013

В      закрито   заседание в следния състав:

 

                                                     Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

 

като разгледа докладваното от      съдията

дело номер     7648   по описа за      2013         година

 

         Постъпило е отговор по чл.131 от ГПК от ответника  , в който е направено възражение за неподсъдност на делото пред ПРС и искане същото да бъде изпратено на Районен съд-гр.Варна.Като основание на искането е посочено,че седалището и адреса управление на ответника е в гр.Варна.

            Съдът като разгледа молбата я намери за основателна. Съгласно разпоредбата    на чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда ,в района на който е седалището на ответника.В настоящия седалището на ответника е в гр.София ,поради което компетентен да разгледа исковете по правилата на местната подсъдност е Районен съд-гр.Варна.

Ето защо производството  по настоящото дело следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Районен съд-гр.София.

С оглед горното и на основание чл.118,ал. 1 и ал.2 от ГПК във връзка с чл.105 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 7648/13 г.,V гр.с. , ПРС.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-гр.Варна.

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД