Гражданско дело 7637/2013 - Решение - 24-06-2013

Решение по Гражданско дело 7637/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 2717/ 24,06,2013 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и девети май 2013 г., в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: НЕДЯЛКА СВИРКОВА

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 7637 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от СК, предявена от Р.А.Т. ***, ЕГН **********; и И.И.Т. ***, ЕГН **********.

От съда се иска да постанови решение, с което да прекрати брака между молителите, тъй като са постигнали взаимно съгласие за това, както и да утвърди споразумението им по чл. 51 от СК.

След преценка на събраните по делото доказателства във връзка със становищата на страните, се установява следното:

Молителите са сключили граждански брак в гр. П. на **** г. с Акт № **** г. От брака е родено едно дете, което не е навършило пълнолетие – А. И. Т. с ЕГН **********.

Съпрузите заявиха пред съда сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им. Представено е споразумение между тях по чл. 51 от СК, което е в интерес на детето, не противоречи на закона и морала и следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна ДТ за настоящото производство в размер на 20 лева, която следва да се заплати поравно от двамата молители. По споразумението относно издръжката съпругът дължи държавна такса в размер на 144 лв. По споразумението относно имуществените отношения съпругата дължи държавна такса в размер на 12 лв. и местен данък в размер на 6 лв., а съпругът дължи държавна такса в размер на 6 лв. и местен данък в размер на 3 лв.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.А.Т. ***, ЕГН **********; и И.И.Т. ***, ЕГН **********; сключен в гр. П. на **** г. с Акт № **** г.; ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете А. И. Т. с ЕГН **********; се предоставя на майката Р.А.Т. ***, ЕГН **********; като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата И.И.Т. и детето А. се определя, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 18.З0 ч. в неделя – с преспиване в дома на бащата, както и в продължение на двадесет дни през лятото, които да не съвпадат с определеното от майката време за почивка с детето.

Бащата И.И.Т. ***, ЕГН **********; се задължава да заплаща на малолетното си дете А. И. Т. с ЕГН **********; чрез нейната майка и законен представител Р.А.Т. ***, ЕГН **********; ИЗДРЪЖКА в размер на 200 лв. (двеста лева) месечно, платима до петнадесето число на текущия месец, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, находящ се в гр. П., ****; се предоставя на съпругата Р.А.Т..

Придобитите по време на брака в режим на СИО моторни превозни средства, съпрузите поделят помежду си, както следва:

1. В ДЯЛ на Р.А.Т. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка ФОЛКСВАГЕН, модел ГОЛФ, с рег.№ ****, дизел, цвят бял, с двигател № ****, с рама № *****; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 600 лв.

2. В ДЯЛ на И.И.Т. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка ФОЛКСВАГЕН, модел ГОЛФ, с рег.№ ****, хетчбек, цвят бял, с двигател № ****, с рама № ****; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 300 лв.

Съпрузите заявяват, че няма да се извършва парично уравнение на дяловете им в описаните по горе МПС и отношенията по повод делбата на същите са изцяло уредени.

Съпрузите заявяват, че останалото придобито по време на брака имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки; както и че нямат общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно и се съгласяват при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – Т..

ОСЪЖДА Р.А.Т. ***, ЕГН **********; да заплати по сметка на ВСС сумата от 22 лв. (двадесет и два лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Р.А.Т. ***, ЕГН **********;*** сумата от 6 лв. (шест лева), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА И.И.Т. ***, ЕГН **********; да заплати по сметка на ВСС сумата от 160 лв. (сто и шестдесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА И.И.Т. ***, ЕГН **********;*** сумата от 3 лв. (три лева), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Н.Свиркова

Вярно с оригинала.

ТР