Гражданско дело 7595/2013 - Определение - 18-07-2013

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

№ 9491                18.07.2013 година                            град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, X граждански състав, в закрито заседание на осемнадесети юли две хиляди и тринадесета година, като разгледа докладваното от съдията Стоянов гражданско дело № 7595 по описа на съда за 2013 г., намира следното:

Производството е образувано по искова молба вх. № 21512/07.05.2013 г. С разпореждане на съда. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени указания в седмичен срок да отстрани посочени нередовности на исковата молба. Съобщението е редовно връчена на ищеца, като в дадения му срок  за изпълнение на указанието, а и до постановяването на настоящия акт, по делото не са изпълнени указанията на съда.

По изложеното е налице хипотезата на чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба подлежи на връщане, а производството по делото следва да се прекрати.

 

Воден от горното съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 21512/07.05.2013 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 7595/2013 г. по описа на ПРС, Х гр. състав.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред ПОС с частна жалба.  

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п./Н.Стоянов/

 

         Вярно с оригинала

         ВД