Гражданско дело 7564/2013 - Определение - 19-07-2013

Определение по Гражданско дело 7564/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

19.07.2013 г., град Пловдив

 

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХІ-ви граждански състав, в закрито заседание на 19.07.2013г., в следния състав:

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело №7564 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е образувано по искова молба от „ОРИОН 2002” ЕООД против „ИТАРИ КАНСТРАКШЪН” ООД, ЕИК:160067976, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.”Васил Левски”№1, ет.2, ап.8.

            В срока за отговор, ответникът е подал такъв, като е направил възражение относно местната неподсъдност на предявеният иск на РС-Пловдив, като моли делото да бъде изпратено на РС-Кюстендил, който според него се явява местно компетентния съд по предявения иск, на основание чл.105 ГПК.

Съдът намира, че възражението е своевременно направено и е основателно, тъй като местно компетентен да разгледа предявените искове, на основание чл.105 ГПК, с оглед посочения в ИМ адрес на ответника, е РС-Кюстендил.

Поради това, производството пред РС-Пловдив следва да се прекрати, а делото – да се изпрати на надлежния местно компетентен съд: Районен съд – Кюстендил.

По изложените съображения съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 7564/2013г. по описа на РС - Пловдив, ХХІ-ви гр. състав.

ИЗПРАЩА делото на местно компетентния съд: Районен съд – Кюстендил.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Пловдив, в едноседмичен срок от връчването му.

                                   

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП