Гражданско дело 7536/2013 - Разпореждане - 15-07-2013

Разпореждане по Гражданско дело 7536/2013г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 41371, 2013 г. ,гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 15.07.2013 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7536 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         С разпореждане от 21.05.2013 г. съдът е оставил исковата молба без движение поради констатирана нередовност, за което ищецът е уведомен и му е предоставена възможност да я отстрани. Въпреки продължаването на срока, който е изтекъл на 25.06.2013 г. нередовността не е отстранена, поради което на основание чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба следва да бъде върната и съдът :

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         ВРЪЩА исковата молба на М.И.Т. с ЕГН **********,***, против Г.И.Г..

         Разпореждането може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

         На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от настоящото разпореждане да се връчи на ищеца.

          

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Т. Букова

 

 

Вярно с оригинала: ЕД