Гражданско дело 7454/2013 - Решение - 03-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  …...…..                 03.02.2014 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на двадесет и осми януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

      

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ

                                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7454 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Предявен е иск с правна квалификация по чл. 422, във връзка с чл. 415 от ГПК.

Ищецът „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, чрез пълномощника си юрисконсулт С. П., е предявил против К.М.Б., ЕГН: **********,***, иск за признаване на установено, че дължи присъдените по частно гр. дело № 2911/ 2013 г. на ПРС, V гр. с-в, със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 2015/ 19.02.2013 г., суми, както следва: главница в размер на 3 348, 60 лева, представляваща стойността на доставена ел. енергия за периода 08.09.2011 г.- 07.02.2013 г., обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва върху главницата в размер на 360, 81 лева за периода 11.11.2011г.- 17.02.2013 г., законната лихва, считано от 18.02.2013 г.- датата на подаване на заявлението и разноските по заповедното производство в общ размер на 325, 47 лева.

Ответникът не е представил отговор на исковата молба, не е взел становище по иска, не е изпратил свой процесуален представител на първото по делото съдебно заседание, не е ангажирал доказателства и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно и с оглед наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

В исковата молба се твърди, че ищецът подал против ответника заявление за издаване на заповед за изпълнение относно неплатени задължения за консумирана ел. енергия, като по образуваното частно гр. дело № 2911/ 2013 г. на ПРС, V гр. с-в била издадена заповед за изпълнение, но в законния срок длъжникът възразил, поради което се предявявал настоящият иск. Ищецът в качеството си на краен снабдител, на основание чл. 98 а от Закона за енергетиката продавал ел. енергия на клиентите си при публично известни общи условия, които за потребителите влизали в сила без изрично писмено приемане. Обектът на ответника, находящ се в ***, представлявал заведение на бързо хранене- дюнер, се снабдявал с ел. енергия, като същият се индивидуализирал с измервателна точка номер ***, а за него бил открит клиентски номер ***. Потребителят имал задължението да заплаща консумираната ел. енергия в сроковете по общите условия, като в изпълнение на задълженията си като краен снабдител ищецът доставил на ответника за периода 08.09.2011 г.- 07.02.2013 г. ел. енергия на обща стойност 3 348, 60 лева. Поради забава в плащането, клиентът дължал и лихва от датата на падежа на фактурата, до подаване на заявлението, която в конкретния случая възлизала на сумата от общо 360, 81 лева. За неплатените задължения били издадени фактури, подробно описани в исковата молба и в извлечение към клиентската сметка на длъжника. Ответникът имал качеството на небитов абонат по смисъла на параграф 1 т. 33 а от ДР на ЗЕ. Служители на ищеца на 16.11.2011 г. извършили проверка на електромера на обекта, като установили, че същият измерва правилно и точно консумираната ел. енергия. основанието за издаване на част от фактурите било доставена, но незаплатена енергия, а за останалите- начислена, но незаплатена такава. Предвид неизпълнение на задълженията на ответника, се иска установяване на съществуването на вземането по вече издадената срещу него заповед за изпълнение. Претендират се и разноските по настоящото дело. В съдебно заседание не изпраща представител.

Към исковата молба са приложени копия от фактурите, с описани в тях отчетен период, падеж и дължима сума, както и констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средство за търговско измерване.

По подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, по което е образувано ч. гр. дело № 2911/ 2013 г. на ПРС, V гр. с-в, е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 2015/ 19.02.2013 г., срещу ответника за следните суми: главница в размер на 3 348, 60 лева, представляваща стойността на доставена електрическа енергия за периода 08.09.2011 г.- 07.02.2013 г., обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва върху главницата в размер на 360, 81 лева за периода 11.11.2011г.- 17.02.2013 г., законната лихва, считано от 18.02.2013 г.- датата на подаване на заявлението и разноските по заповедното производство в общ размер на 325, 47 лева.

Срещу така издадената заповед за изпълнение е постъпило възражение от длъжника в срока по чл. 414 от ГПК, като съдът е указал на кредитора да предяви иск за установяване на вземането си в месечния срок от връчване на съобщението. Искът е предявен в преклузивния едномесечен срок, поради което е допустим и подлежи на разглеждане по същество.

С писмена молба преди първото с.з. ищецът чрез пълномощника си моли за постановяване на неприсъствено решение, тъй като счита, че за това били налице предвидените в чл. 238 от ГПК предпоставки.

Препис от исковата молба е редовно връчен лично на ответника, като съдебните книжа са получени от него на 04.06.2013 г.

Ответникът е бил редовно уведомен и за първото по делото заседание на основание чл. 41 ал. 2 от ГПК, чрез изпратена на посочения от него с писмена молба адрес призовка, като в съобщението изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

От друга страна, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищеца писмени доказателства, се налага изводът, че искът е вероятно основателен.

В тази връзка съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238 и сл. от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което искът следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

На основание чл. 78 ал. 1 и  8 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските за настоящото производство, които се претендират и за които са налице доказателства, че са реално направени-  заплатена държавна такса в размер на общо 109, 75 лева (листове 21 и 25 от делото) и  юрисконсултско възнаграждение в размер от 200 лева, на основание чл. 7 ал. 2 т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, доколкото ищецът е представляван в производството от свой пълномощник.

 

Поради изложеното и на основание чл. 239 ал. 2 от ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че със заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № 2015/ 19.02.2013 г., издадена по ч. гр. д. № 2911/ 2013 г. на ПРС, V гр. с-в, К.М.Б., ЕГН: **********,***, ДЪЛЖИ на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, чрез пълномощника си юрисконсулт С. П., следните суми: главница в размер на 3 348, 60 (три хиляди триста четиридесет и осем лева и шестдесет стотинки)лева, представляваща стойността на доставена електрическа енергия за периода 08.09.2011 г.- 07.02.2013 г., обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва върху главницата в размер на 360, 81 (триста и шестдесет лева  осемдесет и една стотинки) лева за периода 11.11.2011г.- 17.02.2013 г., законната лихва, считано от 18.02.2013 г.- датата на подаване на заявлението и разноските по заповедното производство в общ размер на 325, 47 (триста двадесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки) лева.

 

ОСЪЖДА К.М.Б., ЕГН: **********,***, да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, чрез пълномощника си юрисконсулт С. П., разноските по настоящото дело, от които: 109, 75 (сто и девет лева и седемдесет и пет стотинки) лева- за държавна такса и 200 (двеста) лева- за юрисконсулстко възнаграждение.

 

Решението не подлежи на обжалване, а ответникът разполага със защита срещу него, съобразно чл. 240 ГПК.

           

Препис от решението да се връчи на страните.

 

       СЪДИЯ :/п/

 

Вярно с оригинала.

АД