Гражданско дело 7147/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 7147/2013г.

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 812, 26.02.2014 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 16.01.2014 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : Марияна Михайлова.

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7147 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Ищецът В.Г.К. с ЕГН **********,***, твърди, че е абонат на ответното дружество с клиентски № .........., във връзка със снабдяване на следния негов недвижим имот, ИТН ......., с ел. енергия – апартамент 3 във вход „А” на жилищната сграда с административен адрес - гр. Пловдив, ул. ............., като на 28.03.2013 г. получил писмо от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, в което се съдържала фактура № .......... за сумата от 1742,58 лв., в която било изписано единствено „ел. енергия /9432 кв.ч./„ на стойност 1452,14 лв. плюс ДДС 290,44 лв. От съдържанието на писмото ищецът разбрал, че на 05.02.2012 г. била извършена проверка на меренето на ел. енергията в сградата, при която било констатирано от служители на „ЕВН Електроразпределение” ЕАД, че електромерът, отчитащ потреблението на ел. енергия в апартамента му, отчита с грешка минус 94,77%, дължаща се на несъответствието на същия с техническите и метрологични изисквания, за което бил съставен протокол, поради което била извършена корекция на сметката му за ел. енергия за периода 03.12.2012 г. – 05.02.2013 г. Ищецът счита, че не дължи на ответника сумата по фактурата, тъй като средствата за търговско измерване са собственост на ЕВН ЕР и последното носи отговорност за поддръжката, обслужването и контрола им, а никой от живущите в жилищната кооперация, в която е апартаментът му, няма достъп до електромерите. Въз основа на така очертаната фактическа обстановка той моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че не му дължи сумата от 1742.14 лв. по фактура № ........../26.03.2013 г. Претендира присъждане на разноски.

Отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

Ответникът “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. “Христо Г. Данов” № 37, представляван от пълномощника му *** С.Р., оспорва предявения иск, като твърди, че сумата е начислена по партидата на ищеца на основание чл. 98а, ал. 3, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 Закон за енергетиката във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 Закон за енергетиката, чл. 28 и чл. 54, ал. 2, т. 1 от

Продължение на решение по гр. д. № 7147/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 2/4

 

Общите условия на договорите за продажба на ел. енергия на “ЕВН Блгария Електроснабдяване” АД, обвързващи потребителите на предлаганите услуги без изрично писмено приемане, поради което моли съда да го отхвърли като неоснователен. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като обсъди твърденията и доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема следното :

Установява се от показанията на св. С.Ф. – *** при „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, че при извършване на проверка на състоянието на измервателно стопанство на обект – битов абонат – апартамент, ИТН ......., с адрес – гр. Пловдив, ул. ............., на 05.02.2013 г. той и негов колега Д.К. установили наличие на шунт – меден проводник със сечение 4 квадрата, вкаран в началото и края на клемния блок, а при замерване на електромера със специален уред – ЕМСИСТ, последният отчел около 90 % грешка при отчитането, като тези констатации отразили в Протокол фабр. № ...../05.02.2013 г., заверено копие на който е приложено към исковата молба. Пак според същите Ф. и колегата му не свалили електромера, а махнали шунта, възстановили правилната схема и поставили пломби. Въз основа на констатациите направени с протокола била извършена корекция на сметката за електроенергия на клиент „В.Г.К. с клиентски № .........., за място на потребление : ИТН ......., гр. Пловдив, ул. ...................., като ответникът му начислил 9432 квтч ел. енергия по фактура № ........../26.03.2013 г. на стойност 1742.58 лв. с включен ДДС.

Съобразно неоспореното заключение на вещото лице по допуснатата по делото съдебна инженерно-техническа Протокол фабр. № ...../05.02.2013 г. отразява моментното техническо състояние на средството за търговско измерване, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху същото, като след отваряне на клемния капак има монтиран шунт от меден проводник на входящата и изходящата клеми, вследствие на която манипулация електромерът измерва по-малко консумирана ел. енергия. Пак според същото приложената методика за изчисляване на неотчетеното количество ел. енергия е в съответствие с чл. 54, ал. 2 Общите условия на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на “ЕВН България Електроразпределение” АД, съобразно който : „В случаите на констатирано по реда на тези общи условия неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване, ЕВН ЕР преизчислява количеството електрическа енергия за период от датата на монтажа или последната извършена от ЕВН ЕР или друг оправомощен орган проверка на средството за търговско измерване до датата на констатирането на грешката в измерването или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешното измерване или неизмерване, но за не повече от 90 /деветдесет дни/...”

Налице е спор относно дължимостта на тази сума, като ответникът обосновава същата на разпоредбата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. „а” Закон за

 

Продължение на решение по гр. д. № 7147/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 3/4

 

енергетиката /в сила от 17.07.2012 г./, регламентираща реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметката му в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3, както и на чл. 54, ал. 2, т. 1 ОУ на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, уреждащ преизчисляването на сметката за ел. енергия при констатирано неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване.

Съгласно чл. 116, ал. 6 Закон за енергетиката : „Произведената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване - собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие...”, като както се установява от представеното с исковата молба заверено копие на Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № ...../05.02.2013 г. процесният електромер е собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД, монтиран е в електромерно табло „ТЕМО” в избата на блока, ключове за което според показанията на св. Ф. имат само служителите на посоченото дружество.

Едни от основните задължения на клиента съгласно чл. 8, т. 5 ОУ на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД са : „Да не променя самоволно схемата на свързване на електрическите съоръжения, .... да не снема самоволно или поврежда средствата за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено на тях от представител на ЕВН ЕР или овластен орган ... да не препятства правилната им работа.” и в корелация със същите е нормирано право на ЕВН ЕР в чл. 10, т. 2 от цитираните общи условия да упражнява контрол за спазването на задълженията на клиента, като при установяване на тяхното неизпълнение – да съставя констативни протоколи. Или при тълкуването на тези уговорки във връзка с клаузата на чл. 54, ал. 2 от общите условия може да са направи извод, че едностранна корекция на сметката за ел. енергия е допустима само при виновно неизпълнение на горепосочените задължения на клиента. Приемането на противното би противоречало на установения в чл. 82 принцип за виновния характер на договорната отговорност в какъвто смисъл е и задължителна съдебна практика формирана по реда на чл. 290 ГПК /решение № 177 от 12.12.2011 г. на ВКС по т. д. № 1008 от 2010 г., ІІ т. о., решение № 189 от 11.04.2011 г., според които коригирането на сметките само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електроенергия от принадлежащите на доставчика средства за търговско измерване, без да е доказано виновно поведение на потребителя препятствало правилното отчитане на ползваната енергия е недопустимо, тъй като нарушава принципа за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 7147/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 4/4

 

установения в чл. 82 ЗЗД принцип за виновния характер на договорната отговорност/.

С оглед на горното и предвид неустановяване от страна на ответника на неизпълнение от страна на ищеца, в качеството му на клиент, на договорно задължение, съответно недобросъвестно поведение на ищеца довело до неточно отчитане на потребената от последния ел. енергия, не е налице основание за корекция на сметката му за ел. енергия за периода 03.12.2012 г. – 05.02.2013 г., поради което начислената от ответника сума по процесната фактура е недължима и предявеният иск за установяване на недължимостта й следва да бъде уважен.

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 373.20 лв. разноски по производството.

По изложените съображения съдът :

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че В.Г.К. с ЕГН **********,***, не дължи на “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. “Христо Г. Данов” № 37, сумата 1742.58 лв., представляваща стойност на допълнително начислени 9432 квтч ел. енергия за периода 03.12.2012 г. – 05.02.2013 г. за място на потребление : ИТН ......., гр. Пловдив, ул. . ................., по фактура № ........../26.03.2013 г.

ОСЪЖДА “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. “Христо Г. Данов” № 37, да заплати на В.Г.К. с ЕГН **********,***, сумата 373.20 лв. разноски по производството.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

Вярно с оригинала!

ВК