Гражданско дело 6978/2013 - Решение - 20-02-2014

Решение по Гражданско дело 6978/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 700, 14.02.2014 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 09.01.2014 г.

В публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : Марияна Михайлова.

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6978 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Ищецът “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. “Георги Бенковски” № 3, представляван от пълномощника му – адвокат С.К., твърди, че на 07.02.2011 г. при движението на лек автомобил марка „Мерцедес", модел ......, peг. № .........., собственост на „Кодкий Текнолоджис” ООД и управляван от Н.И.Н. по главен път 1-8 - 233 км. в посока от град Садово към град Пловдив същият попаднал в необозначена и необезопасена дупка на пътя с дълбочина 10 - 15 см., вследствие на което по него произтекли увреждания по следните части : гума предна дясна; гума задна дясна; джанта предна дясна алуминиева; джанта задна дясна алуминиева; стенд преден и заден мост. Към 07.02.2011 г. между ищеца и собственика на увредения автомобил съществувало валидно застрахователно правоотношение, чийто източник е договор за имуществена застраховка „Каско+” за увредения автомобил обективиран в застрахователна полица № ..............., по силата на който последният бил предаден за ремонт на доверен на застрахователното дружество сервиз - „Автосервиз Ангелов” ЕООД, на което ищецът заплатил за ремонт на 23.02.2011 г. сумата от 647,96 лв. по фактура № ........../14.02.2011 г. С факта на плащане на застрахователното обезщетение ищецът встъпил в правата на застрахования спрямо причинителя на вредите, а такъв е „Агенция пътна структура” - София, тъй като същата е собственик и стопанин на пътя, на който е настъпило процесното пътнотранспортно произшествие и като такъв е длъжна да го поддържа, ремонтира, както и да осигурява възможността за неговото безопасно ползване по предназначение, които задължения в процесния случай не са били изпълнени. Въз основа на така очертаната фактическа обстановка ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати горната сума, разноските по определяне на застрахователното обезщетение размер на 15 лева, както и обезщетение за забавено плащане на тези вземания в общ размер на 45,02 лв. за периода 17.08.2012 г. – 15.04.2013 г. Претендира присъждане на разноски.

 

Продължение на решение по гр. д. № 6978/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 2/7

 

Обективно съединени искове с правно основание чл. 213, ал. 1 КЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.

 Ответникът АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Код по БУЛСТАТ 000695089, със седалище в гр. София и адрес на управление – район Красно село, бул. “Мкедония” № 3, представляван от пълномощника му – юрисконуслт М.А., оспорва предявените искове, както и твърди, че : липсват доказателства за наличието на валидно застрахователно обезщетение между ищеца и собственика на увредения автомобил; лицето съставило протокола за ПТП не притежава компетентност и специални знания, за да определи точно мястото на ПТП и да удостовери с обвързваща съда материална доказателствена сила този факт; произшествието е настъпило поради неправомерно поведение на водача на автомобила; липсва правно основание за ангажиране на имуществената й отговорност, тъй като разпоредбата на чл. 30, ал. 1 Закон за пътищата е бланкетна; е изпълнил задълженията си за поддържане на процесния пътен участък, като е възложил извършване на необходимите дейности по поддържането му на „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, поради което моли съда да отхвърли предявените искове. Претендира присъждане на разноски.

Третото лице-помагач на страната на ответника „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 115004094, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – район „Северен”, ул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 37, представлявано от Т.Г.Г. и Ц.Г.Г., твърди, че сключеният между него и ответника на 14.12.2009 г. Договор за възлагане на обществена поръчка не е бил действащ към 07.02.2011 г., поради което липсва интерес за привличането му като трето лице-помагач на страната на ответника. Същото оспорва предявените искове по основание и по размер.

            Съдът като обсъди твърденията и доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема следното :

            Към исковата молба е представено заверено копие на Протокол за ПТП № ......., съставен от св. С.Б. – мл. автоконтрольор в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Пловдив на 07.02.2011 г. в 10.30 ч., в който са посочени следните причини и условия за ПТП : на 07.02.2011 г. при придвижването на лек автомобил марка „Мерцедес”, модел ......, рег. № .........., собственост на „Кодкий Технолоджис” ООД и управляван от св. Н.Н., по Главен път І-8 – 233 км. същият попаднал в дупка на пътя с дълбочина около 10 - 15 см, вследствие на което се повредили предна и задна десни гуми. Установява се от показанията на св. Н., че на посочената дата той се връщал от гр. Садово с гореописания лек автомобил, като на 1 км. преди гр. Пловдив, точно на канала същият попаднал в една от няколкото дупки на пътното платно, които били много дълбоки, вследствие на което се повредили предна и задна десни гуми на автомобила, както и една от джантите му, като автомобилът не можел да продължи да се движи, поради което се наложило да сложи резервната гума. Пак според същите : той не карал с превишена скорост, но пред

 

Продължение на решение по гр. д. № 6978/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 3/7

 

управлявания от него автомобил се движел TIR, като дистанцията била нормална. Според св. Б., обслужвал посочения в протокола за ПТП участък от пътя към 07.02.2011 г. и съставил протокола по време на работа : произшествието произтекло на т. нар. „мръсен или топъл канал” в лентата, която е в посока към гр. Пловдив; на мястото, което било „гореща точка” от 2-3 месеца, имало няколко дупки – две или три, разположени по такъв начин, че при опит да избегнеш една от тях попадаш в другата; дупките не били обозначени; автомобилът не можел да се движи, джантата му била изкривена и едната гума – спукана.

Съобразно разпоредбата на чл. 125, т. 8 ЗДвП : „Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато: ...произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.”, за което съгласно чл. 125а, ал. 1 ЗДвП издават протокол по образец и по ред регламентирани в Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд, в чл. 2, ал. 1, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от която е предвидено, че за настъпило ПТП се съставят следните документи: 1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица – Приложение № 1; 2. протокол за ПТП с материални щети – Приложение № 2; 3. двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3.

            Или обсъждайки цитираните правни норми и показанията на свидетелите, според които по автомобила след попадането му в дупката настъпили повреди, настоящият състав в разрез с доводите на ответника приема, че е налице нормативно основание за съставяне на  процесния протокола за ПТП – чл. 125а, като и че същият е съставен от длъжностно лице в кръга на службата му по установените за това форма и ред, поради което съгласно чл. 179, ал. 1 ГПК същият съставлява доказателство за изявленията пред лицето, което го е съставило, както и за извършените от него и пред него действия.

            В обобщение на горното съдът приема, че на 07.02.2011 г. при придвижването на лек автомобил марка „Мерцедес”, модел ......, рег. № .......... по Главен път І-8 на 233 км. същият попаднал в дупка на пътя с дълбочина около 10 - 15 см.

            От приложените към исковата молба заверени копия на Застрахователна полица № .............../14.04.2010 г. и на Свидетелство за регистрация – ...... № .........., се установява, че на 14.04.2010 г. между „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС” ООД – собственик на лек автомобил марка „Мерцедес”, модел ......, рег. № .........., и ищеца бил сключен договор за имуществена застраховка “КАСКО+” на посоченото МПС с клауза “Пълно каско”, по който застрахователен договор видно от заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза застрахователната премия е платена от застрахования, поради което в разрез с

 

Продължение на решение по гр. д. № 6978/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 4/7

 

твърденията на ответника настоящият състав приема, че договорът е породил действие. По силата на същия и във връзка с образувана в дружеството преписка щета № .............. ищецът превел по банков път на 23.02.2011 г. сумата от 647.96 лв. на доверен сервиз – „АНГЕЛОВ” ЕООД, по фактура № ........./14.02.2011 г. за ремонт на автомобила /заключение на вещото лице П./.

Според заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебна автотехническа експертиза по описания в Протокол за ПТП механизъм на ПТП е напълно възможно да настъпят посочените в Опис на уврежданията по щета № .............. по застраховка КАСКО+ повреди по автомобила : гума предна дясна, гума задна дясна, джанта алуминиева предна дясна и джанта алуминиева предна лява, като средствата необходими за възстановяването им възлизат на 668 лв.

Ответникът не оспорва, а и се установява от Решение № 945 на МС от 1.12.2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища, че път № 8 с наименование Граница Югославия - Калотина - Драгоман - ок.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево - граница Турция е включен в списъка на републиканските пътища. Същият е първи клас, поради което като такъв по силата на чл. 3, ал. 2 Закон за пътищата е републикански, а задълженията по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища са вменени на Агенция “Пътна инфраструктура” с чл. 30, ал. 1 Закон за пътищата, която по силата на чл. 3, ал. 1 Закона за движението по пътищата е длъжна го поддържа изправен с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, да организира движението по него така, че да се осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства. Според чл. 167, ал. 1 ЗДвП, лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. "Препятствие на пътя" по смисъла на ЗДвП е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението /§ 6, т. 37 ДР на ЗДвП/. Следователно дупката на пътя съставлява препятствие на пътя, създаващо опасност за движението, поради което е следвало да бъде обозначено със съответния знак, а такъв не се установи да е имало поставен в деня на ПТП.

До датата на приключване на съдебното дирене ответникът, в чиято тежест съгласно чл. 154, ал. 1 ГПК бе да ангажира доказателствени средства относно установяване на твърденията си, че повредите по автомобила са

 

Продължение на решение по гр. д. № 6978/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 5/7

 

настъпили вследствие на неправомерни действия на водача му, не стори това, поради което съдът намира същите за недоказани.

Недоказани останаха и твърденията на ответника, че към 07.02.2011 г. дейностите по поддържането на процесния пътен участък са били възложени от него на третото лице-помагач „Пътища Пловдив” АД посредством сключен помежду им Договор изх. № РД-3834/14.12.2009 г. за възлагане на обществена поръчка за поддържане на 162,684 км. републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – ОПУ – Пловдив на територията на РПС-Асеновград съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗП, тъй като видно от договора същият е сключен за срок от 12 месеца, които са изтекли към 07.02.2011 г., а вън от това доколкото по делото не са представени Приложения №№ 1.1 до 1.4 към него, в които са описани пътищата като местонахождение и основни технически характеристики, не би могъл да се направи и извод, че той касае и процесния пътен участък.

Въз основа на така очертаната фактическа и правна обстановка настоящият състав приема, че са налице предпоставките за ангажиране на отговорността на ответника по чл. 49 ЗЗД : противоправно неизпълнение на задължението на НА “ПИ”, регламентирано в чл. 3, ал. 1 ЗДвП; увреждане; причинна връзка между бездействието на служителите на НА “ПИ” и вредоносния резултат. И тъй като ищецът е заплатил застрахователно обезщетение за репариране на произтеклите от застрахователното събитие щети, то в съответствие с чл. 213, ал. 1 Кодекс за застраховането последният встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата. Предвид гореизложеното исковете следва да бъдат уважени и ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 647.96 лв. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното й изплащане.

До датата на приключване на съдебното дирене ищецът не ангажира доказателствени средства относно установяване на размера на направените разноски по определяне на застрахователното обезщетение, поради което предявеният иск за заплащане на такива в размер на 15 лв. като недоказан по размер следва да бъде отхвърлен.

За плащането на заплатеното застрахователно обезщетение в 15-дневен срок ответникът е бил поканен с регресна покана изх. 92-6368/30.07.2012 г., връчена му на 01.08.2012 г., поради което с изтичане на деня за изпълнение на 16.08.2012 г. той е изпаднал в забава съгласно чл. 84, ал. 2 ЗЗД и дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата /чл. 86, ал. 1 ЗЗД/ - 17.08.2012 г., чийто размер за периода от 17.08.2012 г. до 15.04.2013 г. възлиза на 44.01 лв., като същият е определен посредством  електронен изчислителен модул за законната лихва от интернет страницата : www.calculator.bg :

дължима сума:

лева

вид на задължението:

 

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 6978/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 6/7

от дата:

(дд.мм.гггг)

до дата:

(дд.мм.гггг)

 

Общо дължими лихви: 44.01 лева

 

 

от дата

до дата

брой дни

годишен ЛП

лихва

17.08.2012

31.12.2012

137

10.16 %

25.05

01.01.2013

15.04.2013

105

10.03 %

18.96

общо лихви: 44.01 лева

 

С оглед на горното като доказан и по размер искът с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД следва да бъде уважен, но до размера на сумата от 44.01 лв., като за разликата до пълния претендиран такъв от 45.02 лв. същият като неоснователен следва да бъде отхвърлен.

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 429.08 лв. за направените от последния разноски по производството съразмерно на уважените искове /97.74 % от 439 лв., от които – 50 лв. държавна такса по производството, 9 лв. банкови такси, 120 лв. адвокатско възнаграждение с включен ДДС, 260 лв. разноски за допуснатите по делото две експертизи/.

На основание чл. 78, ал. 3 във връзка с ал. 8 ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника сумата 2.26 лв. адвокатско възнаграждение съразмерно на отхвърлените искове.

            По изложените мотивите съдът :

 

Р Е Ш И :

 

            ОСЪЖДА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Код по БУЛСТАТ 000695089, със седалище в гр. София и адрес на управление – район Красно село, бул. “Македония” № 3, да заплати на “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. “Георги Бенковски” № 3, сумата от 647.96 лв., изплатена от последното по силата на договор за имуществена застраховка „Каско+” обективиран в застрахователна полица № .............../14.04.2010 г. и по преписка щета № ............../2011 г. на негов доверен сервиз – „АВТОСЕРВИЗ АНГЕЛОВ” ЕООД, по фактура № ........../14.02.2011 г. за ремонт на лек автомобил

Продължение на решение по гр. д. № 6978/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 7/7

 

 марка “Мерцедес”, модел ......, рег. № ..........., собственост на „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС” ООД, увреден на 07.02.2011 г. на 233 км. на републикански път № 8 с наименование Граница Югославия - Калотина - Драгоман - ок.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево - граница Турция поради преминаването му през необозначена и необезопасена дупка на пътното платно с дълбочина около 10 - 15 см., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда – 22.04.2013 г., до окончателното й изплащане; сумата 44.01 лв. – обезщетение за забава за периода 17.08.2012 г. – 15.04.2013 г., като над този размер до пълния претендиран с исковата молба от 45.02 лв. – отхвърля иска с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД, както и отхвърля предявените искове с правно основание чл. 213, ал. 1 КЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на ликвидационни разноски в размер на 15 лв., а също и на обезщетение за забавеното им плащане като неоснователни.

            ОСЪЖДА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Код по БУЛСТАТ 000695089, със седалище в гр. София и адрес на управление – район Красно село, бул. “Мкедония” № 3, да заплати на “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. “Георги Бенковски” № 3, сумата от 429.08 лв. разноски по производството съразмерно на уважените искове.

ОСЪЖДА “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. “Георги Бенковски” № 3, да заплати на АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Код по БУЛСТАТ 000695089, със седалище в гр. София и адрес на управление – район Красно село, бул. “Мкедония” № 3, сумата 2.26 лв. адвокатско възнаграждение съразмерно на отхвърлените искове.

Решението е постановено при участието на „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 115004094, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – район „Северен”, ул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 37, като трето лице-помагач на страната на АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, Код по БУЛСТАТ 000695089, със седалище в гр. София и адрес на управление – район Красно село, бул. “Македония” № 3.

            Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

           

            Вярно с оригинала!

            ММ