Гражданско дело 6961/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Гражданско дело 6961/2013г.

РЕШЕНИЕ

Номер          650                  Година  2014                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На седемнадесети февруари    две хиляди и четиринадесета               Година

В публично заседание на двадесет и втори януари 2014г.в следния състав:

 

Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    6961  по описа за   2013           година

 

 

Предявен е установителен иск по чл. 422 от ГПК от „Медина Мед” ООД,  ЕИК 123737210,  със седалище и адрес на управление:  гр. Стара Загора,  ул. „Христо Ботев” № 123А,  представлявано от у. и. И. Н. П.,  ЕГН **********,  със съдебен адрес:  гр. С. З., бул. „Ц. С. В.” № *** против „Сарай 2000 С.К.” ЕТ,  ЕИК 115340305,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  р. „Ю.”, бул. „А. П. Д.” № ***,  представлявано от ф. л. – т. С.Г.К. и С.Г.К.,  ЕГН **********,  с адрес: ***,  р. „Ю.”, бул. „А. П. Д.” № ***.

Ищецът иска да бъде признато за установено по отношение на ответниците,  че същите солидарно му дължат,  сумата в размер на 4689, 84 лева главница,  представляваща незаплатена продажна цена на автогуми по Договор,  за които продажби са съставени следните фактури:  фактура № 3000019839/ 24.07.2012 г. и фактура № 3000020171/ 20.08.2012 г.; сумата 478, 74 лева неустойка – от падежа на всяка фактура,  до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда – 14.02.2013 г.,  както и сумите 103, 38 лева държавна такса и 700 лева адвокатско възнаграждение по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС.

Направено е искане и за присъждане на разноските по делото.

Ответникът ЕТ „Сарай 2000 С.К.” оспорва предявения иск по съображения,  изложени в отговора по чл. 131 от ГПК.

Твърди,  че закупените гуми са дефектирали; били са в гаранционни срокове; направена е рекламация,  като по уверение на ищеца,  ответникът е щял да бъде компенсиран с шест броя нови гуми.

Също претендира направените по делото разноски.

Ответникът С.К. не е взел становище по предявения иск.

Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното:

Предявеният иск е допустим, предявен е в 1-месечния срок , в който съдът е дал указания на ищеца да предяви иск за установяване на вземането си поради постъпване на възражение от длъжниците по ч.гр.д.№ *** гр.с., ПРС.

Не е спорно между страните, че помежду им са възникнали облигационни връзки по договор за търговска продажба от 19.01.2011г.

За осъществените продажби са издадени фактура № 3000019839/ 24.07.2012 г. и фактура № 3000020171/ 20.08.2012 г

Видно от заключението на в. л. К.И., което съдът кредитира като компетентно, обективно изготвено и неоспорено от страните , е че процесните фактури са надлежно осчетоводени в счетоводството на ответника ЕТ”Сарай 2000-С.К.”, като е отразено задължение към доставчик „Медина мед”ООД на стойност 4 689, 84 лева.Фактурите са включени в справка-декларацията и в дневника по ДДС покупки за м.юли 2012г. и м.август 2012г.По фактурите е ползван данъчен кредит.В счетоводството на ищеца  фактурите са осчетоводени като вземане от клиент ЕТ”Сарай 2000-С.К.”.Към датата на проверката няма плащане по фактурата.

Безспорно следва да бъде прието за установено , че ищецът е продал на ответниците описаните в договора и във фактурата стоки, стоките са получени , поради което  се дължи заплащане на продажната цена.

Ответниците правят възражение, че една част от продадените гуми са дефектирали , поради което заявяват, че не дължат продажната цена.

Налице е разминаване в твърденията на ответника ЕТ”Сарай 2000-С.К.” в отговора по чл.131 от ГПК, където е заявено, че гумите са дефектирали при извършен международен превоз, а с. Б. и К. установяват, че е било налично дефектиране на гуми  по маршрути в РБългария-след град С., на автомагистрала „Тракия” между гр.Ч. и гр.С. З., преди град София.

Ето защо показанията на двамата с. на ответника не следва да бъдат кредитирани.Дори и да се приеме за установено изнесеното от тях, не се установява гумите да са били занесени на ищцовото дружество, да е извършена рекламация, тъй като с. нямат впечатления от това и не знаят какво е станало с дефектиралите гуми.

Видно е още и от самия договор, че чл.5 гласи: ”продавачът дава на купувача гаранция, съгласно гаранционните условия на завода-производител, като в случай на рекламация на проявил се фабричен дефект по време на експлоатация в гаранционния период, рекламираните стоки се връщат в склада на продавача , придружени от рекламационен протокол.След оглед от оторизираните лица, стоките с проявен фабричен дефект се заменят с нови такива, а неодобрените стоки се връщат с протокол на купувача. ”

 При така установено следва да се приеме, че не се доказва да е направена рекламация от ответника за дефектиралите гуми и тази рекламация да е направена съгласно уговореното в договора, поради което следва да бъде уважен изцяло предявения иск.

Основателна се явява и претенцията за неустойка, тъй като е налице неизпълнение на договорно задължение от страна на ответниците, такава е уговорена в договора и следва да бъде признато за установено по отношение на двамата ответници, че същите дължат солидарно на ищеца неустойка в претендирания размер  при изчисления направени от съда при условията на чл.162 от ГПК с он лайн калкулатор.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответниците следва да заплатят на ищеца направените от него разноски в размер на 1603, 38 лева.В тези разноски не следва да бъде включена държавната такса, заплатена по  ч.гр.д. *** гр. с. на ПРС, тъй като същата е предмет на установяване по настоящото дело .

        По изложените съображения,  Пловдивският районен съд, V гр.състав

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Сарай 2000 С.К.” ЕТ,  ЕИК 115340305,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  р. „Ю.”, бул. „А. П. Д.” № ***,  представлявано от ф. л. – т. С.Г.К. и С.Г.К.,  ЕГН **********,  с адрес: ***,  р. „Ю.”, бул. „А. П. Д.” № ***, че същите дължат солидарно на „МЕДИНА МЕД” ООД,  ЕИК 123737210,  със седалище и адрес на управление:  гр. Стара Загора,  ул. „Христо Ботев” № 123А,  представлявано от у. и. И. Н. П.,  ЕГН ********** сумата в размер на 4689, 84 лева главница,  представляваща незаплатена продажна цена на автогуми по Договор,  за които продажби са съставени следните фактури:  фактура № 3000019839/ 24.07.2012 г. и фактура № 3000020171/ 20.08.2012 г.; сумата 478, 74 лева неустойка – от падежа на всяка фактура,  до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда – 14.02.2013 г.,  както и сумите 103, 38 лева държавна такса и 700 лева адвокатско възнаграждение по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС

         ОСЪЖДА „Сарай 2000 С.К.” ЕТ,  ЕИК 115340305,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  р. „Ю.”, бул. „А. П. Д.” № ***,  представлявано от ф. л. – т. С.Г.К. и С.Г.К.,  ЕГН **********,  с адрес: ***,  р. „Ю.”, бул. „А. П. Д.” № *** солидарно да заплатят на „МЕДИНА МЕД” ООД,  ЕИК 123737210,  със седалище и адрес на управление:  гр. Стара Загора,  ул. „Христо Ботев” № 123А,  представлявано от у. и. И. Н. П.,  ЕГН **********  сумата от 1603, 38  лева разноски по делото.

         Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с  препис.

 

 

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

Вярно с оригинала: ЕД