Гражданско дело 6903/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 6903/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 806                                                26.02. Година  2014     Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       ІІІ граждански  състав

На   04.02.2014 Година

В публично заседание в следния състав:

 

               Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

 

Секретар: Васка Атанасова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 6903 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

        

Предявен е иск с правно основание чл.213 от Кодекса за застраховането.

         Ищецът «ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА» АД с ЕИК 040451865 със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, р-н Красно село, ул. Юнак, № 11-13, представялвано по пълномощие от адв. Н.Й.Ч. ***, е предявил иск против Община Пловдив за заплащане на сумата от 505,74 лв., представляваща сбора от: платеното реално обезщетение по имуществена застраховка «Каско на МПС» в размер на 450,00 лева за възстановяване на причинените при ПТП на 25.02.2012г. в гр. Пловдив на бул. «Васил Левски» срещу бензиностанция «Петрол» щети на л.а. «Опел Инсигниа»  с рег.№ ** **** **, настъпили в резултат на преминаването на автомобила през необозначена и необезопасена дупка на пътното платно с остри ръбове на територията на гр.Пловдив, и на сумата от 55,74 лв. ликвидационни разноски за определяне на застрахователното обезщетение, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. Излага следните фактичеки обстоятелства: На 25.02.2012 г. Около 18:30ч. в гр.Пловдив, на бул. Васил Левски срещу бензиностанция Петрол и до отбивката за ТЕЦ «Север», с посока на движение Пловдив-Карлово в средната лента, л.а. «Опел Инсигниа» с рег.№ ** **** **, управляван от Б.Я.С., с ЕГН: **********, собственост на «Демоис консулт»ООД, с ЕИК: 200452502, преминал през необезопасена, непредвидима и несигнализирана дупка на пътното платно, с остри ръбове, в резултат на което настъпва ПТП с материални щети. За настъпилото ПТП бил съставен Протокол за ПТП № 1386474 от същата дата от служител на ОДП- Пловдив. Тъй като за пострадалия автомобил имало валидна доброволна застраховка „Каско на МПС” към датата на ПТП собственикът на лекия автомобил – „Демоис Консулт” ООД, ангажира отговорността на застрахователното дружество, чиято отговорност се трансформира в изплащане на застрахователно обезщетение с начин на изчиславане – по фактура за щета №12110540019 от 29.02.2012г. Представителят на собственика на застрахования автомобил е представил за възстановяване на щетите  както следва: фактура №0000000123 от 01.03.2012г. издадена от «Автоцентър Милко и син» ЕООД, ведно с фискален бон за покупка на един брой гума на стойност 600 лв. С ДДС, като застрахователното дружество е одобрило размер на стойността от 450лв., съгласно изрично становище по щетата с оглед остатъчната стойност на гумата от 90 % от стойността на цената без ДДС в размер на 500лв. С изплащане на обезщетението застрахователят встъпил в правата на увреденото лице на осн.чл. 213 от КЗ срещу причинителя на вредата. Твърди се, че причинител на вредата е Община Пловдив, която не е изпълнинал задълженията си за поддържане на пътищата съгласно нормативните актове. Ангажира доказателства. Претендират се и направени от застрахователното дружество ликвидационни разноски по определяне на застрахователното обезщетение, в размер на 55,74 лева, включващо разноски по извършване на оглед и опис на щетите от вещо лице, изготвяне на снимков материал, обработка на образуваната преписка по щетата по определяне на нейния размер, чрез определяне на справедлива пазарна цена на ремонтните дейности и подменените детайли и чести. Претендират се и законната лихва от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски и адвокатски хонорар.

         Ответникът Община Пловдив оспорва иска, като  оспорва фактическата обстановка, при която е настъпило  процесното ПТП; възразява относно обвързващата доказателствена сила на протокола за ПТП и относно отразения в него механизъм на злополуката, както и против липсата на описани в протокола характеристики на препятствието – като размери и височина; възразява против неприлагането към исковата молба на общите условия на застрахователния договор и евентуално уговорено в него самоучастие;  оспорва наличието на правен интерес у застрахователя да заплати застрахователно обезщетение, а оттам и валидността на суброгацията в правата на удовлетворения. Оспорва причинно-следствената връзка между вредите и произшествието. Повдига и възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на водача на автомобила. В подкрепа на становището си ангажира доказателства. Претендира присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение.

         Съдът, като обсъди събраните в хода на делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие следното:

         Представен е протокол за ПТП № 1386474 от 25.02.2012 г., съставен от служител на «Пътна полиция» към ОДП – гр. Пловдив, от който се установява, че на посочената дата в гр. Пловдив, на бул.Васил Левски срещу бензиностанция Петрол, в средна лента се е състояло ПТП с участник Б.Я.С., който управлявайки «Опел Инсигниа» с рег.№ ** **** ** , попада в необезопасена дупка на пътното платно, в резултат на което по лекия автомобил били нанесени повреди- задна лява гума, марка Континентал, с размери 245/45/18 - скъсана. Отразено е, че местопроизешствието е посетено на място от съставителя на протокола.

         В показанията си свид. Б.Я.С. - водач на автомобила, потвърждава отразеното в протокола за ПТП. От показанията се установява, че на посочената дата свидетелят се движил с автомобил, собственост но «Демоис Консулт»ООД по бул.Васил Левски, в участъка срещу бензиностанция Петрол, по посока на излизане от града. Попаднал в дупка и гумата се спукала. Нямало пътни знаци, обозначаващи наличието на дупката. Обадил се на ЗК «Уника», но те не се отзовали, казали му да повика Полиция. На мястото били изпратени полицаи. Съставен бил протокола, начертана била схема, отразяваща дупката. Според свидетеля била доста гляма, сериозна. Не видял полицаите да я мерят. Щетите били само по задната лява гума на автомобила. Свидетелят се движел със скорост от 50 км.ч.

         В показанията си свид. А.А.С. – полицейски служител, мл. Автоконтрольор от ОД Полиция на МВР, потвърждава отразеното в съставения от самия него протокол за ПТП. От показанията се установява, че на посочената дата свидетелят е бил изпратен на мястото на настъпилото ПТП. Автомобилът бил с увредени гума и джанта. Според свидителя, това се е случило преди ремонта на Карловско шосе, а дупката била поне 50-60 см, а от другата страна на пътя, по посока Пловдив имало и други две сериозни дупки.

         Изслушано е заключение на САТЕ, според което механизмът на ПТП съгласно протокола е следният: л.а. «Опел Инсигниа» при движение по бул. «В. Левски» в средна лента попада в дупка на пътното платно с остри ръбове. Между механизма на ПТП и щетите по автомобила има пряка причинно-следствена връзка. Стойността на причинените щети е 450 лева. Посочените повреди е възможно да настъпят при движение на автомобила със скорост  под 50 км.ч. при преминаване през дупка с дълбочина над 14 см. Описаните повреди е възможно да настъпят по механизъм, при който автомобила преминава през дупки на платното за движение с посочената дълбочина.

         Изслушано е заключение на Съдебно-счетоводна експертиза, според което «Демоис Консулт» ООД заплаща 227,26 лева премия за застраховка гражданска отговорност 05112000658638 и за застраховка автокаско от 1943,95 лева по застрахователна полица № 12054110242от23.02.2012г. на Стефанов брокер ЕООД, което дружество се явява посредник между  «Демоис Консулт» ООД и ЗК «Уника» АД. С б.б. от 27.02.2012г. Стефанов брокер ЕООД  превежда сумата от 2171,21 лева на ЗК «Уника» АД. «Демоис Консулт» ООД не е осчетоводило платената сума като разход. С б.б. от 19.03.2012г. е изплатено от ЗК «Уника» АД обезщетение по щета
№ 12110540019 към застрахователна полица № 12054110242 от 23.02.2012г. в размер на 450 лева на «Демоис Консулт» ООД за закупена гума, съгласно фактура №0000000123 от 01.03.2012г. на стойност 600 лева, издадена от «Автоцентър Милков и син» ЕООД. С б.б. от 19.03.2012г. ЗК «Уника» АД превежда на «Корис България» ООД сумата от 55,74 лева във връзка с определяне на обезщетението, съгласно издадена фактура № 1651/29.02.2012г.

         Представена е застрахователна полица № 12054110242 от 23.02.2012г. за сключена застраховка «Каско на МПС» за процесния лек автомобил, със срок на действие 24.02.2012г. до 23.02.2013г., с предвидено плащане на премията на една разсрочена вноска с падеж на 23.02.2012г.

По повод настъпилото застрахователно събитие е депозирано уведомление за щета №12110540019 , от 29.02.2012г. от застрахования, при застрахователя е била образувана преписка по щета, в хода на която, след извършен оглед на пострадалия автомобил на същата дата, са съставени описи на констатираните увреждания. Ремонтът на автомобила е извършен «Автоцентър Милко и син» ЕООД. За извършените дейности е издадена фактура №0000000123 на стойност 600,00 лв. С ДДС, която също е приложена по делото. Изплатената от ищеца сума е в размер на 450 лева съгласно представено становище по щета № 12110540019, неодобряващо 50 лева от размера на претендираната сума /500 лв без ДДС/, по причина – 90% остатъчна стойност от увредената гума.

 За изплатеното обезщетение в размер на 450 лева ЗК „Уника”АД представя по делото нареждане за плащане №1/15.03.2012г. и извлечение №53 от 19.03.2012г. от банковата  си сметка.

Представен е и протокол от 29.02.2012г. между ЗК „Уника”АД и „Корис България” ООД , ведно със справка за обработените щети, както и фактура №1651/29.02.2012г на стойност 94 902,66 лева между същите за обслужени застрахователни щети.

         Въз основа на така събраните доказателства съдът приема за установено, че на 25.02.2012 г. е настъпило ПТП при фактическите обстоятелства, описани в исковата молба. Протоколът за ПТП, представляващ по характера си официален свидетелстващ документ- съставен от длъжностно лице в кръга на служебните му правомощия, обвързва съда с материалната си доказателствена стойност относно констатираните и отразени от длъжностното лице факти- настъпилото ПТП, повредите по автомобила, наличието на препятствие на пътното платно. Констатациите в него се потвърждават и от показанията на свид.Б.Я.С. и свид. А.А.С. , които съдът кредитира като последователни и кореспондиращи с всички останали доказателства по делото. Поради това и с оглед заключението на САТЕ, Съдът приема, че именно в резултат на преминаването на автомобила през неравността на пътното платно, по него са настъпили увредите, описани в протокола и е налице причинна връзка между механизма на произшествието и настъпилите щети.  

         В хода на настоящето производство към материалите по делото бяха приобщени общите условия на застрахователния договор, от които е видно, че не е уговорено самоучастие. Поради което носенето на риска от настъпване на застрахователното събитие и заплщането на  засрахователното обезщетение при реализирането му е изцяло в тежест на Застрахователя „Уника” АД.

Неоснователно е възражението на ответника за липса на правен интерес у застрахователя за заплащане на застрахователното обезщетение, поради твърдяно от ответника забавено плащане на з.премия/вноска по полица №1205411024. Видно от  съдебно-счетоводна експертиза „Демоис Консулт” ООД е извършил плащането на вноската по застрахователна полица № 12054110242 в срок и на падежа -  23.02.2012г. на Стефанов брокер ЕООД, което дружество се явява посредник между „Демоис Консулт” ООД и ЗК „Уника” АД. С б.б. от 27.02.2012г.  Стефанов брокер ЕООД превежда премията на ЗК „Уника” АД. Приемайки за валидно застрахователното правоотношение, ЗК „Уника” АД добросъвестно, в изпълнение на свой действително съществуващ дълг, изплаща редовно застрахователното обезщетение. При липсата на възражение от страна на ищеца ЗК „Уника” АД, и с оглед наличието на извършено плащане на премията по застрахователната полица от страна на „Демоис Консулт” ООД, възражението на ответната община за липса на правен интерес, е неоснователно. Застрахователната премия е платена, но дори и да не беше така, неплащането на някоя от вноските поражда правата на застрахователя по чл.202 от КЗ да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати, но не и да откаже плащане на обезщетение.  

С изплащане на обезщетението и на осн.чл.213, ал.1 от КЗ , ищецът е встъпил в правата на застрахования срещу причинителя на вредите и за него е възникнало регресното право да претендира възстановяване на платеното.

            Като част от общинската пътна мрежа, булевардът, на който се е състояло произшествието, представлява публична общинска собственост съгласно чл.8, ал.3 от Закона за пътищата. Съгласно чл.31 от същия закон изграждането, ремонтът и поддръжката на общинските пътища се осъществява от Общините- в настоящия случай от ответната Община Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Закона за движението по пътищата, лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях, така че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства. Според изричната норма на чл. 167, ал. 1 от ЗДвП, лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок.

        При така установената правна уредба, се налага изводът, че за поддържането и ремонта на пътя е отговорни собственикът му, а именно Община Пловдив, която е проявила бездействие, изразило се в бездействие на служителите й, натоварени да отстраняват повреди на пътя. Безспорно причините, провокирали нарушаването целостта на пътната настилка, биха могли да бъдат от различен характер: да се коренят както в измененията, които тя е претърпяла с течение на времето и под въздействие на други обективни фактори, като например атмосферни условия и тежестта на преминаващите пътни превозни средства, така и от човешко въздействие върху нея. За настоящия правен спор тези причини са без значение, тъй като във всички случаи е налице виновно поведение / бездействие/ на служители от Общината, в чиито задължения е поддържането и предотвратяването на такова проявление на вещта. Следователно, налице е основание за ангажиране отговорността на ответника по чл.49 от ЗЗД и предявеният иск, като основателен и доказан по размер, ще се уважи.

        

         При този изход на спора на ищеца ще се присъдят и направените от него деловодни разноски, които се констатираха в размер от 380,00 лв.     , съответстващ на приложения списък по чл.80 от ГПК.

         Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ОСЪЖДА Община Пловдив с адрес за призоваване гр.Пловдив, пл.С. Стамболов № 1 да заплати на Застрахователна компания «Уника» АД с ЕИК 040451865 със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, р-н Красно село, ул. Юнак № 11-13, сумата от сумата от 505,74 лв., представляваща сбора от: платеното реално обезщетение по имуществена застраховка «Каско на МПС» в размер на 450,00 лева за възстановяване на причинените при ПТП на 25.02.2012г. в гр. Пловдив на бул. «Васил Левски» срещу бензиностанция «Петрол» щети на л.а. «Опел Инсигниа»  с рег.№ ** **** **, настъпили в резултат на преминаването на автомобила през необозначена и необезопасена дупка на пътното платно с остри ръбове на територията на гр.Пловдив, и на сумата от 55,74 лв. ликвидационни разноски за определяне на застрахователното обезщетение, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба 19.04.2013г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 380,00 лв. деловодни разноски.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                                              /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала.

В.А.