Гражданско дело 6898/2013 - Определение - 03-02-2014

Определение по Гражданско дело 6898/2013г.

Определение

Гр. Пловдив,  03.02.2014г.

 

Пловдивски Районен съд                                           ХV граждански  състав

На    трети  февруари                                                           Година 2014

В      закрито   заседание в следния състав:

                                                     Председател: Валентина Иванова

като разгледа докладваното от      съдията

гр. дело номер     6898    по описа за      2013  година

       Съдът констатира, че гр.д. № 6898/2013г. е образувано по искова молба на Н. С. Ш., ЕГН **********, чрез адв.Т.Д. ***, срещуГлавно управление строителство и възстановяване” ЕАД, ЕИК 201906947 с адрес на управление гр.София, ул.”Коломан” № 1-3, представлявано от П.К..

Предявени са обективно съединени осъдителни искове правно основание, чл.245 КТ, вр.чл.128, ал.1 КТ и чл.86 ЗЗД, за заплащане на следните суми: сумата от общо 1433,32лв., представляваща сбор от неизплатени трудови възнаграждения периода м.08.2011г.-м.12.2012г., както и сумата от общо 152,14лв. представляваща сбор от лихви за забавено плащане на неизплатените трудови възнаграждения за периодите от 1-во число на месеца следващ този на полагане на труда до 19.04.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на искова молба до окончателното плащане.

Производството по делото  е спряно на осн.чл.229, ал.1, т.1 КТ по взаимно съгласие на страните, с определение четено в о.с.з на 02.07.2013г., което е съобщено на страните и влязло в сила на 30.07.2013г. На страните е указано, че в случай че в 6 месечен срок от влизане в сила на определението за спиране никоя от тях не поиска възобновяване на производството, делото ще бъде прекратено. Срокът от 6 месеца е изтекъл на 30.01.2014г.  Тъй като до тази дата , а и до момента не е постъпило искане от страните за възобновяване на производството по гр.д. № 6895/2013г., то налице е хипотезата на чл.231 ГПК и на това основание производството по делото следва да бъде прекратено.

        С оглед горното и на основание чл.231 ГПК , съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

Прекратява производството по гр.д.№ 6898/2013г. по описа на ПРС, ХV-ти гр. състав, на осн. чл.231 ГПК по предявените от Н. С. Ш., ЕГН **********, чрез адв.Т.Д. ***, срещуГлавно управление строителство и възстановяване” ЕАД, ЕИК 201906947 с адрес на управление гр.София, ул.”Коломан” № 1-3, ОСОИ с правно основание чл.245 КТ, вр.чл.128, ал.1 КТ и чл.86 ЗЗД, за заплащане на следните суми: сумата от общо 1433,32лв., представляваща сбор от неизплатени трудови възнаграждения периода м.08.2011г.-м.12.2012г., както и сумата от общо 152,14лв., представляваща сбор от лихви за забавено плащане на неизплатените трудови възнаграждения за периодите от 1-во число на месеца следващ този на полагане на труда до 19.04.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на искова молба до окончателното плащане - поради изтичане на шест месеца от влизане в сила на определението за спиране на производството на осн.чл.229, ал.1, т.1 КТ по взаимно съгласие на страните, в който срок не постъпило искане от страните за възобновяване на производството.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/ Валентина Иванова

Вярно с оригинала!

ИТ