Гражданско дело 677/2013 - Решение - 26-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 814                                                                                        26.02. Година  2014                     Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На   28.01.2014 Година

В публично заседание в следния състав:

      

Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Васка Атанасова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 677 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

                        Иск по чл.422 ГПК с материалноправно основание чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД.

                        Ищецът «МОБИЛТЕЛ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с ЕИК 131458980, чрез процесуалния представител юрк.К., е предявил иск да се признае за установено, че ответникът Н.Й.Т. с ЕГН ********** *** му дължи сумата от 1124,20 лв. главница, представляваща неплатена цена на предоставени услуги по договор № Т0484988 от 30.08.2005 г. за периода 28.09.2010 г.- 28.09.2011 г., за които са издадени общо 12 бр.фактури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.11.2012 г. до окончателното й изплащане, за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 18062/2012 г. по описа на ПРС. Твърди, че по силата на сключения договор, предоставил на ответника услуги за процесния период, които не били заплатени от длъжника. За вземанията си ищецът подал заявление и му била издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, срещу която длъжникът възразил. Ангажира доказателства. Претендира разноски.

                        Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба в преклузивния срок по чл.131 ГПК. В с.з. възразява , че сметките са завишени.

                        Съдът, като прецени данните по делото във връзка с искането, намери следното:

                        Приложено е ч.гр.д.№ 18062/2012 г. по описа на ПРС, ХХ гр.с., от което се установява, че по заявление на ищеца е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу длъжника Н.Й.Т. с ЕГН **********   за сумата от 1124,20 лв. главница, представляваща неплатена цена на предоставени услуги по договор № Т0484988 от 30.08.2005 г. за периода 28.09.2010 г.- 28.09.2011 г. и 12 фактури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.11.2012 г. до окончателното й изплащане. Длъжникът е подал възражение срещу заповедта , като настоящият иск е предявен в срока по чл.415 от ГПК, с оглед на което е процесуално допустим.

                        Разгледан по същество, е основателен.

                        Не се спори, че през спорния период между страните е налице валидно облигационно правоотношение, което се установява и от представените  Договори №  Т0484988 за далекъсоъбщителни услуги и за лизинг на телефонен апарат, действал от 2005 г. 

                        Представени са фактури от 02.12.2010 г., 26.12.2010 г., 08.01.2011 г., 27.03.2011 г., 20.03.2011 г., 08.04.2011 г., 30.04.2011 г., 02.06.2011 г., 01.07.2011 г., 01.08.2011 г., 01.09.2011 г. и 02.10.2011 г., издадени от мобилния оператор за ползвани от ответника услуги и дължими лизингови вноски по процесния договор, към които са приложени и детайлни разпечатки за вида, броя и размера на предоставените услуги в процесния период, които не са оспорени от ответника. Въз основа на тях съдът приема, че ответникът е ползвал услугите, описани в споменатите неоспорени детайлни разпечатки, както и че в полза на ищеца съществува неудовлетворено парично притезание в претендирания размер, за който са издадени съответните фактури. Изложеното сочи, че исковете са основателни и доказани, поради което ще се уважат.

            При този изход на спора на ищеца ще се присъдят направените от него деловодни разноски, които се констатираха в размер на 25 лв. внесена ДТ и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение в минималния размер по чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

            Водим от горното, съдът

 

Р  Е   Ш  И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,че Н.Й.Т. с ЕГН ********** *** дължи на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с ЕИК 131458980 сумата от 1124,20 лв. главница, представляваща неплатена цена на предоставени услуги по договор № Т0484988 от 30.08.2005 г. за периода 28.09.2010 г.- 28.09.2011 г. и 12 фактури, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.11.2012 г. до окончателното й изплащане, за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 18062/2012 г. по описа на ПРС.

            ОСЪЖДА Н.Й.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с ЕИК 131458980 сумата от 125 лв. направени деловодни разноски в настоящото производство.

            Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                                                                                        /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала.

В.А.