Гражданско дело 6744/2013 - Решение - 11-02-2014

Решение по Гражданско дело 6744/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер          582                  Година  2014                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                        V граждански състав

На единадесети февруари        две хиляди и четиринадесета            Година

В публично заседание на двадесети януари 2014г. в следния състав:

 

                                                     Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    6744       по описа за   2013            година

 

 

Предявен е иск по чл. 213 от КЗ от „Застрахователна компания Уника” АД,  със седалище и адрес на управление:  гр. София,  община Столична,  област София,  район „Красно село”,  ул. „Юнак” № 11-13,  ЕИК 040451865,   чрез адв. Н.Й.Ч. ***  и със съдебен адрес:  гр. П., ул. „Р. Д.” № ***,  партер,  против Община Пловдив,  ЕИК 000471504,  адрес:  гр. Пловдив,  ул. „С. Стамболов” № 1,  представлявана от к. И. Т..

Ищецът иска да бъде осъден ответникът да му заплати сумата в размер на 328, 21 лева,  която е заплатил като реално обезщетение в размер на 272, 47 лева за възстановяване на причинени при ПТП на *** в гр. П.,  на бул. „В. А.”,  моста на река М.,  западното платно за движение,  над бул. „М. – север”,  щети – на лек автомобил  „БМВ 730 Д”,  с рег. № ***,  на собственик на застрахованото МПС,  „Хъс Транс” ЕООД; като обезщетение по застраховка „КАСКО НА МПС” и ликвидационни разноски в размер на 55, 74 лева за определяне на застрахователното обезщетение,  ведно със законната лихва – от датата на завеждане на иска,  18.04.2013 г.,  до окончателното издължаване.

Направено е искане и за присъждане на направените разноски по делото.

Ответникът изцяло оспорва предявения иск .Твърди , че не е била налична застраховка „Каско” на увредения автомобил към момента на ПТП, поради което и не следва да бъде ангажирана отговорността на Община Пловдив.Прави се възражение за съпричиняване на вредата.Ангажира доказателства и претендира присъждане на разноски.

         Пловдивски районен съд,  V гр.с.,  като обсъди обстоятелствата по делото и представените доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:  

         Ищецът твърди по исковата молба , че на ***г. около 12, 10 ч.в гр.П., на бул.”В. А.”-м. на р.М., западното платно за движение над бул.”М.-Север”, лек автомобил марка „БМВ 730Д”, с рег.№ ***, управляван от П.П. и собственост на „Хъс Транс”ЕООД, преминава през необезопасена и несигнализирана дупка на пътното платно с  размери около 20см./40 см. и дълбочина 10 см., с остри ръбове, вследствие на което настъпва ПТП с материални щети.

         За така настъпилото ПТП е бил съставен Протокол за ПТП № ***г., неоспорен от страните, като в него са записани уврежданията на лекия автомобил , както и констатацията, че вредите са настъпили от попадане на превозното средство в дупка на пътното платно.

         Към момента на инцидента е била налична застраховка „Каско” за увредения автомобил, което се установява от заключението на в. л. С.К..Изплатена е била застрахователна премия от застрахованото лице „Хъс Транс”ЕООД/собственик на автомобила/ по застрахователна полица №***г.

         Представител на собственика на автомобила е уведомил за щетата застрахователя и е образувана в ищцовото дружество преписка по щета №№***.Извършен е оглед и опис на щетите.

         Съгласно Решение №1/29.08.2012г. по щета №*** и Нареждане за плащане №1/29.08.2012г. на собственика на увреденото МПС е заплатено застрахователно обезщетение в размер на 272, 47 лева.Съгласно дневното извлечение от 31.08.2012г. на „Райфайзен банк клон Пловдив” е заверена сметката на „Хъс Транс”ЕООД в размер на 272, 47 лева, плащане от ЗК”Уника” АД по щета №***.

В тази връзка са и констатациите на в. л. С.К. по приетата съдебносчетоводна експертиза, която съдът изцяло кредитира като компетентно, обективно изготвена и неоспорена от страните.

          От заключението се установява още, че с нареждане за кредитен превод от 06.06.2012г. до „Райфайзен банк”, ищцовото дружество е наредило превод към „Корис България”ООД, в т.ч. ликвидационни разходи по щета №*** в размер на 55, 74 лева.

По делото е приета съдебноавтотехническа експертиза, като в. л. С.М. сочи , че стойността на вредите на лек автомобил марка „БМВ 730 Д”, с рег.№ *** са в размер на 274, 53 лева.Между механизма на ПТП и щетите е възможна пряка причинно-следствена връзка  и те настъпват при движение на превозното средство със скорост под 50 км/ч.

От разпита на с. П.П.-в. на увредения лек автомобил и Л.А.-п., посетил на мястото ПТП, се установява, че катастрофата е била причинена от дупка на пътното платно, разположена на моста над р.М., на бул.”В. А.”.Дупката е била с големи размери, дълбока, с остри ръбове , в средна лента, като с. П. не е могъл да я заобиколи, защото и в двете ленти до него е имало коли.С. А. си спомня, че за тези дупки на моста са писали много докладни и предписания до Общината, но отговор не бил получаван.При инцидента е била увредена предна лява гума на автомобила, а джантата е била счупена

Съдът изцяло кредитира показанията на с. като депозирани убедително, непротиворечиво и подкрепени от останалите събрани по делото доказателства.

При така установеното от фактическа страната съдът достига до следните правни изводи.

Отговорността на Община Пловдив следва да бъде ангажирана по реда на чл.50 от ЗЗД в качеството й на собственик на улиците съгласно чл.2 от Закона за общинската собственост ,  чл.8, ал.3 и чл.31 от Закона за пътищата .Общинските пътища са публична общинска собственост и изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общините.

         Очертаната в исковата молба фактическа обстановка се потвърждава от съдържанието на всички приложени по делото писмени доказателства,  от показанията на разпитаните по делото с. и заключенията на в. л.

Отговорността на Община Пловдив следва да бъде ангажирана и по реда на чл.49 от ЗЗД.

По делото са установени елементите на фактическия състав на деликта – противоправно поведение /под формата на бездействие/,  вреда ,  причинна връзка между тях и вина на деликвента,  която се предполага до доказване на противното. Само ако са осъществени всички елементи на този фактическа състав,  може да се ангажира отговорността на третото лице /ответника/ спрямо застрахователя,  който заплатил на увредения застрахователно обезщетение за настъпили вреди от застрахователно събитие.
          Безспорно е установено,  че е възникнало валидно застрахователно правоотношение между ищеца,  в качеството му на застраховател и собственика на застрахования автомобил,  както и че застрахователят  е заплатил на застрахования застрахователно обезщетение за настъпилото застрахователно събитие. Изплащайки това обезщетение,  на основание чл. 213 ал.1 от КЗ,  ищецът встъпва в правата на застрахования срещу прекия причинител на щетата – до размера на платеното обезщетение.
            Пътят,  на който се е намирала неравността – дупка,  е публична собственост на Община Пловдив, както се посочи,  съгласно чл. 8,  ал.3 от Закона за пътищата. Нормата на чл. 50 ЗЗД регламентира,  че за вреди,  произлезли от каквито и да е вещи,  отговарят солидарно собственикът и лицето,  под чийто надзор те се намират. Собственикът на вещта носи обективна и безвиновна отговорност,  т.е. отговаря само защото е собственик пътя,  който намира под негов надзор.
            Съгласно чл.31 от Закона за пътищата,  “Изграждането,  ремонтът и поддържането на общинските пътища,  се осъществява от общините.”
Разпоредбата на чл. 3 от ЗДвП и чл. 167 ал.1 от ЗДвП вменява на лицата,  които стопанисват пътя,  да го поддържат в изправно състояние,  да сигнализират незабавно за препятствията по него и ги отстраняват в най-кратки
срокове. § 1 т. 19 от ППЗДвП дава легална дефиниция на “препятствие по пътя”,  а именно - това е нарушаване на целостта на пътното покритие както и предмети,  вещества  и  други,  които  се  намират на пътя и създават опасност за движението. От събраните по делото доказателства се установи,  че са касае за неравност на улично платно – дупка . Тази неравност независимо дали е видима и от какво разстояние,  независимо дали би могла да се заобиколи от водача на автомобила и независимо от пътната обстановка,  си е все препятствие на пътя по смисъла на дадената легална дефиниция.При така установената правна уредба,  се стига до извода,  че за поддържането и ремонта на пътя е отговорен собственика му,  а именно ответната община Пловдив.,  която не изпълнила задълженията си по чл. 3 от ЗДвП,  като не е сигнализирала за препятствието на пътя и не е организирала движението по начин,  осигуряващ безопасността му. В този смисъл е налице противоправно поведение. Налице е и вреда в резултат на ПТП,  както и причинна връзка между тях /арг. от заключението на в. л../
            По делото липсват доказателства водачът на увредения автомобил да е извършил нарушение на правилата за движение на пътя,  за да се приеме,  че е налице съпричиняване на вредоносния резултат.С оглед горното недоказано остава възражението на ответната община за съпричиняване.
            На основание чл. 213 ал.1 от КЗ,  застрахователят по имуществената застраховка встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата до размера на платеното обезщетение – в случая 272, 47 лв., като дължими са и ликвидационни разходи в размер на 55, 74 лева.

 Предвид на изложените съображения предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен в претендирания размер.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски по производството в размер на 410 лева по приложения списък на разноските.

 Ето защо Пловдивският районен съд, V граждански състав

 

                                     Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА Община Пловдив,  ЕИК 000471504,  адрес:  гр. Пловдив,  ул. „С. Стамболов” № 1,  представлявана от к. И. Т. да заплати на  „Застрахователна компания Уника” АД,  със седалище и адрес на управление:  гр. София,  община Столична,  област София,  район „Красно село”,  ул. „Юнак” № 11-13,  ЕИК 040451865,   чрез адв. Н.Й.Ч. ***  и със съдебен адрес:  гр. П., ул. „Р. Д.” № ***,  партер ,  сумата в размер на 328, 21 лева,  която е заплатил като реално обезщетение в размер на 272, 47 лева за възстановяване на причинени при ПТП на *** в гр. П.,  на бул. „В. А.”,  моста на река М.,  западното платно за движение,  над бул. „М. – север”,  щети – на лек автомобил  „БМВ 730 Д”,  с рег. № ***,  на собственик на застрахованото МПС,  „Хъс Транс” ЕООД; като обезщетение по застраховка „КАСКО НА МПС” и ликвидационни разноски в размер на 55, 74 лева за определяне на застрахователното обезщетение,  ведно със законната лихва – от датата на завеждане на иска,  18.04.2013 г.,  до окончателното издължаване, както и сумата в размер на 410 лева разноски по производството.

Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

 

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Д. Матеева

 

Вярно с оригинала: ЕД