Гражданско дело 673/2013 - Решение - 05-07-2013

Решение по Гражданско дело 673/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 2965                           Година  2013                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             Х граждански състав

На 05.07                                                                                        Година 2013

В публично заседание на 10.06.2013 г. в следния състав:

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: Величка Динкова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  673  по описа за   2013         година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правно осн. чл.422 във връзка с чл.415 и чл. 124, ал.1 от ГПК.

Ищецът “Мобилтел” ЕАД – гр. София моли съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че той дължи на ищеца сумата 1 156, 73 лв. - главница, произтичаща от неплатена цена за доставени далекосъобщителни услуги за периода от 07.09.2010 г. до 07.12.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението в съда - 26.09.2012 г. до окончателното изплащане; сумата 25 лв. – разноски за държавна такса, както и сумата 40 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение, които суми е било разпоредено ответникът да заплати на ищеца със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 9394/29.09.2012 г., издадена по ч. гр. дело № 15021/2012 г. по описа на ПРС – VІ гр. състав, по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски – включително и и юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът В.А.А. *** оспорва иска и моли съдът да го отхвърли като неоснователен и недоказан, по изложените в отговор на исковата молба съображения.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства е видно, че със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 9394/29.09.2012 г., издадена по ч. гр. дело № 15021/2012 г. по описа на ПРС – VІ гр. състав, е било разпоредено ответникът да заплати на ищеца сумата 1 156, 73 лв. - главница, произтичаща от неплатена цена за доставени далекосъобщителни услуги за периода от 07.09.2010 г. до 07.12.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението в съда - 26.09.2012 г. до окончателното изплащане; сумата 25 лв. – разноски за държавна такса, както и сумата 40 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение. В срока по чл.414 от ГПК ответникът е подал възражение против Заповедта, а във връзка с това ищецът, в срока по чл.415 от ГПК е предявил иска, въз основа на който е било образувано настоящето дело.

Не се спори също така, а и от представените в тази насока писмени доказателства (л.9 – л.39 и л.63 – л.80 от делото) се установява, че между страните е бил сключен Договор за предоставяне на GSM услуги А1211387/11.12.2008 г. Същевременно, съдът констатира, че представените от ищеца като писмени доказателства за установяване на вземанията му фактури, макар и с посочена дата на издаване съответно 01.12.2010 г., 30.03.2011 г. и 06.04.2011 г., освен че касаят периоди, различни от посочения в Заповедта (07.09.2010 – 07.12.2010 г.), но и върху тях и приложенията към тези фактури е отбелязано логото на ищцовото дружество, което то ползва от 24.09.2012 г. – поради което и съдът намира, че тези фактури са били съставяни след посочените в тях дати на издаването им и, с оглед наведените в тази насока доводи от ответника, не следва да бъдат ценени като доказателства по делото, а от страна на ищеца не са ангажирани каквито и да е други доказателства, от които да се установява, че ответникът действително е ползвал предоставени му от ищеца услуги на посочената в Заповедта стойност през процесния период (нещо повече – ищецът е начислявал на ответника суми за изпращани стотици смс-и на специална тарифа през няколко секунди, които смс-и е физически невъзможно да бъдат изпратени от едно лице). Освен това, общоизвестно е и не се нуждае от доказване обстоятелството, че поради проблеми в биллинг системата на ищцовото дружество, през периода месец септември 2010  г. - месец септември 2011 г. беше забавяно издаването на фактури от ищеца и погрешно беше начислявано потреблението на абонатите на услугите на ищцовото дружество.  

При така установената фактическа обстановка, предвид непредставянето от ищеца на надлежни доказателства, от които да се установява, че действително ответникът е ползвал през процесния период услуги на претендираната от ищеца стойност, която е било разпоредено ответникът да му заплати със Заповедта, съдът намира, че искът се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли изцяло.

Мотивиран от горното, и на основание чл.239, ал.2 от ГПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от “Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кукуш” № 1, представлявано от Изпълнителните директори А.М. и Х.П., против В.А.А., ЕГН **********,***, представляван от служебен представител а. В.А.Н. – Т.,***, иск с правно основание чл.422 във връзка с чл.415 и чл.124, ал.1 от ГПК – за признаване за установено по отношение на ответника, че той дължи на ищеца сумата 1 156, 73 лв. - главница, произтичаща от неплатена цена за доставени далекосъобщителни услуги за периода от 07.09.2010 г. до 07.12.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението в съда - 26.09.2012 г. до окончателното изплащане; сумата 25 лв. – разноски за държавна такса, както и сумата 40 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение, които суми е било разпоредено ответникът да заплати на ищеца със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 9394/29.09.2012 г., издадена по ч. гр. дело № 15021/2012 г. по описа на ПРС – VІ гр. състав, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

ДА СЕ ВЪРНЕ на ПРС – VІ гр. състав ч. гр. дело № 15021/2012 г., ЗАЕДНО със заверен препис от настоящето съдебно решение СЛЕД ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА.

                                                                          

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./П.Павлов/

 

            Вярно с оригинала

            ВД