Гражданско дело 6423/2013 - Решение - 02-09-2013

Решение по Гражданско дело 6423/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Пловдив, 02.09.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ гр. състав, в публично съдебно заседание на 27.08.2013г, в състав:

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПОЛИНА БЕШКОВА

 

при секретаря Димитрия Гаджева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 6423 по описа на съда за 201., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Съдът е сезиран с искова молба от Районна Всестранна Кооперация Тракия ЕИК 000436745 гр. Пловдив ул. Благовест № 2А против Теодосиева и Ко ЕООД ЕИК 202092889 гр. Пловдив ул. Разслатица № 12 вх. А ет. 6 ап. 24 с правно основание чл. 233 ЗЗД за предаване държането на наета вещ поради прекратяване на наемното правоотношение.

Твърди се, че на 11.06.2012г между страните е сключен договор за наем на следния имот: склад от 67 кв.м. в Базата на РВК Тракия – Пловдив, намираща се на ул. Брезовско шосе № 170 А, парцел Кооптърговия по плана на Северна индустриална зона V гр.ч, при месечна наемна цена от 180 лв с ДДС, платима до 15 – то число на текущия месец. На основание чл. 25, т. 3 от договора наемното правоотношение било прекратено от страна на наемодателя поради неплащане на повече от три месечни наемни вноски.  Въпреки отправените му покани ответникът не предал държането на вещта.

Поради това от съда се иска да осъди ответника да предаде държането на наетата вещ.

Претендират се разноски.

Ответникът не е подал отговор в срока по чл. 131 ГПК.

Съдът, от събраните доказателства и фактите, които се установяват с тях, прие следното:

Няма спор, като това се установява и от събраните по делото доказателства, че на 11.06.2012г между страните е сключен договор за наем на недвижим имот: склад от 67 кв.м. в Базата на РВК Тракия – Пловдив, намиращ се на ул. Брезовско шосе № 170 А, парцел Кооптърговия по плана на Северна индустриална зона V гр.ч.

Според чл. 25 т. 3 от договора наемодателят има право да го развали едностранно при неиздължаване на три наемни вноски в предвидения срок.

Няма спор, като това се установява и от представените покани и писма, че наемодателят е упражнил правото си да развали договора поради неизпълнение на паричните задължения на наемателя.

От показанията на св. К. – счетоводител в кооперацията, се установява, че обектът е предаден на ответника след сключване на договора, като след плащането на първите наемни вноски, наемателят преустановил плащанията. И до сега складът не е освободен – затворен е и не може да се ползва от ищеца.

Съдът възприема показанията на свидетеля като добросъвестни и непосредствени, както и съответни на данните по делото.

При това положение съдът приема за безспорно доказано, че между страните е сключено наемно правоотношение, че наемодателят е изпълнил задължението си да предаде имота, че правоотношението е прекратено с едностранното му разваляне от страна на наемодателя поради неизправността на наемателя, като въпреки това държането на имота не е върнато на наемодателя. По отношение на последното обстоятелство следва да се посочи, че ищецът не следва да доказва факта, че въпреки прекратяване на наемното правоотношение вещта не му е върната, тъй като това е отрицателен факт, който не може да бъде установен. Ако ответникът твърди, че вещта е върната или че договорът не е развален, тъй като той е плащал редовно наемните вноски, той трябва да докаже тези положителни факти, които изключват отрицателните. Такива обстоятелства в случая не се твърдят и установяват, поради което ответникът следва да бъде осъден да върне наетата вещ.

Поради това предявеният иск следва да бъде уважен, а ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него разноски, а именно сумата от 322 лв. – за ДТ и адвокатско възнаграждение.

По изложените мотиви съдът

                                              

Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА Теодосиева и Ко ЕООД ЕИК 202092889 гр. Пловдив ул. Разслатица № 12 вх. А ет. 6 ап. 24 да предаде на Районна Всестранна Кооперация Тракия ЕИК 000436745 гр. Пловдив ул. Благовест № 2А държането на следния недвижим имот: склад от 67 кв.м. в Базата на РВК Тракия – Пловдив, намиращ се на ул. Брезовско шосе № 170 А, парцел Кооптърговия по плана на Северна индустриална зона V гр.ч., който имот е предаден на ответника за временно и възмездно ползване в изпълнение на договор за наем от 11.06.2012г, прекратен на основание чл. 25 т. 3 от договора.

ОСЪЖДА Теодосиева и Ко ЕООД ЕИК 202092889 гр. Пловдив ул. Разслатица № 12 вх. А ет. 6 ап. 24 да заплати на Районна Всестранна Кооперация Тракия ЕИК 000436745 гр. Пловдив ул. Благовест № 2А сумата от 322 лв. – разноски в производството.

 РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяването му – 02.09.2013 г.

       На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала.

ПМ