Гражданско дело 6402/2013 - Решение - 03-02-2014

Решение по Гражданско дело 6402/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 475, 03.02.2014 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 09.01.2014 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : Марияна Михайлова.

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6402 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

Ищецът .......... ООД, ЕИК 123010225, със седалище в гр. С. З. и адрес на управление – ул. „Д. Н.” №.., вх. , ет. , ап. , представляван от у. И.С.И., твърди, че въз основа на извършена на 14.02.2013 г. проверка на меренето на електрическа енергия на обект ИТН ....... в гр. С. З., ул. ...................., и направени при нея констатации, че електромерът не отчита консумираната ел. енергия, била извършена корекция на сметката му за ел. енергия за периода 16.11.2012 г. – 14.02.2013 г. от общо 90 дни и му била начислена допълнително ел. енергия на обща стойност 2374,36 лв. по фактура № 1090427648/22.03.2013 г., която сума той счита, че не дължи, тъй като е изряден платец и е заплатил за посочения период цените на доставената му ел. енергия. Въз основа на така очертаната фактическа обстановка ищецът моли съда да признае за установено, че не дължи на ответника тази сума. Претендира присъждане на разноски.

Иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

Ответникът “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. “Христо Г. Данов” № 37, представлявано от пълномощника му ю. М.Ч., оспорва предявения иск, като твърди, че сумата се дължи на основание на чл. 98а, ал. 3, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 Закон за енергетиката във връзка с 83, ал. 1, т. 6 Закон за енергетиката, чл. 28, ал. 1 ОУ на договорите за продажба на ел. енергия на “ЕВН България Електроснабдяване” АД във връзка с чл. 54, ал. 2, т. 1 ОУ на ЕВН ЕР, поради което моли съда да го отхвърли като неоснователен. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като обсъди твърденията и доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема следното :

Не се спори, че през периода 16.11.2012 г. - 14.02.2013 г. между страните е съществувало облигационно правоотношение, чийто източник са Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, по силата на които последното е снабдявало с ел. енергия следния обект, собственост на ищеца – магазин ......, с административен адрес – гр. ......, ул. .....................

Установява се от показанията на св. Я., че на 14.02.2013 г. той извършили проверка на състоянието на измервателното стопанство на обект – магазин – парфюмерия в гр. ......, ул. ...................., при която установил, че пломбите на електромера са скъсани, поради което на място бил изпратен и негов колега с еталонен уред, както и бил потърсен представител на собственика на магазина, като в присъствие на лице с името В., който се представил като човек от фирмата, била извършена проверка на електромера, при която се констатирало, че трите системи на електромера, който е трифазен, са шунтирани, което води до неотчитане на част от ел. енергията, която преминава през него, като тези констатации са отразени в Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 71961/14.02.2013 г. Въз основа на горните констатации била извършена корекция на сметката за електроенергия на клиент ....... ООД с клиентски № .........., място на потребление: ул. ..............., гр. ......, наименование – магазин ......, като ответникът му начислил 10011 квтч ел. енергия за периода 16.11.2012 г. – 14.02.2013 г. по фактура № 1090427648/22.03.2013 г. на стойност 2374.52 лв. с включен ДДС. Според заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебна техническа експертиза използваната методика при преизчисляване на сметката за потребена ел. енергия е правилно приложена.

Налице е спор относно дължимостта на тази сума, като ответникът обосновава същата на разпоредбата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. „а” Закон за енергетиката /в сила от 17.07.2012 г./, регламентираща реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметката му в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3, както и на чл. 54, ал. 2, т. 1 ОУ на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, уреждащ преизчисляването на сметката за ел. енергия при констатирано неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване.

Съгласно чл. 116, ал. 6 Закон за енергетиката : „Произведената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване - собственост на преносното, съответно на разпределителното, предприятие...”, като страните не спорят, че процесният електромер е собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД, като той според показанията на св. Я. е бил монтиран в метално табло, разположено в стаичка с метална врата във входа на жилищна кооперация на горепосочения адрес, за което табло няма данни представител на ищцовото дружество да е разполага с ключове.

Едни от основните задължения на клиента съгласно чл. 8, т. 5 ОУ на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД са : „Да не променя самоволно схемата на свързване на електрическите съоръжения, .... да не снема самоволно или поврежда средствата за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено на тях от представител на ЕВН ЕР или овластен орган ... да не препятства правилната им работа.”, като в корелация със същите е нормирано право на ЕВН ЕР в чл. 10, т. 2 от цитираните общи условия да упражнява контрол за спазването на задълженията на клиента, като при установяване на тяхното неизпълнение – да съставя констативни протоколи. Или при тълкуването на тези уговорки във връзка с клаузата на чл. 54, ал. 2 от общите условия може да са направи извод, че едностранна корекция на сметката за ел. енергия е допустима само при виновно неизпълнение на горепосочените задължения на клиента. Приемането на противното би противоречало на установения в чл. 82 принцип за виновния характер на договорната отговорност в какъвто смисъл е и задължителна съдебна практика формирана по реда на чл. 290 ГПК /решение № 177 от 12.12.2011 г. на ВКС по т. д. № 1008 от 2010 г., ІІ т. о., решение № 189 от 11.04.2011 г., според които коригирането на сметките само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електроенергия от принадлежащите на доставчика средства за търговско измерване, без да е доказано виновно поведение на потребителя препятствало правилното отчитане на ползваната енергия е недопустимо, тъй като нарушава принципа за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и установения в чл. 82 ЗЗД принцип за виновния характер на договорната отговорност/.

С оглед на горното и предвид неустановяване от страна на ответника на неизпълнение от страна на ищеца, в качеството му на клиент, на договорно задължение, съответно недобросъвестно поведение на ищеца довело до неточно отчитане на потребената от последния ел. енергия, не е налице основание за корекция на сметката му за ел. енергия за периода 16.11.2012 г. – 14.02.2013 г., поради което начислената от ответника сума по процесната фактура е недължима и предявеният иск за установяване на недължимостта й следва да бъде уважен.

Тъй като делото не съставлява фактическа и правна сложност, както и поради обстоятелството, че по него е проведено едно единствено съдебно заседание, следва да бъде уважено искането на ответника и да бъдат редуцирани разноските на ищеца за заплатено адвокатско възнаграждение до минималния дължим съгласно Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения размер от 272.46 лв., поради което на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 398.10 лв. разноски по производството, в т. ч. : 95 лв. държавна такса по производството; 272.46 лв. адвокатско възнаграждение, 3 лв. банкова такса и 27.64 лв. разноски за куриерски услуги.

По изложените съображения съдът :

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че „В.А - БИС” ООД, ЕИК 123010225, със седалище в гр. Стара Загора и адрес на управление – ул. „Димитър Наумов” № 89, вх. „Б”, ет. 1, ап. 2, представлявано от у. И.С.И., не дължи на “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. “Христо Г. Данов” № 37, сумата 2374.36 лв., представляваща стойност на допълнително начислени 10010 квтч ел. енергия за периода 16.11.2012 г. – 14.02.2013 г. за обект ИТН ....... – магазин ...... – гр. ......, ул. ...................., по фактура №  1090427648/22.03.2013 г.

ОСЪЖДА “ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. “Христо Г. Данов” № 37, да заплати на „В.А - БИС” ООД, ЕИК 123010225, със седалище в гр. Стара Загора и адрес на управление – ул. „Димитър Наумов” № 89, вх. „Б”, ет. 1, ап. 2, представлявано от у. И.С.И., сумата 398.10 лв. разноски по производството.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./

 

Вярно с оригинала!

МП