Гражданско дело 6213/2013 - Определение - 02-07-2013

Определение по Гражданско дело 6213/2013г.

 

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Година 2013                                                                 Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                           ІV брачен състав

На  ВТОРИ  ЮЛИ                                                      Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                               

Секретар: Цветелина Бакалова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Костадинова

Гражданско дело номер 6213  по описа за 2013 година

На поименното повикване в  12 : 10  часа се явиха:

 

ИЩЦАТА З.Е.К., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, се явява лично – представя документ за самоличност, и с АДВ. П.К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Е.И.К., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Вместо него се явява АДВ. Ч., която представя пълномощно по делото.

По хода на делото:

АДВ. К. – Да се даде ход на делото.

АДВ. Ч. – Да се даде ход на делото.  

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, ето защо   

 О П Р Е Д Е Л И :

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.          

         

          АДВ. К. – Уважаема г-жо Съдия, постигнахме спогодба с ответната страна в следния смисъл: БАЩАТА Е.И.К., ЕГН-********** се задължава да заплаща на своето пълнолетната си учаща дъщеря З.Е.К. ЕГН-**********, месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лева, начиная от 01.09.2013 г. до настъпване на причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

Издръжката ще се заплаща до 30-то число на текущия месец, за който се отнася.

Страните се съгласяват, че издръжка за минал период от време не се дължи.

Разноските остават за всяка от страните така, както са направени.

Молим спогодбата да бъде одобрена от съда, а делото прекратено.

 

АДВ. Ч. – В действителност постигнахме спогодба в описаните от колегата параметри. Съгласявам се с тях и моля да бъде одобрена.

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

 

 

ИЩЦА: /П./                                                         За ОТВЕТНИК: /П./

/ З.Е.К./                                                                    / Адв. Ц.Ч. /

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П./

                                                                             /ДИАНА КОСТАДИНОВА/

                            

 

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на пълнолетното им дете, поради което и същата следва да бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба според която:

БАЩАТА Е.И.К., ЕГН-********** се задължава да заплаща на своето пълнолетната си учаща дъщеря З.Е.К. ЕГН-**********, месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лева, начиная от 01.09.2013 г. до настъпване на причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

Издръжката ще се заплаща до 30-то число на текущия месец, за който се отнася.

Страните се съгласяват, че издръжка за минал период от време не се дължи.

Разноските остават за всяка от страните така, както са направени.

ОСЪЖДА Е.И.К., ЕГН-********** да заплати  по сметка на ВСС сумата от 20 /двадесет/, представляваща Държавна такса,  начислена върху тригодишните платежи на определената издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело  № 6213/2013 г. по описа на ПРС, ІV брачен състав.

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подслежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 12 : 30 часа.

 

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

 

 

 

                                                          СЕКРЕТАР: /п./ Ц. Бакалова

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.