Гражданско дело 6111/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 6111/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 735                               21.02.2014 Година                       Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На шестнадесети януари, две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 6111 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         По делото е предявен иск по чл.53, ал.2 от ЗКИР от Д. и Й. *** за това да бъде признато за установено по отношение на общината, че към момента на одобряване на действащата кадастрална карта на гр.П. със заповед № РД- 18- 48/03.06.2009г. ищците са били собственици на площ от 26 кв.м., погрешно заснета в границите на собствения на общината ПИ № 56784.518.1405 / нереализирана ул.”Ч.”/, вместо в границите на собствения на ищците ПИ № 56784.518.834.

         От ответната община оспорват иска като неоснователен.

         ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         Ищците твърдят, че са собственици на  имот № 834 по силата на договор за покупко- продажба, оформен с нот.акт № 60/13.12.1993г., купувач по който Д.Д. и с който е придобита площ от 270 кв.м., както и на основание давностно владение за 43/313 ид.ч., за която придобивно основание бил съставен нот.акт № 3090/2012г.. Твърди се, че имот № 834 е идентичен с УПИ ХХХІ- 1, кв.202- стар, 318- нов по плана от 1954г., по който план било предвидено процесната площ да бъде включена в нереализираната и към настоящия момент улица. Уличната регулация не била приложена, поради към момента на изработване и одобряване на кадастралната карта площта от 26 кв.м. продължавала да бъде собственост на ищците. На кадастралната карта обаче границата на имота на ищците била преместена на запад. В отговора се твърди, че заснетата на кадастралната карта граница съответства по местоположение с тази на планове от 1971г. и 1983г., последният от които бил действащ към момента на придобиване от ищеца на имота по нот.акт № 60/1993г.. Твърди се също така, че от ищците не са представени доказателства, които да ги легитимират като собственици на процесната площ. Процедура по отчуждаване на този площ за улица била проведена още при действието на план, одобрен след 1896г.. 

          С нот.акт № 60/13.12.1993г. М. В. е продала на Д.Б. дворно място от 270 кв.м., съставляващо парцел ІІІ- 1101, кв.13, при граници: улица и парцели ІV, V и ІІ. С нотариален акт № 128/03.04.2012г. ищците са признати за собственици на 43/313 ид.ч. от ПИ № 56784.518.834 / 43 е разликата между площта на имота по кадастралната карта и 270 кв.м.- площ на бивш парцел, настоящ УПИ ІІІ- 1101/. Видно от приетото по делото основно заключение на в.л.В.С., включително и от скици №№ 4 и 4-а към същото площта от ПИ № 56784.518.834, попадаща извън границите на УПИ ІІІ, е на север и не попада в  ПИ № 56784.518.1405. Горепосочените два нотариални акта следва да легитимират ищците като собственици на целия ПИ № 56784.518.834, с площ от 313 кв.м.. В тази връзка следва да се направи едно уточнение, а именно, че предмет на първия нотариален акт е само частта от бивш имот пл.№ 1101, попадаща в границите на парцел / УПИ/ ІІІ, но не и северната част от този имот, попадаща в отреждане за улица, която следва да е ул.”К. Г. Ц.”. Не са налице данни за извършена отчуждителна процедура по отношение на площта от бивш имот пл.№ 1101, отредена за разширение на горепосочената улица и при положение, че не е било проведено отчуждително производство, напълно основателно на кадастралната карта северната граница на ПИ № 834 е нанесена по линията на северната граница на бившия имот, а не по северната граница на отредения за него парцел ІІІ. Тъй като и парцел / УПИ/ ІІІ и частта от бивш имот пл.№ 1101, попадаща извън него представляват реални части от този кадастрален имот, вероятно по правилно би било да се приеме, че ищците са придобили по давност реална част- 43 кв.м. на север от северната граница на УПИ ІІІ, а не идеална част, но това не е толкова съществено, тъй като не е предмет на спора по делото. По- същественото е това, че документите за собственост на ищците не ги легитимират като собственици на площ в повече от тази на ПИ № 834, а освен обективираните в тези документи придобивни основания не се сочат други.

         На база на основното и допълнителното заключения на в.л.С. се установява, че по предходни планове от 1911г. и 1954г. части от съответните бивши имоти пл.№ 37 и пл.№ 1, идентични с настоящ ПИ № 834, попадат в настоящ ПИ № 1405. По- конкретно това е площ от около 9 кв.м., попадаща между черната и зелената линии на скици № 2-А и 3-Б към основното заключение / черната линия е границата между ПИ № 834 и ПИ № 1405, а зелената- границата между бивш имот пл.№ 1 и ул.”Ч.”/. Установява се също така, че оградата на имота на ищците загражда площ от малко под 33 кв.м. от ПИ № 1405 / площта на скица № 5- А между кадастралната граница и червената линия по т.т. 3, 8, 9, 12, 13 и 14/. Липсват обаче и твърдения и доказателства за това ищците да са придобили по давност и тази площ. Всъщност твърдението им е, че тъй като не е било извършено отчуждаване на площта от бивши имоти пл.№ 37 и пл.№ 1, попадаща понастоящем в ПИ № 1405, тази площ продължава да бъде част от собствени им имот. Това твърдение би било вярно в случай, че не само те, но и всички техни проводатели, които са били собственици през времето от 1911г. до сега, са придобивали правото на собственост на основание на сделка или по наследство. Видно от съдържанието на нот.акт № 60/13.12.1993г., при изповядване на сделката по същия е бил представен нот.акт № 46/11.01.1978г.. Безспорно праводателката на ищците е черпила отчужденото от нея право на собственост от този нотариален акт от 1978г., който е на л.65 по делото. със същия А. Л. В. е признат за собственик на основание давностно владение на дворно място от 270 кв.м., съставляващо имот пл.№ 1101. А. В. не черпи права от предходни собственици на имота, а го придобива такъв, какъвто той е съществувал към 1978г.. Към 1978г. са били в сила кадастрален план от 1971г. и регулационен план от 1965г.. В основното заключение на в.л.С. е отразено, че регулацията по плана от 1965г. е избледняла, като това се вижда и на скицата на л.70 по делото / в долната й част/. На тази скица бледо личи регулационна линия, която вероятно съвпада с горепосочената зелена линия на скици  № 2-А и 3-Б, но при положение, че тази регулация не е приложена, а това става ясно от последващия КРП от 1983г., е безпредметно да се правят повече предположения в тази насока. Така или иначе категоричният извод на в.л.С. е, че източната граница на бивш имот пл.№ 1101 / тази откъм ул.”Ч.”/ съвпада с източната граница на настоящ ПИ № 834. Следователно границата откъм ул.”Ч.” на имота, придобит от А. В. по давност, напълно съвпада с настоящата граница по кадастралната карта. По причина на оригинерното придобиване на собствеността ищците не могат да черпят права от евентуалните собственици от преди 1965г.. за по – голяма яснота следва да се посочи, че, съгласно трайната съдебна практика, когато действащият кадастрален план е одобрен преди ищците по иск за грешка в кадастрална основа да са придобили собственост, те следва да установяват правата на праводателите си, които са били собственици към онзи момент. Ищците по настоящето дело обаче не могат да установяват да установяват грешка в плана от 1965г., тъй като нито те, нито техен пряк или непряк праводател е бил собственик към онзи момент. Източната граница на ПИ № 834 съвпада и с източната граница на бивш имот пл.№ 1101 по плана от 1983г. и с тази на отредения за него УПИ ІІІ. Ето защо предявеният по делото иск ще следва да бъде отхвърлен като неоснователен, като в полза на общината бъде присъдено юрк.възнаграждение в размер от 408 лева.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

         ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Д.Б. ***, ЕГН: ********** и Й.Р.Б. ***, ЕГН: ********** *** иск по чл.53, ал.2 от ЗКИР за това да бъде признато за установено по отношение на общината, че към момента на одобряване на действащата кадастрална карта на гр.П. със заповед № РД- 18- 48/03.06.2009г. ищците са били собственици на площ от 26 кв.м., погрешно заснета в границите на собствения на общината ПИ № 56784.518.1405 / нереализирана ул.”Ч.”/, вместо в границите на собствения на ищците ПИ № 56784.518.834.

         ОСЪЖДА Д.Д.Б. ***, ЕГН: ********** и Й.Р.Б. ***, ЕГН: ********** *** сумата от 408 лева- юрк.възнаграждение.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ