Гражданско дело 5642/2013 - Решение - 28-02-2014

Решение по Гражданско дело 5642/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер            891                Година  2014                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На двадесет и осми февруари       две хиляди и четиринадесета   година

В публично заседание на трети февруари 2014г.в следния състав:

 

Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    5642  по описа за   2013            година

 

 

Предявен е установителен иск по чл. 422 от ГПК от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД,   ЕИК 115016602,   адрес:  гр. Пловдив,   ул. „Христо Г. Данов” № 37,   чрез юрк. С. П. против Е.Т.Н.,    ЕГН **********,    с адрес ***.

Ищецът иска да бъде признато за установено по отношение на ответницата,   че същата му дължи сумата от 654.76 лева главница,   представляваща стойност на топлинна енергия доставена в обект на потребление,   находящ се в гр. П., ЖР Т. ***,    за периода от 01.12.2010 г. до 30.04.2012 г.,  по партида,    с клиентски № ***  и  ИТН ***,   както и сумата от 90.58 лева,    представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 01.02.2011 г. до 28.01.2013 г.,   ведно със законната лихва върху главницата,   считано от 29.01.2013 г.,   до пълното й изплащане,   както и сумата от 125.00 лева,    представляваща деловодни разноски,   включващи платена държавна такса в размер на 25.00 лева и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение по ч. гр. д. №  *** гр. с. на ПРС.

Претендира се да бъдат заплатени и направените в настоящото производство разноски.

Ответникът чрез назначения от съда особен представител адв. Ш. оспорва предявения иск.

Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното:

Предявеният иск е процесуално допустим,  тъй като е издадена заповед за изпълнение,  срещу която длъжникът е подал възражение в законоустановения срок за недължимост на сумите и съдът е дал указания на кредитора да предяви иск, което последният е сторил.

Установява се от представените справки от Агенция по вписванията и декларация по чл.14 от ЗМДТ, че Е.Т.Н. е собственик на имот, находящ се в гр. П., ЖК Т. ***.

Съгласно чл. 153 ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) потребител на топлинна енергия е собственик или титуляр на вещно право на ползване на имот,  находящ се в сграда с режим на етажна собственост.

Ответникът е  обвързан от общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Пловдив”ЕАД на потребители в град Пловдив.Съгласно чл.34, ал.1 от Общите условия  потребителят е длъжен да заплаща месечните дължими суми за доставената топлинна енергия в 30-дневен срок след изтичането на периода, за който се отнасят.

От приетата по делото съдебно-техническа експертиза се установява , че през процесния период на абоната е разпределяна единствено само топлинна енергия за „сградна инсталация”.

Имотът е проектно топлофициран апартаменти, в който през процесния период не се е ползвала ТЕ нито за отопление, нито за БГВ.

В. л. М.М. дава заключение, че няма технически причини за съмнения за начисленото на абоната количество ТЕ .

Енергията за „сградна инсталация” за цялата сграда се изчислява по формула, в която фигурират главно две величини: мощност на монтираните в сградата отоплителни тела и средно дневните температури на околната среда за процесния период.Достатъчните условия , изчислената по този начин ТЕ да се разпределя е функционирането на абонатната станция и собственост върху имот в сградата.

От приетата съдебно-счетоводна експертиза, която съдът кредитира като комептентно, обективно изготвена и неоспорена от страните, се установявава, че задълженията на абоната за периода от 01.12.2010г. до 30.04.2012г. е в общ размер от 654, 76 лева главница и мораторна лихва в размер на 90, 58 лева.

При така установената по делото фактическа обстановка,  съдът намира възражението на ответника за недължимост на исковите суми за неоснователно.

       По делото е установено, че за процесния период / 01.12.2010 г. до 30.04.2012 г./на ответника са начислени  суми за топлоенергия за сградна инсталация за месеците през  отоплителния сезон. Тези суми са задължителни за всички етажни собственици от входа,  които са сключили договор с ищцовото дружество и с топлинния счетоводител /за отчитане и разпределение/.Сумите са начислявани от фирмата за топлинно счетоводство,  с която етажните собственици от входа на ответника са сключили договор за отчитане и дялово разпределение на топлинната енергия. Сумите за сградна инсталация се начисляват през месеците в отоплителния сезон на осн чл. 143 от ЗЕ и са задължителни за всички абонати в абонатни станции с топлоподаване на топлоенергия за отопление. Съгласно чл. 153, ал.6 от ЗЕ потребителите в сграда - етажна собственост,  които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си,  остават потребители на топлинната енергия,  отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.С други думи тези суми за сградна инсталация и отопление на общите части се дължат от всички абонати в абонатните станции с топлоподаване на топлоенергия за отопление,  т. е. от всички етажни собственици на вход,  който се отоплява с топлинна енергия от абонатна станция с топлоподаване и за това не е необходимо наличието на индивидуален писмен договор с всеки абонат.Сумите  за сградна инсталация са изчислени помесечно от в. л. по назначената по делото експертиза,  което е със специални знания в областта на топлотехниката и топлинното счетоводство. Затова по отношение на тази сума - за сградната инсталация настоящата инстанция счита исковата претенция за безспорно установена по размер.

       Доколкото от така събраните по делото доказателства не се откриват нарушения на чл.153 и чл.154 от Закона за енергетиката, то и на основание чл.34 ал.1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от ЕВН Топлофикация Пловдив ЕАД на потребители в гр.П. ответникът дължи заплащане на ищеца начислената за имота топлинна енергия и възражението за недължимост е неоснователно.Безспорно е налице забава в плащанията и се дължи и лихва в претендираните и установени от вещите лица размери.

С оглед горното искът е изцяло основателен и следва да бъде признато за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищеца сумата от 654.76 лева главница,   представляваща стойност на топлинна енергия доставена в обект на потребление,   находящ се в гр. П., ЖР Т. ***,    за периода от 01.12.2010 г. до 30.04.2012 г.,  по партида,    с клиентски № ***  и  ИТН ***,   както и сумата от 90.58 лева,    представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 01.02.2011 г. до 28.01.2013 г.,   ведно със законната лихва върху главницата,   считано от 29.01.2013 г.,   до пълното й изплащане,   както и сумата от 125.00 лева,    представляваща деловодни разноски,   включващи платена държавна такса в размер на 25.00 лева и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение по ч. гр. д. №  *** гр. с. на ПРС.

 

 

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца разноски по делото в общ размер на 365 лева-за заплатена държавна такса, възнаграждение за вещи лица и юрисконсултско възнаграждение.

 По изложените съображения,  Пловдивският районен съд, V гр.състав

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.Т.Н.,    ЕГН **********,    с адрес ***, че същата дължи на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД,   ЕИК 115016602,   адрес:  гр. Пловдив,   ул. „Христо Г. Данов” № 37,   чрез юрк. С. П. сумата от 654.76 лева главница,   представляваща стойност на топлинна енергия доставена в обект на потребление,   находящ се в гр. П., ЖР Т. ***,    за периода от 01.12.2010 г. до 30.04.2012 г.,  по партида,    с клиентски № ***  и  ИТН ***,   както и сумата от 90.58 лева,    представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 01.02.2011 г. до 28.01.2013 г.,   ведно със законната лихва върху главницата,   считано от 29.01.2013 г.,   до пълното й изплащане,   както и сумата от 125.00 лева,    представляваща деловодни разноски,   включващи платена държавна такса в размер на 25.00 лева и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение по ч. гр. д. №  *** гр. с. на ПРС.

         ОСЪЖДА Е.Т.Н.,    ЕГН **********,    с адрес *** заплати на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД,  гр. Пловдив,  ул. „Христо Г. Данов” № 37,  вписано в ТР с ЕИК 115016602 ,  представлявано от изп.директори Й. П. и С. С. сумата в размер на  365 лева разноски по производството.

         Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с  препис.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

Вярно с оригинала: ЕД