Гражданско дело 4851/2013 - Решение - 18-07-2013

Решение по Гражданско дело 4851/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 3236                                     18.07.2013 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На осми юли, две хиляди и тридесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Васка Атанасова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 4851 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         По делото е предявен отрицателен установителен иск от Р.А.Х. и С.А.Х. против “ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив за установяване недължимостта на сумата от 736,04 лева, начислена на наследодателя на ищците, А. С. Х., починл на 23.03.2011г., за ползвана топлинна енергия през периода 01.11.1999г.- 31.12.2002г., сумата от 121,89 лева- обезщетение за забавено плащане на горепосочената главница за периода от 01.01.2002г.- 02.04.2003г., ведно със законните лихви върху първата сума, считано от 10.04.2003г., както и сумата от 17,16 лева- съдебни разноски в производството по издаване на изпълнителен лист за горните суми.

         От ответното дружество признават иска. Заявено е възражение единствено по отношение на искането на ищцата за присъждане на съдебни разноски по аргумент на това, че образуваното против нея изп.дело е било прекратено преди завеждане на настоящето дело.

         С оглед на изрично заявеното признаване на иска и съобразно с разпоредбата на чл.237 от ГПК следва да бъде постановено положително за ищците решение. Искането им за присъждане на съдебни разноски в общ размер от 550 лева следва да бъде оставено без движение, тъй като, видно от приетите по делото заверени преписи от материалите по изп.дело № 769/2009г. на ЧСИ П., същото е прекратено по молба от ответното дружество от 11.02.2013г., като за прекратяването им е съобщено на 14.02.2013г. и на 15.02.2013г.. Искът е предявен на 25.03.2013г. и е признат от ответното дружество. От гореизложеното става ясно, че е имало възможност отношенията между страните да бъдат уредени извъсъдебно, като ответното дружество не е станало причина за направените от ищците съдебни разноски.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

 

 

 

РЕШИ :

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37, че Р.А.Х. ***, ЕГН: ********** и С.А.Х. ***, ЕГН: ********** не му дължат сумата от 736,04 лева, начислена на наследодателя на ищците, А. С. Х., починал на 23.03.2011г., за ползвана топлинна енергия през периода 01.11.1999г.- 31.12.2002г., сумата от 121,89 лева- обезщетение за забавено плащане на горепосочената главница за периода от 01.01.2002г.- 02.04.2003г., ведно със законните лихви върху първата сума, считано от 10.04.2003г., както и сумата от 17,16 лева- съдебни разноски в производството по издаване на изпълнителен лист за горните суми..

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищците за присъждане на направените от тях съдебни разноски в общ размер от 550 лева.

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                   Районен съдия:/п/

                                                                                                    /Иван Анастасов/

Вярно с оригинала.

В.А.