Гражданско дело 4847/2013 - Решение - 12-02-2015

Решение по Гражданско дело 4847/2013г.

              Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

Град Пловдив, 12.02.2015 г.

            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав, в открито съдебно заседание на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година, в състав:

        РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при участието на съдебен секретар ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4847 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството се движи по реда на чл.341 и сл. от ГПК. Намира се във втората фаза – по извършване на делбата.

След като разгледа извършените до момента съдопроизводствени действия, направените искания и събраните доказателства, съдът установи следното :

С влязло в сила Решение № 1809 от 30.4.2014г., постановено по делото, е допуснато да се извърши съдебна делба между страните В.В.В. и В. В.В., при равни квоти от правото на собственост, върху четири земеделски недвижими имоти.

В първото по делото заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата страните не предявяват помежду си вещни и облигационни претенции във връзка с делбената общност.

По делото е прието заключение на съдебно-техническа експертиза, изготвено от вещото лице Й.Й., неоспорено от страните, с което е предложен вариант за разделяне на делбените имоти в два дяла, съобразно броя и квотите на съделителите. Във всеки от двата дяла вещото лице е поставило имоти, сравнително равни по площ, вид и стойност. От заключението се установява и действителната пазарна стойност на допуснати до делба недвижими имоти, която е общо 10 973 лв.

Допуснатите са съдебна делба имоти са четири на брой, а след групирането им от вещото лице – общо пет на брой, ведно с новообразувания. Броя на делбените имоти позволява всеки от съделителите да получи реален дял в натура, така че да се спази основния принцип на извършване на делбата, съгласно чл.69, ал.2 от ЗН.

             Съдебната делба е допусната между двама съделители, с равни квоти от правото на собственост, а обособените от вещото лице два реални дяла са почти равностойни. При това положение делбата следва да се извърши чрез теглена на жребий, освен ако това би било невъзможно или много неудобно, по смисъла на чл.353 от ГПК. Съгласно разясненията, дадени с Постановление на Пленума на ВС № 7/1973г., което не е загубило силата си, тегленето на жребий е неудобно, когато това би довело до нецелесъобразно разпределение на имотите, до усложняване на отношенията между съделителите и до неудобства в изравняването на дяловете, свързани с установено ползване и направени подобрения. В конкретния случай нито се твърдят, нито се доказват законни предпоставки за извършване на делбата чрез разпределение, а не чрез жребий.

Ето защо, с Решение № 4686 от 05.12.2014 г., постановено по делото, е съставен проект за разделителен протокол, съобразно експертното заключение. В съдебно заседание, страните не правят възражения, с които по същество да оспорят предявения им проект за разделителен протокол.

Предвид липсата на възражения, проекта за разделителен протокол следва да бъде обявен за окончателен, което, след влизане в сила на настоящото решение, ще доведе като последица тегленето на жребий на двата дяла измежду двамата съделители.

На основание чл.355 от ГПК съделителите ще следва да бъдат осъдени да платят държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дела им, определен съобразно приетото експертно заключение.

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОБЯВЯВА за окончателен предявения на В.В.В. с ЕГН: ********** и В. В.В. с ЕГН: **********, следния проект за разделителен протокол, съобразно приетото по делото заключение на назначената съдебно-техническа експертиза, съгласно който от делбените имоти се образуват два дяла :

Дял ПЪРВИ включва:

1/. Поземлен имот № 084006, находящ се в землището на с. С., ЕКАТТН 69818, общ. Б., обл. П., с начин на трайно ползване – НИВА, с площ 5.130 дка, трета категория, местност „К.”, по плана на земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 084007, имот № 084027, имот № 084005, имот № 084017 и имот № 084016, на стойност 2565,00 лв.;

2/. Поземлен имот № 053134-1, находящ се в землището на с. С., ЕKATTЕ 69818, общ. Б., обл. П., с начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ от 4.906 дка, пета категория, местност „Б.” по плана на земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 053134-2, имот № 053082, имот № 053133, имот № 053147, на стойност 2944,00 лв.

Стойността на Дял І е 5 509,00 лв.

Дял ВТОРИ включва:

1/. Поземлен имот № 048040, находящ се в землището на с. С., ЕКАТТЕ 69818, общ. Б., обл. П., с начин на трайно ползване - НИВА с площ 5.005 дка, от които 4.523 дка - пета категория, 0.246 дка - четвърта категория и 0.236 - трета категория, местност „Г. К.” по плана на земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 048041, имот № 048006, имот № 048007, имот № 048039, имот № 048101, на стойност 2500,00 лв;

2/. Поземлен имот № 031056, находящ се в землището на с. С., ЕKATTЕ 69818, общ. Б., обл. П., с начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 1.080 дка, девета категория, местност „Д.Д.” по плана па земеразделяне, при граници съседи : имот № 031055, имот № 031084, имот № 031085, имот № 031057, имот № 031063, на стойност 594,00 лв;

3/. Поземлен имот № 053134-2, находящ се в землището на с. С., ЕKATTЕ 69818, общ. Б., обл. П., с начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ от 3.951 дка, пета категория, местност „Б.” по плана на земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 053134-1, имот № 053082, имот № 053045, имот № 053076, имот № 053147, на стойност 2370,00 лв.

Стойността на Дял ІІ е 5 464,00 лв.

ОСЪЖДА В.В.В. с ЕГН: ********** и В. В.В. с ЕГН: **********, всеки един от тях, да заплати по сметка на Пловдивски районен съд държавна такса в размер на 219,46 лева.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред ПОС, считано от връчването му на страните.

       След влизане в сила на решението, делото да се докладва за насрочване в о.з. за теглене на жребий.

 

                                                                 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

       Вярно с оригинала!

       Секретар: П. К.