Гражданско дело 4847/2013 - Определение - 30-03-2015

Определение по Гражданско дело 4847/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2015                                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    VІ гр. състав

на тридесети март                                                             година 2015

В публично заседание в следния състав:

                                     

                 Председател: ЖИВКА ПЕТРОВА

 

Секретар: Петя Карабиберова

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

гр. дело номер 4847 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 13,03 часа се явиха:

 

Ищецът В.В., редовно призован, не се явява, за него адв. П., представя пълномощно за преупълномощаване от адв. Д., последният с пълномощно по делото.

         Ответникът В.В., редовно призован чрез назначения му от съда особен представител - адв. Г.М..

         Адв. П.: Да се даде ход на делото.

         Адв. М.: Да се даде ход на делото.

         Липсват процесуални пречки по хода на делото, поради което

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Заседанието е за теглене на жребий, по отношение на делбените земеделски имоти, за които с решението по извършване на делбата е обявен за окончателен предявеният на страните проект за разделителен протокол. Съгласно последния, от делбените имоти са образувани два дяла, съответстващи на квоти от по 1/2 ид. част от съсобствеността.

Пристъпва се към теглене на жребия.

На страните се предявиха два еднообразни бели листа, с изписано върху тях съответно Дял І и Дял ІІ. Листовете се сгънаха по еднакъв начин /на четири/ от съдията-докладчик, разбъркаха се и страните се поканиха да теглят жребий.

За ищеца В.В. адв. П. изтегли Дял ІІ-ри от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

За ответника В.В. адв. М. изтегли Дял І-ви от обявения за окончателен проект за разделителен протокол.

Листовете се подписаха от изтеглилите ги съделители, както и от съдията-докладчик.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА двата листа към делото, като същите следва да се считат за неразделна част от настоящия протокол.

С оглед така извършения жребий,

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ в самостоятелен дял на В. В.В. с ЕГН: ********** и тя става собственик на имотите, включени в Дял І-ви от проекта за разделителен протокол, а именно:

1/. Поземлен имот № 084006, находящ се в землището на с. С., ЕКАТТН 69818, общ. Б., обл. Пловдив, с начин на трайно ползване – НИВА, с площ 5.130 дка, трета категория, местност „К.”, по плана на земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 084007, имот № 084027, имот № 084005, имот № 084017 и имот № 084016, на стойност 2565,00 лв.;

2/. Поземлен имот № 053134-1, находящ се в землището на с. С., ЕKATTЕ 69818, общ. Б., обл. Пловдив, с начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ от 4.906 дка, пета категория, местност „Б.” по плана на земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 053134-2, имот № 053082, имот № 053133, имот № 053147, на стойност 2944,00 лв.

Стойността на Дял І-ви е 5 509,00 лв.

ПОСТАВЯ в самостоятелен дял на В.В.В., ЕГН: **********  и последният става собственик на имотите, включени в Дял ІІ-ри от проекта за разделителен протокол, а именно:

 1/. Поземлен имот № 048040, находящ се в землището на с. С., ЕКАТТЕ 69818, общ. Б., обл. Пловдив, с начин на трайно ползване - НИВА с площ 5.005 дка, от които 4.523 дка - пета категория, 0.246 дка - четвърта категория и 0.236 - трета категория, местност „Г. К.” по плана на земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 048041, имот № 048006, имот № 048007, имот № 048039, имот № 048101, на стойност 2500,00 лв;

2/. Поземлен имот № 031056, находящ се в землището на с. С., ЕKATTЕ 69818, общ. Б., обл. Пловдив, с начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 1.080 дка, девета категория, местност „Д.Д.” по плана па земеразделяне, при граници съседи : имот № 031055, имот № 031084, имот № 031085, имот № 031057, имот № 031063, на стойност 594,00 лв;

3/. Поземлен имот № 053134-2, находящ се в землището на с. С., ЕKATTЕ 69818, общ. Б., обл. Пловдив, с начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ от 3.951 дка, пета категория, местност „Б.” по плана на земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 053134-1, имот № 053082, имот № 053045, имот № 053076, имот № 053147, на стойност 2370,00 лв.

Стойността на Дял ІІ е 5 464,00 лв.

Страните следва да си заплатят суми за стойностно уравнение на дяловете, тъй като средната стойност на един дял е 5486,50 лева

Дял І-ви е на стойност 5 509,00 лева, а Дял ІІ-ри е на стойност 5 464,00 лева, като съответно съделителят, получил дял на по-висока стойност, а именно Дял І-ви следва да заплати на другия съделител съответна суми за стойностно уравнение на дяловете. Предвид горното

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА В. В.В. с ЕГН: **********, да заплати на В.В.В. с ЕГН: ********** сумата от 22,50 лева /двадесет и два лева и петдесет ст./ за стойностно уравнение на дяловете.

С извършване на жребия се изчерпва предметът на делбеното производство, поради което същото следва да се прекрати. Ето защо

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №4847/2013г., по описа на ПРС, VІ гр. състав.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред ПОС, с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13,11 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                               СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: П. К.