Гражданско дело 4613/2013 - Решение - 02-07-2013

Решение по Гражданско дело 4613/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

гр. Пловдив, 02.07.2013 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти­ гр. състав, в открито заседание на 19.06.2013 г., в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН БОРИСОВ

 

при секретаря Илияна Куцева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 4613/2013 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по молба с правна квалификация по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

 ............................................................................................................................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът:

 

                                                           Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОТО ИМЕ на Д. Д. П., ЕГН: **********, от Д. на Д.

Препис от решението, след влизането му сила, следва да бъде изпратено на Община Пловдив за отразяване на допуснатата промяна в регистрите за гражданското състояние, на РС Пловдив - Бюро „Съдимост” и на ЕСГРАОН на областно ниво. 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ : / п /

            Вярно с оригинала.

ИК