Гражданско дело 4609/2013 - Определение - 06-02-2014

Определение по Гражданско дело 4609/2013г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1476, 2014 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 06.02.2014 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4609 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

На 30.01.2014 г. в деловодството на Районен съд – Пловдив, ХХІ гр. с. е депозирана молба, изходяща от Р.Х.Ш. – длъжник по ч. гр. д. № 1436 по описа на РС – Пловдив, ХХІ гр. с. за 2013 г. и ответник по настоящото дело с оглед на предявените от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1 и чл. 86 ал. 1 ЗЗД за установяване на вземанията на дружеството срещу Ш. по издадената по ч. гр. д. № 1436/13 г. заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, в която Ш. е заявил, че оттегля подаденото възражение по чл. 414, ал. 2 ГПК срещу заповедта за изпълнение.

С оглед на така направеното оттегляне на възражението по чл. 414, ал. 2 ГПК по силата на чл. 416, изр. 1 ГПК издадената по ч. гр. д. № 1436/13 г. заповед за изпълнение е влезнала в сила, поради което липсва интерес от предявените установителни искове предмет на настоящото дело и производството по същото като недопустимо на основание чл. 130 ГПК следва да бъде прекратено.

По аргумент за противното от чл. 78, ал. 2 ГПК, тъй като с подаването на възражение срещу заповедта за изпълнение ответникът е дал повод за завеждането на настоящото дело, то разноските по производството следва да бъдат възложени нему, като той бъде осъден да заплати на ищеца сумата 75 лв. разноски за заплатена държавна такса за образуване на делото.

По изложените съображения съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 4609 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2013 г. като недопустимо.

            ОСЪЖДА Р.Х.Ш. с ЕГН **********,***, да заплати на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от пълномощника му юрисконсулт С.П., сумата 75 лв. разноски по производството.

            Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната.

            На основание чл. 7, ал. 2 ГПК преписи на настоящото определение да се връчат на страните.

            Да се върнат на ищеца депозитните средства съответно в размер на 120 лв. по допуснатата по делото съдебна инженерно-техническа експертиза и в размер на 140 лв. по допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза внесени с две преводни нареждания от 28.11.2013 г. по бюджетната сметка на съда, като сумите се преведат на дружеството по посочената в двете преводни нареждания негова банкова сметка.

            *** – Пловдив, ХХІ гр. с. ч. гр. д. № 1436/13 г., като на състава се изпрати и адресираната до него молба от ответника от 30.01.2014 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ