Гражданско дело 4447/2013 - Решение - 12-07-2013

Решение по Гражданско дело 4447/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 3143                                     12.07.2013 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На деветнадесети юни, две хиляди и тринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Васка Атанасова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 4447 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по искова молба от С.Б. против „Мобилтел”ЕАД, с която е предявен иск за това да бъде признато за установено, че ищецът не дължи на ответното дружество заплащане на сумата от 98,20 лева, представляваща неоснователно начислена сума за пакети мултимедия по фактура № 0268589184/19.02.2013г..

         От страна на ответното дружество признават иска. Заявено е искане съдебни разноски да останат в тежест на ищеца, с оглед на заявеното признаване на иска и като се твърди, че ответното дружество не е станало причина за завеждане на делото.

         С оглед на изрично заявеното признаване на иска и съобразно с разпоредбата на чл.237 от ГПК следва да бъде постановено положително за ищеца решение, като в негова полза бъдат присъдени и направените разноски за държавна такса в общ размер от 653 лева. Процесното вземане е фактурирано от ответното дружество и по фактурата е претендирано плащане. При това положение ищецът или е трябвало да плати или да търси защита по съдебен ред. В този смисъл съдът приема, че ответното дружество не само е станало причина за завеждане на делото, но и за направените от ищеца съдебни разноски.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Мобилтел”ЕАД- гр.София, ул.”Кукуш”№ 1, че С.П.Б. ***, ЕГН: ********** не му дължи заплащане на сумата от 98,20 лева, представляваща цена на пакети мултимедия по фактура № 0268589184/19.02.2013г..

        ОСЪЖДА Мобилтел”ЕАД- гр.София, ул.”Кукуш”№ 1 да заплати на С.П.Б. ***, ЕГН: ********** сумата от 653 лева- съдебни разноски.

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                                           Районен съдия:/п/

                                                                                                                                              /Иван Анастасов/

Вярно с оригинала.

В.А.