Гражданско дело 4421/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 4421/2013г.

РЕШЕНИЕ № 842

гр. Пловдив, 26.02.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, ХХІ-ви гр. състав, в открито съдебно заседание на двадесети девети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                     СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. №4421/2013г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Ищецът „Българска телекомуникационна компания”АД, ЕИК:831642181 е предявил искове с квалификация по чл.422, вр. чл. 415 ГПК, вр. чл.79, ал.1 и чл.86 ЗЗД, за признаване за установено по отношение на ответника Ф.Ф.Л. с ЕГН **********, че му дължи сума в размер 639,39 лв. / шестстотин тридесет и девет лв тридесет и девет ст /, представляваща сбор от неизпълнени договорни задължения за предоставени и таксувани, но незаплатени електронни съобщителни услуги по договор № ********/11.02.2009/5992463 от 11.02.2009 г.; договор №**********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009 г.; договор №**********/15.05.2009/6972451 от 15.05.2009 г., както и договор № S1 -564186558/15.05.2009 г. и по данъчни фактури, както следва:

1. По договор № **********/11.02.2009/5992463 от 11.02.2009 г., сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на подписването му и с предмет- предоставяне на далекосъобщителни услуги, на абоната са предоставени услуги за периода от 15.09.2009г. до 14.12.2009г. чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181, на обща стойност 264,58 лв, за което са издадени следните данъчни фактури за следните периоди и на следната стойност:

-№ 0055315338 за периода от 15.09.2009г. до 14.10.2009г., издадена на 15.10.2009г., за сумата от 192,58лв., с включен ДДС, с краен срок на плащане З0.10.2009г.;

-№ 0055747999 за периода от 15.10.2009г. до 14.11.2009г., издадена на 15.11.2009г. за сумата от 36,00лв., с включен ДДС, по договор№ *********/11.02.2009/5992463 от 11.02.2009г., с краен срок на плащане 30.11,2009г.;

-№ 0056198857 за периода от 15.11.2009г. до 14.12.2009г., издадена на 15.12.2009г., за сумата от 36,00лв., с включен ДДС, по договор№ *********/11.02.2009/5992463 от 11.02.2009г., с краен срок на плащане 30.12.2009г.;

2. По договор №*********/15.05.2009/6972451 от 15.05.2009г., с предмет- предоставяне на далекосъобщителни услуги, на абоната са предоставени услуги за периода от 15.09.2009г. до 14.12.2009г. чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181 на стойност 272,72лв. и въз основа на издадените данъчни фактури, индивидуализиращи задължението размер, падеж и период на отчитане:

-№   0055315338 за периода от 15.09.2009г. до 14.10.2009г., издадена на 15.10.2009г., за сумата от  112,72лв., с включен ДДС по договор №*********/15.05.2009/6972451 от 15.05.2009г., с краен срок на плащане 30.10.2009г.;

-№ 0055747999 за периода от 15.Ю.2009г. до 14.11.2009г., издадена на 15.11.2009г. за сумата от 80,00лв., с включен ДДС, по договор №*********/15.05.2009/6972451 от 15.05.2009г., с краен срок на плащане 30.11,2009г.;

-№ 0056198857 за периода от 15.11.2009г. до 14.12.2009г., издадена на 15.12.2009г., за сумата от 80,00лв., с включен ДДС, по договор №*********/15.05.2009/6972451 от 15.05.2009г., с краен срок на плащане 30.12.2009г.;

3. По договор №*********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009г., с предмет- предоставяне на далекосъобщителни услуги, на абоната са предоставени услуги за периода от 15.09.2009г. до 14.12.2009г. чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181 на стойност 11,54лв и въз основа на издадените данъчни фактури, индивидуализиращи задължението размер, падеж и период на отчитане:

-№   0055315338 за периода от 15.09.2009г. до 14.10.2009г., издадена на 15.10.2009г., за сумата от 1,54лв., с включен ДДС по договор №*********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009г., с краен срок на плащане 30.10.2009г.;

-№ 0055747999 за периода от 15.10.2009г. до 14.11,2009г., издадена на 15.11.2009г. за сумата от 5,00лв., с включен ДДС, по договор №*********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009г., с краен срок на плащане 30.11.2009г.;

-№ 0056198857 за периода от 15.11.2009г. до 14.12.2009г., издадена на 15.12.2009г., за сумата от 5,00лв., с включен ДДС, по договор №*********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009г., с краен срок на плащане 30.12.2009г.;

4. по договор № S1-564186558/15.05.2009 от 15.05.2009г. за периода от 15.05.2010г. до 14.11.2010г. и издадените данъчни фактури:

-№ 1065910647 за периода от 15.5.2010г. до 14.6.2010г., издадена на 15.07.2010г., за сумата от 24,50лв. с включен ДДС,по която е извършено частично плащане и е налице непогасен остатък от 17,30лв. с краен срок на плащане 13.07.2010г.;

-№ 1067540033 за периода от 15.6.2010г. до 14.7.2010г., издадена на 15.07.2010г., за сумата от 24 лв с ДДС, с краен срок на плащане 12.08.2010г.;

-№ 1069255964 за периода от 15.7.2010г. до 14.8.2010г., издадена на 17.8.2010г. за сумата от 24 лв с ДДС, с краен срок на плащане 12.09.2010г.;

-№ 1071262779 за периода от 15.8.2010г. до 14.09.2010г., издадена на 16.09.2010г. за сумата от 24 лв с ДДС, с краен срок на плащане 13.10.2010г.;

-№ 1073923988 за периода от 15.9.2010г. до 14.10.2010г., издадена на 16.10.2010г., за сумата от 0,54 лв с ДДС, с краен срок на плащане 12.11.2010г.;

-№ 1075586046, за периода от 15.10.2010г. до 14.11.2010г., издадена на 15.11.2010г., за сумата от 0,69лв с ДДС, с краен срок на плащане 13.12.2010г.,

ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на образуване на по ч.г,д.№ 21865/2012г. по описа на РС-Пловдив. XVIII състав (27.12.2012г.) до окончателното изплащане на задължението, както и направените деловодни разноски в заповедното производство: 25 лв. държавна такса и 120 лв адвокатско възнаграждение, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 ГПК по ч.г.д.№ 21865/2012г. по описа на РС-Пловдив, XVІІІ състав, по която ответникът подал възражение в срока по чл.414 ГПК.

Ответникът е подал отговор, с който оспорва исковете. Прави възражение, че исковете са погасени по давност (3-годишна). Възразява, че не дължи сумата от 90,53 лв по договор S1564186558/15.05.2009г., тъй като сумите са били начислени, въпреки липсата на техническа възможност на ищцовото дружество да инсталира телефонен пост на адрес в гр.П., ул.”В. Б.”№, ет., ап., на който се е преместил да живее ответника. Поддържа, че съгласно т.7.3 от приложение №11 към ОБщите условия на договорите между „БТК”АД и потребителите на услуги, в случаите, когато е констатирано, че няма техническа възможност за предоставяне на някой от елементите на пакетната услуга, индивидуалния договор се прекратява без никоя от страните да дължи неустойка на другата страна.

Като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното:

Ответникът не оспорва съществуването на договорите, по които ищецът твърди, че има вземания, за които му е издадена заповед за изпълнение. Не оспорва и че е ползвал услугите по същите, с изключение на фактурираните такива по договор S1564186558/15.05.2009г.. на стойност 90,53 лв.

Съдът намира, че възражението на ответника за изтекла погасителна давност се явява основателно частично основателно. Вземанията на ищеца, предмет на предявените искове, са с периодичен характер, поради което и се погасяват с изтичане на 3 г. давност от настъпването на изискуемостта им, съгласно чл.111, б.”в” ЗЗД. В случая, изискуемостта им е настъпила в периода до 30.12.2009г., а ищецът е предявил вземанията си по съдебен ред с подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК на 27.12.2012г. Следователно, погасени са вземанията, изискуемостта на които е настъпила преди 27.12.2009г., а именно:

1. По договор № *********/11.02.2009/5992463 от 11.02.2009г., сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на подписването му, с предмет - предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181, по следните данъчни фактури:

- ф-ра№ 0055315338 за периода от 15.09.2009г. до 14.10.2009г., издадена на 15.10.2009г., за сумата от 192,58лв., с включен ДДС, с краен срок на плащане 30.10.2009г.;

- ф-ра № 0055747999 за периода от 15.10.2009г. до 14.11.2009г., издадена на 15.11.2009г. за сумата от 36,00лв., с включен ДДС, с краен срок на плащане 30.11,2009г.;

2. По договор №*********/15.05.2009/6972451 от 15.05.2009г., с предмет - предоставяне на далекосъобщителни услуги, на абоната чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181, по следните данъчни фактури:

- ф-ра №  0055315338 за периода от 15.09.2009г. до 14.10.2009г., издадена на 15.10.2009г., за сумата от  112,72 лв с включен ДДС, с краен срок на плащане 30.10.2009г.;

- ф-ра № 0055747999 за периода от 15.10.2009г. до 14.11.2009г., издадена на 15.11.2009г. за сумата от 80,00 лв с включен ДДС, с краен срок на плащане 30.11.2009г.;

3. По договор №**********/14.04.2009/6615619 от 14,04.2009г., с предмет - предоставяне на далекосъобщителни услуги, на абоната чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181 по следните данъчни фактури:

-№   0055315338 за периода от 15.09.2009г. до 14.10.2009г., издадена на 15.10.2009г., за сумата от 1,54лв., с включен ДДС по договор №*********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009г., с краен срок на плащане 30.10.2009г.;

-№ 0055747999 за периода от 15.10.2009г. до 14.11,2009г., издадена на 15.11.2009г. за сумата от 5,00лв., с включен ДДС, по договор №*********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009г., с краен срок на плащане 30.11.2009г.;

Исковете за посочените вземания ще се отхвърлят като погасени по давност, на основание чл.111, б.”в” ЗЗД.

Не са погасени по давност вземането на ищеца по договор № ********/11.02.2009/5992463 от 11.02.2009г. за сумата от 36 лв с ДДС по ф-ра № 0056198857 за периода от 15.11.2009г. до 14.12.2009г., издадена на 15.12.2009г., с краен срок на плащане 30.12.2009г., вземането по договор №*********/15.05.2009/6972451 от 15.05.2009г. за сумата от 80 лв с ДДС по ф-ра № 0056198857 за периода от 15.11.2009г. до 14.12.2009г., издадена на 15.12.2009г., с краен срок на плащане 30.12.2009г., вземането по договор №*********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009г. за сумата от 5 лв с ДДС по ф-ра № 0056198857 за периода от 15.11.2009г. до 14.12.2009г., издадена на 15.12.2009г., с краен срок на плащане 30.12.2009г.. Ето защо, следва да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищцовото дружество тези суми, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК – 27.12.2012г. до окончателното плащане.

Вземанията на ищеца по договор S1564186558/15.05.2009г. на стойност 90,53 лв, също не са погасени по давност, тъй като изискуемостта им е настъпила след 27.12.2009г. Във връзка с възраженията на ответника относно дължимостта на претендираните суми по договор S1564186558/15.05.2009г., ищцовото дружество е задължено, на основание чл.190 ал.1 от ГПК, ищцовото дружество да представи по делото заявление, подадено от ответника Ф.Ф.Л., за преместване на телефонен пост ......  от адрес  гр. П. ул. „Е. П.” № ..., ет.., на адрес гр. П. ул. „В. Б.” №.., ет... ап.., подадено в периода от 24.06.2009 г. до 30.06.2009 г., с указание, че непредставянето на документите ще се преценява, съгласно разпоредбата на 161 ГПК. Ищецът не е представил изисканият документ, тъй като не бил открит. В депозираната за последното с.з. молба, се посочва още, че ищцовото дружество е отправило до Ф. Л. отговор 10_14059/17.06.2010г. от 19.07.2010г., с което на абоната е посочено, че няма отправено искане за спиране на предоставянето на сигнал за телефонен пост ......., а се иска само преместване на телефонния пост. Посочено е още, че, тъй като не е имало техническа възможност за преместване на телефонния пост, за което абоната бил известен в отговор на неговото запитване, ищцовото дружество уведомило Ф.Л. да липсата на подадена заявка за закриване на поста, както и за спиране на предоставените услуги поради неплащане на дължима сума от 48,50 лв. Съответно било продължено и действието на договора, тъй като абоната ни бил поискал изрично прекратяване на услугите за процесния телефонен пост. Посочва се, че действително не е отчетено потребление от абоната за периода 15.05.2010г. – 14.11.2010г., но на абоната са начислявани месечни абонаментни такси в общ размер на 90,53 лв. Поддържа се, че представеното от ответника приложение №11 не урежда изчерпателно всички взаимоотношения между страните, като в този случай, съгласно чл.37 от същото, намират приложение Общите условия на договора между „БТК”АД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на дружеството и по-специално раздел ХІІІ от същите.

Видно от съдържанието на договора S1-564186558 относно телефонен пост с № ....., същият е сключен на 15.04.2009г., считано от 01.05.2009, за минимален срок от 24 месеца, по тарифен план „БТК У дома 150”. В представеното допълнително споразумение към договора от 15.04.2009г., като адрес на абоната Ф. Ф.Л. *** Ответникът е посочил в отговора, което не се оспорва и от другата страна, че на 15.05.2009г. е прехвърлил телефонния пост от предишния си адрес в гр.П, на ул. М №, вх., ет., където е живеел по договор за наем от 16.03.2009г., на друг адрес - гр.П., ул.”Е. П.”№.., ет., жилището на който адрес ответника ползвал до 30.06.2009г. В периода 24.-30.06.200г., ответникът поискал да се прехвърли телефонния пост на новия му адрес – гр.П., ул.”В. Б.”№.., ет., ап.№., за което попълнил заявлението, което също не се оспорва от ответника. Впоследствие, служители от БТК му се обадили по телефона и му казали, че няма техническа възможност за прехвърляне на телефона на новия адрес, което се признава в становището на ищцовото дружество от 29.01.2014г. Ответникът твърди, че го попитали дали се отказва от телефона, на което той отговорил положително, с което счел, че е приключил с ползването на стационарния телефонен пост.

Съдът намира, че доколкото, съгласно чл.4.2 от договора S1-564186558 относно телефонен пост с № ...., сключен между ответника и ищцовото дружество, абонатът има право да премества телефонния пост само при наличие на техническа възможност, при запазване условията на договора, с оглед установената по делото липса на техническа възможност за преместване на въпросния телефонен пост на новия адрес на ответника гр.П., ул.”В. Б.”№.., ет., ап.№. са налага извод, че ответникът не е имал право на преместване на телефонния пост. Освен това, в чл.7.3. от условията за ползване на пакетна услуга с включен домашен фиксиран телефон, домашен мобилен телефон и телевизия, на които се позовава ответника, е предвидено, че договорът се прекратява, без никоя от страните дължи неустойка, когато е констатирано, че няма техническа възможност за предоставяне на някой от елементите на пакетната услуга, но ако абонатът има вече съществуваща услуга, както е в настоящия случай, всички клаузи и условия по договора за съответната услуга остават непроменени. Тоест, хипотезата на прекратяване на договора при констатирана липса на техническа възможност за предоставяне на услугата е само при първоначално сключване на договора, докато, в случаите, когато абонатът вече има съществуваща активирана услуга, която иска да премести на друго място, при липса на техническа възможност за това, договорът не се прекратява, а продължава при същите клаузи и условия по договора за съответната услуга. Респ. дължими се явяват и всички месечни такси за телефонния пост при съответния абонамент до края на срока на договора или докато не бъде прекратен от някоя от страните при условията на чл.6 от договора. Следва да се има предвид и че в тази хипотеза, която е отражение на конкретния случай по делото, начислените месечни такси за периода 15.05.2010г. – 14.09.2010г. и лихви за забава в общ размер на 90,53 лв, не са за неизградения пост на  Поради това, доколкото абонатът не оспорва размера на начислените му месечни такси на новия адрес на ответника гр.П., ул.”В. Б.”№.., ет., ап.№., а се отнасят за адреса, на който последно е прехвърлил телефонния си пост с № ..., а именно - гр.П., ул.”Е. П.”№.., ет.. Ето защо, следва да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца по договор № S1-564186558/15.05.2009 от 15.05.2009г. за периода от 15.05.2010г. до 14.11.2010г. , сумите по следните данъчни фактури:

-№ 1065910647 за периода от 15.5.2010г. до 14.6.2010г., издадена на 15.07.2010г., за сумата от 24,50лв. с включен ДДС, по която е извършено частично плащане и е налице непогасен остатък от 17,30лв. с краен срок на плащане 13.07.2010г.;

-№ 1067540033 за периода от 15.6.2010г. до 14.7.2010г., издадена на 15.07.2010г., за сумата от 24 лв с ДДС, с краен срок на плащане 12.08.201 Ог.;

-№ 1069255964 за периода от 15.7.2010г. до 14.8.2010г., издадена на 17.8.2010г. за сумата от 24 лв с ДДС, с краен срок на плащане 12.09.2010г.;

-№ 1071262779 за периода от 15.8.2010г. до 14.09.2010г., издадена на 16.09.2010г. за сумата от 24 лв с ДДС, с краен срок на плащане 13.10.2010г.;

-№ 1073923988 за периода от 15.9.2010г. до 14.10.2010г., издадена на 16.10.2010г., за сумата от 0,54 лв с ДДС, с краен срок на плащане 12.11.2010г.;

-№ 1075586046, за периода от 15.10.2010г. до 14.11.2010г., издадена на 15.11.2010г., за сумата от 0,69лв с ДДС, с краен срок на плащане 13.12.2010г..

 На основание чл.78, ал.1 ГПК, на ищеца се следват разноски по делото съразмерно с уважената част от исковете. Така, при установени разноски от 175 лв за ДТ и 120 лв заплатена адвокатско възнаграждение, т.е. 295 лв, на ищеца ще се присъдят 98 лв разноски по делото, които ответникът ще бъде осъден да му заплати. При този изход от делото, разноските по заповедното производство по ч.гр.дело №21865/12г. на РС-Пловдив от 145 лв за дт и адв. хонорар, ще се редуцират на 47,85 лв. Мотивиран от горното, съдът

 

                                             РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ф.Ф.Л., ЕГН:**********, че дължи на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181, следните суми:

по договор № *******/11.02.2009/5992463 от 11.02.2009г. сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на подписването му, с предмет - предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181, сумата от 36 лв с ДДС по ф-ра № 0056198857 за периода от 15.11.2009г. до 14.12.2009г., издадена на 15.12.2009г., с краен срок на плащане 30.12.2009г.;

по договор №********/15.05.2009/6972451 от 15.05.2009г., с предмет - предоставяне на далекосъобщителни услуги, на абоната чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181, сумата от 80 лв с ДДС по ф-ра № 0056198857 за периода от 15.11.2009г. до 14.12.2009г., издадена на 15.12.2009г., с краен срок на плащане 30.12.2009г.;

по договор №**********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009г., с предмет - предоставяне на далекосъобщителни услуги, на абоната чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181,  сумата от 5 лв с ДДС по ф-ра № 0056198857 за периода от 15.11.2009г. до 14.12.2009г., издадена на 15.12.2009г., с краен срок на плащане 30.12.2009г.;

по договор № S1-564186558/15.05.2009 от 15.05.2009г. за периода от 15.05.2010г. до 14.11.2010г., сумите по следните данъчни фактури:

       -№ 1065910647/15.07.2010г. за периода от 15.5.2010г. до 14.6.2010г., сумата от 17,30лв с ДДС с краен срок на плащане 13.07.2010г.;

      -№ 1067540033/15.07.2010г. за периода от 15.6.2010г. до 14.7.2010г., издадена на, сумата от 24 лв с ДДС, с краен срок на плащане 12.08.2010г..;

     -№ 1069255964/17.8.2010г.за периода от 15.7.2010г. до 14.8.2010г., сумата от 24 лв с ДДС, с краен срок на плащане 12.09.2010г.;

     -№ 1071262779/16.09.2010г. за периода от 15.8.2010г. до 14.09.2010г., сумата от 24 лв с ДДС, с краен срок на плащане 13.10.2010г.;

    -№ 1073923988/16.10.2010г. за периода от 15.9.2010г. до 14.10.2010г., сумата от 0,54 лв с ДДС, с краен срок на плащане 12.11.2010г.;

    -№ 1075586046/15.11.2010г. за периода от 15.10.2010г. до 14.11.2010г., сумата от 0,69лв с ДДС, с краен срок на плащане 13.12.2010г.,

ведно с разноските по ч.г.д.№ 21865/2012г. по описа на РС-Пловдив от 47,85 лв по съразмерност, за които суми в полза на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 ГПК по ч.г.д.№ 21865/2012г. по описа на РС-Пловдив, XVІІІ състав,

КАТО ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ за признаване за установено по отношение на Ф.Ф.Л., ЕГН:**********, че дължи на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181, следните суми:

1. По договор № **********/11.02.2009/5992463 от 11.02.2009г., сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на подписването му, с предмет - предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181, по следните данъчни фактури:

- ф-ра № 0055315338 за периода от 15.09.2009г. до 14.10.2009г., издадена на 15.10.2009г., сумата от 192,58 лв с ДДС, с краен срок на плащане 30.10.2009г.;

- ф-ра № 0055747999 за периода от 15.10.2009г. до 14.11.2009г., издадена на 15.11.2009г., сумата от 36 лв с ДДС, с краен срок на плащане 30.11,2009г.;

2. По договор №**********/15.05.2009/6972451 от 15.05.2009г., с предмет - предоставяне на далекосъобщителни услуги, на абоната чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181, по следните данъчни фактури:

- ф-ра №  0055315338 за периода от 15.09.2009г. до 14.10.2009г., издадена на 15.10.2009г., за сумата от 112,72 лв с ДДС, с краен срок на плащане 30.10.2009г.;

- ф-ра № 0055747999 за периода от 15.10.2009г. до 14.11.2009г., издадена на 15.11.2009г. за сумата от 80 лв с ДДС, с краен срок на плащане 30.11.2009г.;

3. По договор №**********/14.04.2009/6615619 от 14.04.2009г., с предмет - предоставяне на далекосъобщителни услуги, на абоната чрез електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181 по следните данъчни фактури:

-№   0055315338 за периода от 15.09.2009г. до 14.10.2009г., издадена на 15.10.2009г., сумата от 1,54лв с ДДС, с краен срок на плащане 30.10.2009г.;

-№ 0055747999 за периода от 15.10.2009г. до 14.11,2009г., издадена на 15.11.2009г. за сумата от 5,00лв с ДДС, с краен срок на плащане 30.11.2009г.,

поради погасяване на вземанията с изтичане на 3-годишна давност от настъпване на изискуемостта им.

ОСЪЖДА Ф.Ф.Л., ЕГН:**********, да заплати на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ"АД, ЕИК 831642181 сумата от 98 лв разноски по делото съразмерно с уважената част от исковете.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                          

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП