Гражданско дело 4392/2013 - Определение - 26-09-2013

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер         12230                Година      2013                   Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                            V граждански състав

На  двадесет и шести септември                             Година 2013

В      закрито   заседание в следния състав:

 

                                                       Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

като разгледа докладваното от      съдията

дело номер     4392  по описа за      2013         година

 

 

         Постъпила е молба от „ЕВН България Топлофикация”ЕАД-гр.Пловдив -ищец по делото ,чрез з. п. Й. П. и С. С. с искане производството по делото да бъде прекратено поради отказ от исковата молба.

         С оглед горното и на основание чл.233 от ГПК съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 4392/2013г.,V гр.с.,ПРС.

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването с препис.

 

 

 

 

 

        

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД