Гражданско дело 3639/2013 - Определение - 12-02-2014

Определение по Гражданско дело 3639/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014                                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                             ІV граждански състав

На дванадесети февруари                                           2014  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

Секретар: Диана Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Тенева

гражданско дело  номер 3639  по описа за  2013 година.

На именното повикване в  14:13 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ Х.С.Т. – редовно уведомена от предходното с. з., не се явява, за нея адв. Т. с пълномощно по делото.

         ИЩЕЦЪТ Р.С.Ц. – редовно уведомена от предходното с. з., не се явява, за нея адв. Т. с пълномощно по делото.

 

          ОТВЕТНИКЪТ Ц.Х.Ц. – редовно уведомен от предходното с. з.,  не се явява, за него адв. В. с пълномощно по делото.

 

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

 СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. Т.: Представяме проект за спогодба, подписана от страните, която поддържам. Желаем да се спогодим. Представям и вносна бележка, от която е видно, че са изпълнени условията по спогодба и сумата е  преведена по сметката на ответната страна.

АДВ. В.: Съгласни сме с представения проект за спогодба.

Съдът намира, че спогодбата, с която е сезиран не противоречи на закона и морала, поради което и ще бъде одобрена, ето защо и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между Р.С.Ц. с ЕГН********** и Х.С.Т. с ЕГН-**********, представлявани от пълномощника си адвокат Н.К.Т. *** и от друга страна–Ц.Х.Ц. с ЕГН–**********– съдебна спогодба по предмета на гр.д. 3639/2013 г. по описа на ПРС, а именно–по отношение на допуснатият до делба недвижим имот, собствеността да се разпредели между страните както следва:

 

ПРЕДОСТАВЯ в изключителна собственост на Ц.Х.Ц. с ЕГН –**********–недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № ..., намиращ се в гр. С., община С, ул. „Х. Б” №.., по нотариален акт бл. №.. вх. , ет., а съгласно описанието в удостоверението за данъчна оценка: кадастрален № ... от 1996г.,  в квартал .... УПИ – парцел , Комплексно застояване, одобрен през 01.01.1996 г.който апартамент се състои от три стаи и кухня, със застроена площ от 80.00кв.м./осемдесет квадратни метра/, заедно с прилежащото към него избено помещение № .. с площ от 14.23кв.м./четиринадесет квадратни метра двадесет и три квадратни дециметра/, както и 3.717ид.ч./три цяло седемстотин и седемнадесет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото,  при съседи на апартамента: ап. № на Ч., отгоре ап. №  на И. и отдолу ап. №  на К. и при граници на избеното помещение: изба №  на К., коридор и изба №  на Ш., на който той става едноличен собственик.

 

От своя страна Ц.Х.Ц. се задължава да плати на Р.С.Ц. с ЕГН–********** и Х.С.Т. с ЕГН-********** представлявани от пълномощника си адвокат Н.К.Т. сумата от 10850лв/десет хиляди осемстотин и петдесет лева/, както следва: 10000лв./десет хиляди лева/, по 5000.00лв/пет хиляди лева/ за всяка една от тях по банкова сметка ***: ***-АД/Централна Кооперативна банка/-клон  Етрополе на името на Р.С.Ц., а сумата 850.00лв/осемстотин и петдесет лева/ в брой в кантората на адвокат Н.К. Т..

Заплащането на всички суми по описаната спогодба следва да бъде извършено до 12.02.2014г.

Ищците Р.С.Ц. с ЕГН–********** и Х.С.Т. с ЕГН-********** оттеглят претенцията си за заплащане на наем за ползване от страна на ответника, а ответникът  Ц.Х.Ц. се съгласява с така направеното оттегляне.

 

Ответникът Ц.Х.Ц. оттегля претенциите си по сметки по делото, а ищцата Р.С.Ц. и Х.С.Т. се съгласяват с така направеното оттегляне.

 

Разноските по делото остават за сметка на страните така, както са сторени.

За ищците:

/адв. Т./

 

        

За ответника:

                            /адв. В./

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П /

 

 

С ОГЛЕД изявленията на страните и постигнатата между тях спогодба одобрена от съда, делото се явява изчерпано от предмет и следва да бъде прекратено.

СЛЕДВА на основание Тарифата за събиране на държавни такси от съдилищата по ГПК  Р.С.Ц. с ЕГН–********** и Х.С.Т. с ЕГН-********** да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ВСС държавна такса в размер на 2% върху стойността на дела им, съответстваща на сумата от 108,50 лева, а съответно Ц.Х.Ц. с ЕГН –**********, следва да бъде осъден да заплати по сметка на ВСС държавна такса в размер на 2% върху стойността на дела му- сумата от 217 лева.

ЕТО защо

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА Р.С.Ц. с ЕГН–**********, със съдебен адрес-гр. П, ул. „Р. Д” № **, партер, кантора ** да заплати по сметка на ВСС държавна такса в размер на 2%  върху стойността на дела и съответстваща на сумата от 108,50 лева/сто и осем лева и петдесет ст./

ОСЪЖДА Х.С.Т. с ЕГН-**********, със съдебен адрес-гр. Пловдив, ул. „Р. Д.” № **, партер, кантора ** да заплати по сметка на ВСС държавна такса в размер на 2%  върху стойността на дела и съответстваща на сумата от 108,50 лева / сто и осем лева и петдесет ст./

ОСЪЖДА Ц.Х.Ц. с ЕГН –**********, с адрес да заплати по сметка на ВСС държавна такса в размер на 2%  върху стойността на дела му съответстваща на сумата от 217 лева /двеста и седемнадесет лева/

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 3639/2013 година по описа на ПРС –ІV граждански състав, поради изчерпване предмета на делбата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

 

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 14:19 часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П /

 

                                                                  СЕКРЕТАР:  / П /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП