Гражданско дело 3634/2013 - Определение - 15-07-2013

Определение по Гражданско дело 3634/2013г.

ПРОТОКОЛ

Година 2013                                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                 ХVІ гр. състав

На петнадесети юли                                                                           година 2013 В публично заседание в следния състав:

                                     

               Председател: МАРИЯ ТЕРЗИЕВА

Секретар: Ангелина Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА, гражданско дело номер 3634 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 09,30 часа се явиха

        

         За ищецът „Турботракс България” ООД, редовно призован, се явява адв. И.М., с пълномощно от днес.

         За ответникът „Атлас Транс груп” ООД, редовно призован, се явява управителят Ц. В.

 

         Адв. М.: Да се даде ход на делото.

         Управителят В.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за недаване ход на делото, поради което                  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. М.: Поддържам исковата молба.

Управителят В.: Не оспорвам иска.

 

На основания чл. 145, ал. 3 от ГПК, Съдът приканва страните към спогодба.

 

Адв. М.: Постигнахме спогодба с ответната страна, в следния смисъл:

            1. „АТЛАС ТРАНС ГРУП“ ООД, ЕИК 201408314, представлявано от управителите Ц. Г. В. и Б. А. П. - заедно и поотделно, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Явор“ No 15, ет. 2, ап. 19, от една страна 

и  

2. „ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 831660763, представлявано от управителите П. П. К. В. и С. Ф. Ч., (чрез адв.И.М.), със съдебен адрес:*** тел.********, от друга страна;

 

Заедно наричани по-долу за краткост „страните“, се сключи настоящата спогодба, с която страните се споразумяха за следното:

1. Страните сключват тази спогодба, за да прекратят съдебния спор помежду си, по повод на който е образувано гр.д. № 3634/2013 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІ гр.с..

2. „АТЛАС ТРАНС ГРУП“ ООД се задължава да заплати на „ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ” ООД по банков път сумата от 4 195  лв. (четири хиляди сто деветдесет и пет лева) както следва:

- сумата от 1195 лв. не по-късно от 16.07.2013 г.

         - сумата от 1000 лв. не по късно от 30.07.2013 г.

         - сумата от 1000 лв. не по късно от 30.08.2013 г.

         - сумата от 1000 лв. не по късно от 30.09.2013 г.

3. Страните се договарят, че направените от всяка една от тях разноски, включително и заплатеното адвокатско възнаграждение гр.д. № 3634/2013 т. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІ гр.с. остават в тежест на всяка една от тях така както са направени и в тази връзка нямат претенции една към друга.

4. Страните заявяват, че с изпълнение на задълженията им по настоящата спогодба смятат спорът по гр.д. № 3634/2013 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІ гр.с. за окончателно разрешен и няма да имат претенции по отношение на посочените в исковата молба фактури, включително и за мораторни лихви, разноски и възнаграждения.

5. В случай, че „АТЛАС ТРАНС ГРУП“ ООД забави плащането на някоя от вноските, посочени в т.2 от настоящата спогодба, дължи законната лихва за просрочения период.

6. Страните се задължават да сключат съдебна спогодба в същия смисъл по гр.д. № 3634/2013 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVI гр.с.

С оглед постигната спогодба моля да ни бъде върната половината от внесената ДТ, за което пресдтавям писмена молба с посочена банкова сметка.

***: Съгласен съм с така предложената спогодба и моля съда да я одобрите. Не претендирам разноски. 

 

Спогодили се:

 

За „Турботракс България” ООД: ..................................

                                                   /адв. И.М./

 

За „Атлас Транс груп” ООД: ........................................

                                                /управителят Ц. В./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: .........................

                                                                      /Мария Терзиева/

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните по делото не противоречи на закона и на добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена. Ето защо,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата по гр. дело № 3634/2013г. на ПРС, ХVІ гр.с. спогодба между страните в следния смисъл:

1. „АТЛАС ТРАНС ГРУП“ ООД, ЕИК 201408314, представлявано от управителите Ц. Г. В. и Б. А. П. - заедно и поотделно, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Явор“ No 15, ет. 2, ап. 19, от една страна 

и  

2. „ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 831660763, представлявано от управителите П. П. К. В. и С. Ф. Ч., (чрез адв.И.М.), със съдебен адрес:*** тел. **********, от друга страна;

 

Заедно наричани по-долу за краткост „страните“, се сключи настоящата спогодба, с която страните се споразумяха за следното:

1. Страните сключват тази спогодба, за да прекратят съдебния спор помежду си, по повод на който е образувано гр.д. № 3634/2013 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІ гр.с..

2. „АТЛАС ТРАНС ГРУП“ ООД се задължава да заплати на „ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ” ООД по банков път сумата от 4195  лв. (четири хиляди сто деветдесет и пет лева) както следва:

- сумата от 1195 лв. не по-късно от 16.07.2013 г.

         - сумата от 1000 лв. не по късно от 30.07.2013 г.

         - сумата от 1000 лв. не по късно от 30.08.2013 г.

         - сумата от 1000 лв. не по късно от 30.09.2013 г.

3. Страните се договарят, че направените от всяка една от тях разноски, включително и заплатеното адвокатско възнаграждение гр.д. № 3634/2013 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІ гр.с. остават в тежест на всяка една от тях така както са направени и в тази връзка нямат претенции една към друга.

4. Страните заявяват, че с изпълнение на задълженията им по настоящата спогодба смятат спорът по гр.д. № 3634/2013 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІ гр.с. за окончателно разрешен и няма да имат претенции по отношение на посочените в исковата молба фактури, включително и за мораторни лихви, разноски и възнаграждения.

5. В случай, че „АТЛАС ТРАНС ГРУП“ ООД забави плащането на някоя от вноските, посочени в т.2 от настоящата спогодба, дължи законната лихва за просрочения период.

6. Страните се задължават да сключат съдебна спогодба в същия смисъл по гр.д. № 3634/2013 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVI гр.с.

 

На основание чл. 78, ал. 9 от ГПК половината от внесената ДТ в размер на 171 лв. следва да се върне на ищцовата страна по посочената банкова сметка ***.

Производството по делото следва да се прекрати.

Водим от горното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3634/2013г. по описа на ПРС, ХVІ гр. състав.

ДА СЕ ВЪРНЕ половината от внесената ДТ в размер на 171 /сто седемдесет и един/ лева на ищцовата страна по следната банкова сметка: ***: ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09,40 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

                                      СЕКРЕТАР:/п/

Вярно с оригинала.

АД