Гражданско дело 3591/2013 - Определение - 13-09-2013

Определение по Гражданско дело 3591/2013г.

Определение

 

Гр. Пловдив,  13.09.2013г.

 

Пловдивски Районен съд                                           ХІІ граждански  състав

На    тринадесети септември                                           Година 2013

В      закрито   заседание в следния състав:

                                                     Председател: Валентина Иванова

като разгледа докладваното от      съдията

гр. дело номер     3591    по описа за      2013   година

 

Съдът констатира, че гр.д. № 3591/2013г. е образувано по искова молба вх.№ 9875/28.02.2013г. на ищецът "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. ПЛОВДИВ, ул. "ХРИСТО Г. ДАНОВ" 37, представляван от Й.З. – законен представител  и Й. П. – законен представител, чрез пълномощника юрк.П.П., срещу И.Т.К., ЕГН ********** ***. Предявен е установителен иск с правно основание член 422 от ГПК за признаване за установено в отношенията между ищец и ответника, че ответникът дължи на ищцовото дружество сума от общо 275,86лв., от която 230,44лв. -главница – стойност на доставена топлинна енергия за периода 01.01.2009г.-30.04.2012г., сумата от 45,42лв. – лихви за забавено плащане за периода 01.03.2009г.-03.12.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на заявлението за издаване на  ЗИ 04.12.2012г. до окончателното й изплащане и 125лв. разноски присъдени в ЗИ, представляваща неизплатено задължение по ЗИ издадена по ч.гр.д. №20409/2012г. по описа на ПРС, VІ гр.с. Претендират се и разноски в настоящото производство.

На 12.09.2013г. по гр.д.№ 3591/2013г. ПРС ХІІ гр.с. е постъпила молба от  ищеца "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. ПЛОВДИВ, ул. "ХРИСТО Г. ДАНОВ" 37, подписана от представляващите Й. П. – законен представител и К.Л. – член на УС, в която ищцовата страна заявява, че ответника И.Т.К. се явява не надлежна страна в производството, поради което и се отказва от предявения иск и моли производството да бъде прекратено. Молбата е подписана от двама представляващи ищцовото дружество и е постъпила след изпращане препис на ответника и постъпване на отговор от него, но провеждане на първо заседание по делото.

Съдът като намира, че с молба си от 12.09.2013г., като е заявен от ищцовото дружество отказ от претенциите към ответника, то така направеното изявление е валидно и с тази молба ищецът е десезирал съда. На лице са предпоставките на чл.233 ГПК и производството по настоящото делото следва да бъде прекратено.

Съгласно нормата на чл.78, ал.4 ГПК ответникът има право на разноски при прекратяване на делото. Тъй като е постъпил отговор от ответника, чрез пълномощника му адв.Х., в който е поискал  разноски и са представени  доказателства за договорени разноски в размер на 260лв. за адв.възнаграждение, то и тази сума ще се осъди ищецът да заплати на ответника. 

С оглед горното и на основание чл.233 от ГПК и чл.78, ал.4 ГПК съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

     

Прекратява производството по гр.д. № 3591 по описа за 2013г. на РС Пловдив, ХІІ-ти гр. състав, поради отказ от  предявения от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. ПЛОВДИВ, ул. "Хр.Г.Данов" 37, срещу И.Т.К., ЕГН ********** ***, установителен иск с правно основание член 422 от ГПК за признаване за установено в отношенията между ищец и ответника, че ответникът дължи на ищцовото дружество сума от общо 275,86лв., от която 230,44лв. -главница – стойност на доставена топлинна енергия за периода 01.01.2009г.-30.04.2012г., сумата от 45,42лв. – лихви за забавено плащане за периода 01.03.2009г.-03.12.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на заявлението за издаване на  ЗИ 04.12.2012г. до окончателното й изплащане и 125лв. разноски присъдени в ЗИ, представляваща неизплатено задължение по ЗИ издадена по ч.гр.д. №20409/2012г. по описа на ПРС, VІ гр.с. Претендират се и разноски в настоящото производство.

Осъжда "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. ПЛОВДИВ, ул. "Хр.Г.Данов" 37, да заплати на И.Т.К., ЕГН ********** ***, Сумата от 260 лв. (двеста и шестдесет лева), разноски за производството по делото за адв.възнаграждение.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала.

ПМ