Гражданско дело 3557/2013 - Решение - 13-01-2014

Решение по Гражданско дело 3557/2013г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив, 13.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, ХХІ-ви гр. състав, в открито съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                     СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. №3557/2013г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от ЗК”Български имота”АД, което впоследствие е преобразуване чрез вливане в „ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”АД, ЕИК:831510265, вписано в ТР на 13.11.2012г., с участието на което е продължило производството по делото на основание чл.227 КЗ. Предявеният иск е с правна квалификация по чл. 213 ал. 1 от КЗ, вр. чл.49 ЗЗД за осъждане на ответника да му заплати сумата от 393,22 лв, ведно със законната лихва от датата на завеждане на ИМ – 31.05.2012г. до окончателното изплащане, съставляваща стойността на изплатеното от ищеца застрахователно обезщетение по договор за застраховка КАСКО, сключен с полица №... от 20.05.2010г. между Е.З.Ч., собственик на л.а. Мазда „Премаци”, рег.№.... и ЗК”Български имота”АД, за причинени материални щети по застрахования автомобил, на 01.09.2010г., в гр. Пловдив, когато собственика му Е.Ч.,***, до кръстовището на Г., попада в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно, в резултат на което се увреждат предна и задна дясна гума и джанта на автомобила с размери 215/40/17.

От собственика на увредения автомобил постъпило искане, във връзка с настъпилото застрахователно събитие, да му бъде изплатено обезщетение за причинените по автомобила материални вреди. Във връзка с постъпилото уведомление за щета, в ЗАД „ВИКТОРИЯ" е образувана Ликвидационна преписка №....., било изготвено опис-заключение и ликвидационен акт, въз основа на които било определено застрахователно обезщетение в размер 393,22 лв, изплатено на собственика на увредения автомобил с преводно нареждане за кредитен превод от 28.09.2010г.

Ищецът поддържа, че предвид възстановяването на настъпилите имуществени вреди по застрахования автомобил, на основание чл. 213 КЗ, е встъпил в правата на увредения собственик против причинителя на вредата и има правен интерес от предявяване на исковата си претенция срещу Община Пловдив за възстановяване на действително изплатената като застрахователно обезщетение сума. Посочва се, че община Пловдив е собственик на пътя в рамките на гр.Пловдив, където е настъпило увреждането на застрахованото МПС, вследствие наличието на необезопасена и несигнализирана дупка на пътното платно, при преминаване през която по автомобила настъпили материални щети, състоящи се в увредени предна и задна десни гуми и джанти. Поради това, тъй като Община Пловдив е собственик на пътя и отговаря за поддръжката на общинските пътищата, си иска ангажиране нейната отговорност за репариране на причинените вреди.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от ответника, с който се оспорва иска.  

Като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното:

На 01.03.2007г, е сключен договор за застраховка КАСКО, с полица №1050006835 от 20.05.2010г. между Е.З.Ч., собственик на л.а. Мазда „Премаци”, рег.№.... и ЗК ”Български имоти” АД, ЕИК 831510265, със срок на покритие до 20.05.2011г. Видно от представеното от ищеца удостоверение от Агенция по вписвания от 13.11.2012г., ЗК”Български имоти”АД, ЕИК:831510265 е преобразувано чрез вливане в ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"АД, ЕИК 000694286, вписано в търговския регистър на 13.11.2012г. Съгласно чл. 262, ал.1 ТЗ при вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник, а преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация. В настоящи случай, преобразуването е настъпило след образуване на делото, поради което и на основание чл.272 ГПК, производството по делото, образувано по ИМ на Български имота АД, е продължило с участието на правоприемника ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"АД.

Съгласно представения по делото протокол за ПТП №1291714/01.09.2010г., на 01.09.2010г., в гр. Пловдив, на 01.09.2010г., в гр. П...., на бул.”А. ш.”, до кръстовището на Г.., л.а. Мазда Премаци, с рег. №..., управляван от собственика му Е.З.Ч., движещ се в посока юг-север, попада в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно, с размер 60/40 см и дълбочина 15 см, в резултат на което се увреждат предна и задна дясна гума и джанта на автомобила. ПТП е посетено на място, посочени са видими щети в предната част на автомобила – предна и задна дясна гума и джанта. Протоколът за ПТП е официален свидетелстващ документ, който се ползва с обвързваща доказателствена сила относно посоченото от длъжностното лице разположение на участвалите в произшествието превозни средства след настъпването му, защото този факт е обект на пряка констатация от страна на актосъставителя при посещаване мястото на събитието, посочените място и дата на издаване, фактът, че издателят е действал в посоченото длъжностно качество, материалните щети от ПТП, отразени в протокола, тъй като се касае за фактическото състояние на автомобила, което съставителят е констатирал при посещение на местопроизшествието и за наличието на дупка на пътното платно с посочените от съставителя на протокола размери.

Наличието на дупка на несигнализирана и необезопасена дупка на пътното платно на бул.”А. Ш.”, в гр.П., до кръстовището с Г.., се потвърждава и от показанията на водача на лекия автомобил Е.Ч., които съдът кредитира като безпротиворечиви и съотвастващи на доказателствата по делото.

Във връзка с настъпило застрахователно събитие, от собственика на увреденото МПС е постъпило искане да му бъде изплатено обезщетение за причинените по автомобила материални вреди. Във връзка с това, в ЗК”Български имоти” е образувана Ликвидационна преписка №....,  изготвено е опис-заключение и ликвидационен акт, въз основа на които е определено застрахователно обезщетение в размер 393,22 лв, изплатено на собственика на увредения автомобил с преводно нареждане за кредитен превод от 28.09.2010г., представено по делото. Плащането на обезщетението се потвърждава и от заключението на назначената счетоводна експертиза.

Механизмът на ПТП и настъпилите от него щети по застрахования автомобил, описани в ИМ, се потвърждават и от разпита на св.М.У., която не е присъствала на инцидента, но посочва, че съпругът й е участвал в ПТП през 2008г., при което е спукал гума, за което тя била повикана от ортаните на МВР да подпише протокола за ПТП, като собственик на автомобила.

 Съгласно заключението на назначената по делото САТЕ, е технически възможно да настъпят описаните в ИМ увреждания на автомобила при така описания в ИМ механизъм на ПТП, като е налице причинно-следствена връзка между същия и настъпилите вреди. Стойността за възстановяване на описаните в ИМ вреди според САТЕ, по средно пазарни цени на труд и материали към датата на ПТП, е 538,04 лв с ДДС.

От страна на ответника не се ангажираха доказателства относно неправомерни действия на водача на лекия автомобил довели до настъпване на процесното ПТП или до съпричиняване на вредоносния резултат от същото.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че предявения от ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"АД иск е основателен и доказан. Безспорно се установи по делото, че на 01.09.2010г., в гр. Пловдив, на 01.09.2010г., в гр. П., на бул.”А. ш.”, до кръстовището на Г..., л.а. Мазда Премаци, с рег. №...., управляван от собственика му Е.З.Ч., движещ се в посока юг-север, попада в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно, с размер 60/40 см и дълбочина 15 см, в резултат на което се увреждат предна и задна дясна гума и джанта на автомобила. С плащането на застрахователното обезщетение, на основание чл.213 от Кодекса за застраховането, ЗК”Български имот”АД, чийто правоприемник е ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"АД, е встъпило в правата на увредения собственик на застраховоното МПС срещу причинителя на вредите. В случая, отговорността на Община Пловдив се основава на чл.49 ЗЗД, в качеството й на възложител на работите по поддържане на общинската пътната мрежа на територията на гр.Пловдив в състояние, позволяващо нормалното придвижване на участниците в движение, сигнализиране при наличие на опасности на пътя и своевременното им отстраняване. Тези задължения на Община Пловдив произтичат от качеството й на собственик на общинските пътища на територията й и правомощията й по управлението им, съгласно чл.8, ал.3 и чл.19, ал.1 от Закона за пътищата. Като възложител на работите по поддържане на общинската пътна мрежа, Общината отговаря за бездействието на натоварените с изпълнението на тези дейности свои служители или трети лица, с които са сключени договори за извършване на тези дейности, вследствие на които на пътното платно дупка е имало дупка, която е била необезопасена и несигнализирана, вследствие на което са настъпили материални вреди по застрахованото МПС.

Поради това, следва да бъде осъдена Община Пловдив да заплати на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"АД сумата сумата от 393,22 лв, ведно със законната лихва от датата на завеждане на ИМ – 31.05.2012г. до окончателното изплащане, съставляваща стойността на изплатеното от ищеца застрахователно обезщетение по договор за застраховка КАСКО, сключен с полица №1050006835 от 20.05.2010г. между Е.З.Ч., собственик на л.а. Мазда „Премаци”, рег.№.... и ЗК”Български имота”АД, за причинени материални щети по застрахования автомобил, на 01.09.2010г., в гр. Пловдив, когато собственика му Е.Ч.,***, до кръстовището на ГУСВ, попада в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно, в резултат на което се увреждат предна и задна дясна гума и джанта на автомобила с размери 215/40/17, които вреди са настъпили вследствие бездействието на Община Пловдив като собственик на пътя и възложител на работите по поддържане на общинската пътна мрежа.

На основание чл.78, ал.1 ГПК, Община Пловдив следва да бъде осъдена да заплати на ищцовото дружество разноските му по делото от 50 лв за държавна такса, 75 лв депозит за САТЕ, 100 лв за ССЕ, 15 лв депозит за свидетел и 144 лв адв възнаграждение.

С оглед горното, съдът

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Община Пловдив, ЕИК:000471504, представлявана от кмета Иван Тотев, с адрес гр.Пловдив, пл.”Стефан Стамболов”№1 да заплати на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"АД, ЕИК:000694286 сумата от 393,22 лв, съставляваща стойността на изплатеното от ЗК ”Български имоти” АД застрахователно обезщетение по договор за застраховка КАСКО, сключен с полица №1050006835 от 20.05.2010г. между Е.З.Ч., собственик на л.а. Мазда „Премаци”, рег.№..... и ЗК”Български имоти”АД, преобразувано чрез вливане в ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"АД, вписано в ТР на 12.11.2012г., за материални щети по застрахования автомобил Мазда „Премаци”, рег.№...., на 01.09.2010г., причинени при пътно-транспортно произшествие в гр. Пловдив, при което собственика му Е.Ч.,***, до кръстовището на Г.., попада в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно, в резултат на което се увреждат предна и задна дясна гума и джанта на автомобила с размери 215/40/17, които вреди са настъпили вследствие бездействието на Община Пловдив като собственик на пътя и възложител на работите по поддържане на общинската пътна мрежа, за което застрахователно събитие в ЗК”Български имоти” е образувана ликвидационна преписка №043110101006235, ведно със законната лихва от датата на завеждане на ИМ – 31.05.2012г. до окончателното изплащане, както и разноските по делото от 50 лв за държавна такса, 75 лв депозит за САТЕ, 100 лв за ССЕ, 15 лв депозит за свидетел и 144 лв адв възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в 2-седмичен срок от връването му на страните.

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП