Гражданско дело 3357/2013 - Решение - 04-07-2013

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2932            04.07.2013 година                       град Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на тринадесети юни две хиляди и тринадесети година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря Ваня Койчева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3357 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правна квалификация по чл. 55,ал. 1 пр.трето от ЗЗД във връзка с чл.113, ал. 2,пр. първо от ЗЗП.

Ищецът Г.И.К., ЕГН **********,*** е предявил иск против „Кенд К Електроникс” ЕАД, ЕИК 200586330, със седалище и адрес на управление: гр. София,  бул. „цариградско шосе” № 361, за осъждане на ответника да заплати на ищеца: сумата от 299 лв., предсатвляваща недължимо платена цена на телевизор марка Нео, модел LED-2460FHD по развален договор за продажба  от 12.11.2011 г., ведно със законната лихва от 26,02,2013 г. до окончателното изплащане на задължението.

В исковата молба се твърди , че на 12,11,2011 г. ищецът, в качеството си купувач е закупил от ответното дружество, което държи магазини с търговската марка „Техномаркет”, телевизор, марка Нео, модел LED-2460FHD  за сумата от 299 лв. Телевизорът бил закупен от магазин, намиращ се в гр. Пловдив, ул. Пазарджишко шосе – 4 км.  На 05,12,2011 г. звукът на телевизора спрял изцяло, като същият бил закаран в сервиз на продавача за отстраняване на повредата. На 07,12,2011 г. процесния телевизор бил върнат от ремонт с отбелязване, че му е извършен ремонт на говорители. На 12,12,2011 г., 30,01,2012 г. на процесния телевизор отново се появил същия проблем със звука, като същият бил отремонтиран в сервиз. На 19,11,2012 г. отново се появил същия проблем на телевизора, поради което ищецът го предал на ответника заедно с гаранционна карта , за което му била издадена писмена рекламация  № 672/ 19,11,2012 г. След около месец ищецът получил уведомление , че повредата е отстранена от сервизния център. С писмо адресирано до ответника с вх. № 1 от 22,12,2012 г. ищецът заявил, че счита дефектът за неотстраним  и поради това иска да му бъде даден нов телевизор или да му бъде възстановена сумата от 299 лв. Твърди че с така изпратеното писмо е развалил договора за покупко продажба.  Претендира разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът  е депозирал писмен отговор, с който оспорва предявения иск по основание и размер. Твърди че е изпълнил своите задължения по договора за покупко- продажба и вменените му от закона задължения да предоставя безплатни гаранционни ремонти в едномесечен срок. Претендира разноски. 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

Видно от фискален бон/л.5/ и гаранционна карта /л.6/ на 12.11.2011 година в магазин „Техномаркет”, намиращ се в гр. Пловдив, ул.”Пазарджишко шосе”№164 е сключен договор за покупко-продажба на телевизор марка Нео, модел LED-2460FHD  между ответника в качеството на продавач и ищеца като купувач за сумата 299 лева.

От приложената по делото гаранционна карта се установява, че телевизорът е предоставен за рекламация, съответно са му извършвали ремонти на 05,12,2011 г., 12,12,2011 г., 30,01,2012 г. и 21,11,2012 г., както следва: ремонт говорител, ремонт платка, смяна говорител. 

С покана от 19,12,2012 г./л.10/ ответното дружество е уведомило ответника, че процесният телевизор е поправен, същият е в изправност и ищецът може да се го получи обратно.  На 22.12.2012 г. ищецът, с писмо /л.11/ е заявил становище по така отправената му покана, че след като за една година телевизорът четири пъти е дал дефект, следва да му се възстановят заплатената цена от 299 лв. или да бъде заменен с нов телевизор.

По делото е разпитана свидетелката С. С. К., тъща на ищеца,  от която се установява, че телевизорът през 2011 г. е дефектирал два пъти, а през 2012 г. също два пъти е дал дефект. Ответникът не е искал да го замени с друг телевизор. 

Съдът, преценявайки свидетелките показания на свидетелката С. С. К., на основание чл. 172 ГПК, ги кредитира изцяло, като ги намира са последователни, житейски логични и непротиворечащи на останалия доказателствен материал.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

На 12.11.2011 г. страните са сключили договор за покупко- продажба, като ответникът е имал качеството на продавач, а ищецът на купувач на процесната движима вещ. Страните са постигнали съгласие по съществените елементи на сделката- предмет- конкретизираната движима вещ телевизор, марка Нео, модел LED-2460FHD и цена, както и рекламационно производство в конкретни срокове. Продавачът е прехвърлил собствеността и предал стоката ,а купувачът Г.К. е заплатил пълния размер на цената. Усложнението от фактическа страна в облигационната връзка е възникнало след като процесният телевизор проявил дефекти в режима на работа и купувачът го предоставил на оторизиран сервиз за отстраняване на недостатъка- съответно на   05,12,2011 г., 12,12,2011 г., 30,01,2012 г. и 21,11,2012 г. Ищецът с писмо от 22.12.2012 г. е заявил свето желание или да му се възстанови заплатената цена от 299 лв., или да бъде заменен с нов телевизор. Съдът намира, че с писмо от 22,12,2012 г. ищецът е развалил договора за покупко-продажба на движима вещ с едностранно изявление на изправната страна, адресирано до другата страна. . Съдът приема, че писмото от 22,12,2012 г. обективира волята на купувача, за която видно от положения вх. № от ответника, същият в качеството си на  продавач  е бил уведомен. Съдът намира, че Г.К. има качеството на потребител по смисъла на пар.13,т.1 от ДР на ЗЗП, тъй като е физическо лице, което е придобивало стока не предназначена за извършване на търговска или професионална дейност, а ответникът е търговец –чл. 104,ал.1 от ЗЗП и пар.13,т.2 от ДР на ЗЗП- юридическо лице, което е продавало стоката като част от своята търговска  дейност по договор за покупко-продажба от 12.11.2011 г. Продавачът- ответник е имал задължение да предостави потребителска вещ, която да съответствува на договора за продажба, да притежава характеристиките, определени от страните по договора и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид,като се имат предвид естеството на потребителската стока и конкретните й характеристики в етикета на потребителската стока-чл.106 от ЗЗП. Всяко несъответствие между договора за продажба и потребителската стока поражда право на рекламация в полза на купувача, което е подробно уредено в раздел ІІІ „Рекламации” на ЗЗП-чл. 122-129 от ЗЗП и предвид чл. 123,ал.1 от ЗЗП не зависи от предоставянето на гаранция. В казуса от представената гаранционна карта на телевизор марка Нео, модел LED-2460FHD е видно, че продавачът-ответник е предоставил гаранция съобразно правата по национално законодателство, като легалната дефиниция на търговската гаранция  е дадена в чл. 117,ал.1 от ЗЗП. Търговската гаранция е свързана със задължението, поето от продавача, да възстанови цената, заплатена за потребителската стока, да замени или поправи стоката или да положи други грижи за нея, без  разходи за потребителя, когато потребителската стока не отговаря на условията, обявени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция . Срокът на търговската гаранция на телевизорът по гаранционната карта от 12.11.2011 г. е определен на 24 месеца. Г.К. след констатирането на дефект в работата на процесния телевизор го предоставил в срок на оторизиран сервиз за отстраняване на недостатъка четири пъти, като последното предложение на купувача е било за подмяната на телевизора с нов или връщяне на платена цена. Настоящата инстанция приема за безспорно установено, че продавачът е нарушил разпоредбата на чл. 106 от ЗЗП, тъй след като предоставения телевизор е показал при режима на работа дефекти, представляващи несъотвествие по смисъла на чл.105,ал.2 от ЗЗП, той не ги е отстранил чрез ремонт на телевизионния приемник и не е предоставил нов телевизионен апарат на ищеца-потребител. В този смисъл съдът не възприема възражението на продавача-ответник, че е изправна страна в облигационната връзка, тъй като в хода на рекламационното производство не е  предоставил на ищеца нов телевизор.  Правото на потребителят да развали договора за продажба се обуславя от няколко условия, визирани в чл. 114,ал.1,ал.2 и ал.3 от ЗЗП, които в настоящия случай са налице – потребителската стока да несъответствува на договора за продажба, да не е удовлетворен от рекламационното производство по чл. 113 от ЗЗП, търговецът не е извършил ремонт или замяна на вещта с нова в месечен срок, несъответствието не е незначително. Съдът намира,че след като процесният телевизор е показал дефекти в режима на работа четири пъти, в рамките на една година, независимо от извършваните ремонти, не се касае до незначително несъответствие на стоката с договора за продажба. Предвид съществуването на кумулативните материални предпоставки на чл. 114 от ЗЗП, потребителят е реализирал правомерно и в срок правото си извънсъдебно да развали договора за продажба. При това положение дадената като цена на стоката сума от 299 лева на ответникът-продавач е получена при отпаднало основание и се дължи нейното връщане. Правните последици при разваляне на двустранните договори са свързани с реституция на престациите на основание чл. 55,ал.1,пр.трето от ЗЗД и предвид на това предявения иск за заплащане на сумата 299 лева като получена при отпаднало основание е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

       Съдът е сезиран с иск за заплащане на законна лихва върху дължимата сума от 299 лева, начиная от датата на завеждане на иска до окончателното и изплащане. Тъй като се касае до присъждане на парична сума по главния иск, предявеният акцесорен иск е основателен и следва да бъде уважен, като бъде присъдена законна лихва върху сумата от 299 лева, начиная от 26.02.2013 г.-датата на завеждане на иска до окончателното и изплащане.

По отношение на разноските:

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК на ищеца се дължат направените по делото разноски в пълния им направен размер, доколкото иска е уважен изцяло. Разноските надлежно се претендират, като са налице и доказателства, че те са реално заплатени. В тях се включват внесената държавна такса в размер на 53,50 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 350 лева.

 

По изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА „Кенд К Електроникс” ЕАД, ЕИК 200586330, със седалище и адрес на управление: гр. София,  бул. „цариградско шосе” № 361 ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.К., ЕГН **********,*** сумата  от 299 лева , представляваща заплатена цена за покупка на  телевизор марка Нео, модел LED-2460FHD,ведно със законната лихва върху сумата начиная от 26.02.2013 до окончателно изплащане, както и сумата  от 403,50 лева разноски по делото.  

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 СЪДИЯ :

                                                            /Николай Стоянов/

Вярно с оригинала.

ВК