Гражданско дело 3240/2013 - Решение - 09-11-2017

Решение по Гражданско дело 3240/2013г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3899                                      Година 09.11.2017                           Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                         XIII граждански състав

На тридесети октомври                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 3240 по описа за 2013 година

и за да се произнесе, взе предвид:                  

                  Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

                  С влязло в сила Решение №3157 от 24.07.2017 г., постановено по гр. дело № 3240/2017 г. по описа на XIII граждански състав, е допуснато извършването на съдебна делба между С.  Х.И. ЕГН **********, С.Х.Т.  ЕГН **********  и  А.С.Т. ЕГН **********, тримата с адрес: *** и ет.* от една страна и З.С.П. ЕГН **********, с адрес: ***, от друга, на съсобствен недвижим имот:              ОБОСОБЕН ТАВАНСКИ ЕТАЖ, състоящ се от общо 3 тавански помещения, без идентификатор по КК на *, от жилищната сграда с идентификатор номер 56784.507.224.1 и със застроена  площ от 107 кв. метра, построена в дворно място, представляващо ПИ с идентификатор 56784.507.224 по кадастралната карта на град *, с административен адрес ул. ***№ * в град * , район ***, цялото д площ от 477 кв. метра , урбанизирана територия ( УПИ ХХІ – * ),  ПРИ КВОТИ: по 1/3(една трета)идеални части за всеки от съделителите С.  Х.И.; С.Х.Т.  и  А.С.Т. общо в режим на СИО; З.С.П..

                  Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                 I.По извършване на делбата:

                   До делба е допуснат тавански етаж, в който са обособени три тавански помещения.

       За да се допусне до делба таванския етаж, в същия следва да са налице обособени отделни помещения в достатъчен брой за всеки от отделните обекти в етажната собственост, т.е. да има обособени достатъчно на брой помещения, които да са прилежаща част към самостоятелните обекти на собственост в етажната собственост както и същите да служат за складови или други подобни нужди. Именно поради факта, че този тип помещения нямат самостоятелен статут, а са с обслужващо предназначение според ЗКИР за тях не се съставят самостоятелни схеми и не им се дава идентификатор. В този смисъл е и трайно установената съдебна практика ТР 34/1983 г. на ОСГК, ВС, както и по-новата такава по реда на чл.290 от ГПК – Решение № 211/2011 г. по гр. д. № 1940/2009 г. на ВКС.

                   С оглед изложеното по-горе съдът намира, че са налице толкова самостоятелни обслужващи помещения колкото са главните обекти на етажната собственост.

                   Не е необходимо посочване на идентификатори на същите, доколкото те не притежават самостоятелен статут.

                  Основен принцип при извършване на делбата е по възможност всеки от съделителите да получи реален дял от имуществото предмет на делбата, арг. чл. 69, ал. 2 ЗН, а при невъзможност съсобствения имот следва да бъде изнесен на публична продан. Получаването на реален дял от съсобствеността може да бъде извършено чрез разпределение на обособени делбени имоти или чрез теглене на жребие. Принципно най-безпристрастния начин за извършване на делбата е теглене на жребие, но това е възможно и допустимо само при определени условия – дяловете да са приблизително еднакви и квотите на отделните съсобственици да са равни. При липса на тези условия или когато тегленето на жребие е невъзможно, или много неудобно, то делбата следва да се извърши чрез разпределение на делбените имоти на отделните съделители.

                   Законът не регламентира изрично критериите за извършване на разпределението, но в практиката е прието че съществуват житейски оправдани критерии като например някои имоти да са ползвани от някои от съделителите , в някои от имотите да са извършвани множество подобрения, при което разпределянето на делбената маса по начин различен от установеното ползване би довело до голямо имуществено разместване.

                   В конкретния случай са налице помещения на различна стойност. Поради това не е възможно извършване на делбата чрез жребие.

                   Ето защо съдът намира, че възможният начин за подялба е разпределение на помещенията по реда на чл.353 от ГПК.

                   С определение в открито съдебно заседание от 14.09.2017 г. по искане на страните, съдът е приел за безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелството, че таванските помещения съобразно скица изготвена от вещото лице на 03.01.2014 г., находяща се на лист 66 от делото се ползват както следва: Таванско помещение № * се ползва от С.Х.Т. и нейния съпруг А.С.Т., а Таванско помещение № * се ползва от С.Х.И..

                  Установено по делото е от заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза на вещото лице С.Ж., че Таванско помещение № * /разположено в източната част на тавана, до стълбищната клетка/ е с незатворена стена откъм тази клетка.

                  Видно от заключение на вещото лице С.Ж. от 22.05.2017 г. е определена пазараната стойност на тавана допуснат до, като са дадени стойности на отделните тавански помещения с извършените подобрения и без извършените подобрения.

                   От приложените по делото доказателства не може да се установи какво е било първоначалното положение, евентуално разпределение на таванските помещения, съобразно етажната собственост преди извършеното строителство на трети етаж и площта и стойността на съществувалото таванско помещение преди реализирането на трети етаж и новото таванско помещение.

                   След извършеното строителство са обособени две тавански помещения, а третото е останало без изградена една преградна стена. Установи се от заключението на вещото лице, че при изграждането на преградните стени за таванско помещение №* и №* не е спазен първоначалния проект. Налице е изместване на преградни стени.

                   С оглед изложеното и с оглед обстоятелството, че таванско помещение №3 не е изградено изцяло, то съдът намира, че най-справедливо би било да възприеме варианта за оценка на таванското помещение такъв какъвто е към настоящия момент в отклонение от предвижданията по проект и с подобрения, чиято обща стойност е 43 020 лева, а за 1/3 идеални части стойността е 14 340 лева.

                  Същевременно не следва да бъде извършено приспадане стойността на СМР които следва да бъдат извършени за изграждане на допълнителната неизградена стена на таванско помещение №*, тъй като съда следва да извърши делбата на обектите в състоянието в което се намират.

                  В заключението на вещото лице от 22.05.2017 г. обособените тавански помещения са на стойност както следва: Таванско помещение № * – източно на стойност 9 650,00 лева;  Таванско помещение № * – югозападно на стойност 14 920,00 лева;  Таванско помещение № * – северозападно на стойност 18 450,00 лева; 

                  С оглед установеното в процеса на времето трайно ползване на таванските помещения между страните съдът намира, че следва да разпредели същите съобразно представените доказателства и безспорно установеното между страните, като стойностния идентитет с притежаваната квота ще се достигне чрез парично уравнение.

        Съобразявайки изложените принципи, съдът намира, че най-справедливо и законосъобразно разпределението се извършва по следния начин:

        З.С.П. следва да получи в дял Таванско помещение №*, разположено в източната част със застроена площ 29,88 кв.м. на стойност 9 650,00 лева.

        С.  Х.И. следва да получи в дял Таванско помещение №*, разположено в югозападната част със застроена площ 28,37 кв.м. на стойност 14 920,00 лева.

        С.Х.Т.  и  А.С.Т. общо в режим на СИО, следва да получат в дял Таванско помещение №3, разположено в северозападната част със застроена площ 35,95 кв.м. на стойност 18 450,00 лева.

                   II.Уравнение на дяловете:

                   На З.С.П. следва да бъдат изплатени от С.  Х.И. 580,00 лева и от С.Х.Т.  и  А.С.Т. общо 4 110,00 лева.

                   III. По разноските.

       С оглед обстоятелството, че страните в производството по съдебна делба са едновременно ищци и ответници, съдът намира, че разноските следва да останат за страните така както са ги направили.

      

       ІV. Държавни такси.

       Съделителите на основание чл. 355 от ГПК, ще следва да бъдат осъдени да заплатят държавни такси по сметка на ПРС в полза на държавата по бюджета на съдебната власт следните суми З.С.П. – 573,60 лева, С.  Х.И. – 573,60 лева и С.Х.Т.  и  А.С.Т. общо – 573,60 лева.

                   Водим от горното  съдът

 

Р Е Ш И:

 

      РАЗПРЕДЕЛЯ  на основание член 353 от ГПК, в дял на З.С.П. ЕГН **********, с адрес: ***, Таванско помещение №*, разположено в източната част със застроена площ 29,88 кв.м.

      Общата стойност на дела възлиза на 9 650,00 лева.

      РАЗПРЕДЕЛЯ  на основание член 353 от ГПК, в дял на С.  Х.И. ЕГН **********, с адрес: ***, Таванско помещение №*, разположено в югозападната част със застроена площ 28,37 кв.м. на стойност 14 920,00 лева.

      Общата стойност на дела възлиза на 14 920,00 лева.

      РАЗПРЕДЕЛЯ  на основание член 353 от ГПК, в дял на С.Х.Т.  ЕГН **********  и  А.С.Т. ЕГН **********, в режим на СИО с адрес: ***, таванско помещение №*, разположено в северозападната част със застроена площ 35,95 кв.м.

      Общата стойност на дела възлиза на 18 450,00 лева.

      ОСЪЖДА С.  Х.И. ЕГН **********, с адрес: ***, да изплати на З.С.П. ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 580,00(петстотин и осемдесет)лева.

      ОСЪЖДА С.Х.Т.  ЕГН **********  и  А.С.Т. ЕГН **********, в режим на СИО с адрес: ***, да изплатят на З.С.П. ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 4 110,00(четири хиляди сто и десет)лева.

 

 

 

 

      ОСЪЖДА З.С.П. ЕГН **********, с адрес: ***, С.  Х.И. ЕГН **********, с адрес: ***, С.Х.Т.  ЕГН **********  и  А.С.Т. ЕГН **********, в режим на СИО с адрес: ***, да изплатят всеки от тях  по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета съдебната власт  държавна такса върху дела си в размер на 573,60(петстотин седемдесет и три лева и 60 ст.) лева.

     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчване съобщение на страните.

             

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева-Гургова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.