Гражданско дело 3173/2013 - Решение - 05-07-2013

Решение по Гражданско дело 3173/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 2953                                     05.07.2013 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На четвърти юни, две хиляди и тринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Васка Атанасова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 3173 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         По делото е предявен отрицателен установителен иск от Г.С.Г. против “ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив за установяване недължимостта на сумата от 1358,40 лева- главница, представляваща стойност на ползвана топлинна енергия, сумата от 1914 лева- лихви за забавено плащане към 04.12.2012г., както и сумата от 407,26 лева- такси и съдебни разноски.

         От страна на ответното дружество оспорват иска.

         ПРС, ХVІІ гр.с., като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         В исковата молба се твърди, че процесните вземания за главница и лихви са погасени по давност. По- конкретно се сочи, че по първоначално образуваното изпълнително дело на ДСИ не са били предприети никакви изпълнителни действия и поради това изтекла погасителна давност. Такава изтекла и след образуване на изпълнителното дело на ЧСИ И., тъй като и по него не били предприети изпълнителни действия. От страна на ответното дружество се оспорват горните твърдения. Позовават се на Постановление № 3/1980г. на Пленума на ВС, съгласно което през времетраене на изпълнителното производство не тече погасителна давност. Твърди се, че и по двете изпълнителни дела са предприети редица действия, а по второто от тях от 15.09.2008г. нататък били извършени редица плащания.

        Съдът намира, че предявеният по делото иск следва да бъде уважен по следните съображения: Първоначално против ищеца е образувано изп.дело № 6185/2002г. на ДСИ /СИС/ при ПРС. По това дело на 20.01.2003г. е извършен опис на движими вещи, а след това едва на 29.01.2008г. е подадена молба за справка от НАП. Съгласно тълкувателно решение № 47/01.04.65г. по гр.д.№ 23/65г. на ОСГК на ВС, което не е отменено или изменено, не е загубило значение и е задължително за всички съдилища, с настъпване на някое от основанията, посочени в чл. 330, ал. 1, б. "а" до б. "е" ГПК /отм./, принудителното изпълнение се прекратява по силата на закона. Съгласно разпоредбата на чл.330, ал.1, б.”д”, напълно идентична с тази на чл.433, т.8 от действащия ГПК, изпълнителното производство се прекратява, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години. В конкретния случай не е поискано извършването на изпълнителни действия през период от повече от пет години. Като приемем, че производството по горепосоченото изп.дело е прекратено на 21.01.2005г., то от това следва, че всички извършени след това действия по движението му нямат правна стойност, като това се отнася и до продължаването му от ЧСИ И.. Плащанията, които се сочат в отговора на исковата молба са такива от работодателя на ищеца, „Експрес сервиз”ООД, в резултат от наложен на 07.04.2008г. запор върху трудовото му възнаграждение. С тези плащания не се признава дължимостта на претендираните от ответното дружество вземания, не се прекъсва давността и не се заличава изтеклата вече погасителна давност. След 21.01.2005г. до завеждане на настоящето дело е изтекла не само кратката 3- годишна, но и общата 5- годишна погасителна давност. За по- голяма яснота следва само да се добави, че по изп.дело № 6185/2002г. е било присъединено изп.дело № 6382/2006г., но под номер 474/2009г. от ЧСИ И. е продължено само изп.дело № 6185/2002г. Това става ясно от изпратените от ЧСИ материали по изп.дело № 474, което започва с тези по изп.дело № 6185/2002г. и продължава с тези по изп.дело № 474 при спазена поредност на номерацията, без да са налице каквито и да било материали по изп.дело № 6382/2006г.. Освен това са налице данни, че пред ЧСИ И. против ищеца е образувано и изп.дело № 475/2009г., с което би следвало да е продължено изп.дело № 6382/2006г.. По отношение на разноските следва да се отбележи, че на л.111 по делото е налице справка относно дължимите към 21.11.2012г. суми по изп.дело № 474/2009г., в която е отразена нулева стойност на разноските. Следователно разноските в размер от 407,26 лева трябва да са натрупани впоследствие, към момента, в който изпълнителното производство е било прекратено и ищецът не би могъл да носи отговорност за каквито и да било разходи по него.

        Съобразно с решението по делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ще следва в полза на ищеца да бъдат присъдени изцяло направените от него съдебни разноски, които са в общ размер от 1150,69 лева.

        Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37, че Г.С.Г. ***, ЕГН: ********** не му дължи следните суми- предмет на производството по изп.дело № 474/2009г. на ЧСИ И.: сумата от 1358,40 лева- главница, представляваща стойност на ползвана топлинна енергия, сумата от 1914 лева- лихви за забавено плащане към 04.12.2012г., както и сумата от 407,26 лева- такси и съдебни разноски.

        ОСЪЖДА „ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37 да заплати на Г.С.Г. ***, ЕГН: ********** сумата от 1150,69 лева- съдебни разноски.

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                    Районен съдия:/п/

                                                                                                                   /Иван Анастасов/

Вярно с оригинала!

В.А.