Гражданско дело 294/2013 - Решение - 20-02-2014

Решение по Гражданско дело 294/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 721

Гр. Пловдив, 20.02.2014 година

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХV-ти Граждански състав, в публично заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

Секретар: Ирина Тодорова

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 294 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Обективно съединени искове с правна квалификация чл.124 ГПК, вр. чл. 422 от ГПК, във вр. с чл. 34, ал.1 от ЗМСМА и  чл. 86 от ЗЗД.

Производството е образувано по искова молба на Г.Г.К. , ЕГН ********** ***, от с.У., ул.********* чрез адв.Г. Т., против Община “Родопи”, ЕИК 000472200, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Софроний Врачански №1, представлявана от П. С.

 

Предявен е иск за признаване на установено, че ответникът дължи на ищеца присъдените по частно гр. дело № 18688/2012г. на ПРС, XVІІІ гр.с., със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, суми, а именно: сумата от общо 5254,44 лева- сбор от неплатени възнаграждения за работата като о.с. по чл. 34 ал. 1 от ЗМСМА за периода месец март 2010 г.- месец октоври 2011 г., сумата от 993,88 лева, сбор от обезщетение за забава в размер на законната лихва върху неплатените месечни възнаграждения за периодите от 1-во число на месеца, следващ този, за който възнаграждението е дължимо до 12.11.2012г. датата на подаване на заявлението, ведно със законната лихва от подаване на заявлението – 12.11.2012г. до окончателното плащане на сумите, както и разноските по заповедното производство.

Ищецът твърди, че е бил о.с. в Община „Родопи" през мандат ***-***г. Не му били изплатени дължимите му се възнаграждения по чл.34, ал. 1 от ЗМСМА за периода от март 2010г. до края на мандата м.октомври 2011г. вкл. в брутен размер на общо 5254,44 лева. Твърди неизплатените възнаграждения да са в следните размери: по 264,88лв. за всеки от месеците от м.март 2010г. до м.декември 2010г.; по 262,47лв. за месеците януари, февруари и март 2011г.; 256,14лв. за м.април 2011г.; по 260,35лв. за месеците от май до октомври 2011г. вкл. Твърди върху гореописаните като дължими суми поради неизплащането им да са се натрупали и лихва за забава за периодите от първо число на месеца, следващ този, за който възнаграждението е дължимо, като до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на основание чл. 410 от ГПК вече били в общ размер на 993,88 лв. Обстоятелства на които основава претенциите си за мораторни лихви за всяко  месечно възнаграждение и за изпадане на ответника в забава от 1-во число на месеца следващ този за който се дължи възнаграждението не е изложил. Ищецът депозирал Заявление и поискал да му бъде издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК за дължимите възнаграждения, ведно с лихвата за забава. Такава заповед била издадена по образуваното ч.гр.д. № 18688/2012г. на XVІІІ-ти с-в при ПРС. Срещу заповедта в срок постъпило възражение от длъжника, поради което на ищеца било указано да предяви иск за вземането си, който предявил в едномесечния срок от получаване на съобщението.

Ето защо се моли да бъдат уважени предявените искове, като се признае за установено, че ищецът има вземане към ответникът за сумите за които е издадена ЗИ по частно гр. дело № 18688/ 2012 г. на ПРС, XVІІІ гр.с. Претендира присъждане на разноски и по настоящето производство.

 

В определения срок е постъпил писмен отговор от ответника, чрез пълномощника на представителя му по закон –ю .Ю .К . В отговора ответника намира иска за допустим , но оспорва исковете по основание и размер. Не оспорва ищецът да е имал качеството о.с. съм Община Родопи с мандат 2007-2011г. На първо място твърди, че за през  м.юли 2011г. не са провеждани заседания на ОбС и заседания на постоянните комисии към него, тъй като на са насрочвани такива, в резултата на което счита че не дължи възнаграждение на ищеца за този месец. На следващо място, искът се оспорва  претенциите на ищеца за възнаграждения за м. април 2010г., м. август 2010г., м.април 2011г. и м.май2011г., по съображения през тези месец да са провеждани заседания на ОбС на 09.04.10г., 02.08.10г., 08.04.2011г. и 04.05.2011г. в които заседания ищецът не е присъствал и не е взел участие в работните сесиии на постоянните комисии, в които е бил избран. А тъй като съгл.чл.36, ал.1 от ЗМСМА задължението на общинския съветник е да присъства на заседанията на общински съвет и неговите комисии, то счита като не е взел участие в проведените такива, на ищеца да не се дължат възнаграждения. Твърди още, че последното заседание на ОбС Родопи е проведено през м.09.11г., след което през октомври и ноември 2011г. до края на мандата о.с. са били в задължителен служебен отпуск и общинския съвет и неговите комисии отпуск  не са заседавали. По тази причина счита да не се дължи възнаграждение и за тези месеци. Твърди също така и през месеците март и ноември 2008г., март, май и август 2009г.  да не са провеждани заседания на ОбС и заседания на постоянните комисии към него в които ищецът е бил избран, тъй като на са насрочвани такива. За тези месеци обаче на ищеца били изплатени възнаграждения , съответно: за м.03.2008г.-242лв.; за м.11.2008г.-266,37лв.; за м.03.2009г.-321,14лв.; за м.05.2009г.-324,95лв.; за м.08.2009г.-331,95лв., които суми счита да са недължимо платени. По същите съображения счита и изплатената на ищеца  сума от 59,17лв. като възнаграждение за м.11.2011г. за недължимо платена. Оспорва се и размера на лихвите за забавено плащане, както и твърдението на ищеца ответникът да е изпаднал в забава от първо число на месеца следващ този за който се отнася възнаграждението. Настоява се на това, че процесните задълженията са такива по ЗМСМА и не са установени срокове за плащане. По тези съображения се иска частично уважаване на претенцията на ищеца и частично отхвърляне на същите за главница, както изцяло и претенциите за лихви.

В отговорите е направено и искане за частично погасяване чрез приспадане на насрещно вземане на ответника за сумата от  общо 1545,58лв. - сбор от изплатени  възнаграждения за м.03.2008г.-242лв.; за м.11.2008г.-266,37лв.; за м.03.2009г.-321,14лв.; за м.05.2009г.-324,95лв.; за м.08.2009г.-331,95лв. и за м.11.11г.-59,17лв., като недължимо платени, срещу безспорно установеното за ответника задължение за главница (съобразно уточнение от 11.06.2013г) до размера на по-малкото от тях, от деня в който прихващането е могло да се извърши.  

 

В съдебно заседание ищецът чрез пълномощника си адв. Т. поддържа иска. С допълнителна молба от 11.06.2013г. (л.119) заявява, че поддържа претенцията за лихва в размер на 919,37 лева, с начална дата за всяка претенция –дата на влизане на решението на Общинския съвет за изплащане на възнаграждение за съответния месец, начиная от 09,05,2010г. до 12.11.2012г, които дати се явяват по-късни от първо число на месеца, следващ този, за който възнаграждението се дължи. Изменение на иска не е правено и не е допускано.

В о.с.з. ответникът, чрез пълномощника си ю.К., подържа възраженията си и възражението за прихващане., като уточнява да иска прихващане на сумата от  общо 1545,58лв. срещу  установеното за него задължение към ищеца за главница. Твърди се, че за тези месеци съветът не е заседавал, а ищецът, който е бил Председател на общинския съвет не доказва да е изпълнявал задълженията си да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за решенията на Об. Съвет, което било в неговата тежест на доказване. Ето защо твърди, че за тези месеци не са настъпили предпоставките за начисляване на възнагражденията. Относно началната дата на претенцията за заплащане на мораторна лихва пълномощникът на ответната страна твърди възнагражденията да са се заплащали до десето число, следващ месеца, през който са проведени заседанията на Общинския съвет, за които се дължи възнаграждение.

 

Видно от приложеното ч.гр.д. №18688 по описа на ПРС за 2012г., ХVІІІ гр.с., по него е издадена ЗИ № 11743/19.11.2012г., с която е разпоредено Община “Родопи”, ЕИК 000472200, - гр.Пловдив, ул.”Софроний Врачански №1, да заплати на Г.Г.К. ,***, следните суми: сумата от 5254,44 лв. - главница, сбор от непатени възнаграждения в качеството на о.с. за периода от м.03.2010г. до м.10.2011г. вкл; сумата от 993,88лв. – сбор от мораторни лихви за периода от 01.04.2010г. до 12.11.2012г., ведно със законната лихва, считано от 15.11.2012г. - дата на подаване на заявлението до окончателното плащане, както и разноски  от 124,97лв. за ДТ и 980лв. за адвокатско възнаграждение. Съобщението и издадената заповед са връчени на ответника на 22.11.2012г. В срока по чл.414, ал.2 от ответника е било подадено възражение срещу заповедта, а настоящата искова молба е подадена в срока по чл.415, ал.1 от ГПК, които обстоятелства обосновават и допустимостта на предявените искове.

Страните не спорят, а и от представените писмени доказателства – протоколи на Общински съвет “Родопи”   и присъствени списъци на с. ), се установява Г.Г.К.  да е била о.с. в мандата 2007-2011г. като е бил избран за такъв. А по силата на избора ищецът е бил о.с. в Общински съвет “Родопи” към ответната Община Родопи. Не се спори и за процесния период полагащото се възнаграждение да е в размер, определен с Решение на Общинския съвет. Не се спори между страните, че за процесния период са били взети решения на Общински съвет при Община Родопи, обл. Пловдив досежно размера на възнагражденията на общинските съветници, като решенията са представени и приети като писмени доказателства по делото.

Представено е от ищеца удостоверение изх. № 94 – 1183/12.11.2012г., издадено от главния счетоводител на Община Родопи и Кмета на Община Родопи инж. П. С., което е и подписано от тях двамата, с положен печат на Общината, в което е посочено, че се уведомява ищцата Г.Г.К. , че като о.с. през мандат 2007г. – 2011г. й се дължи възнаграждение по месеци, както следва: за периода м. март 2010г. – м. октомври 2011г. вкл. в общ размер на 5254,44 лева, като сумите са посочени помесечно в удостоверението. Същото не е изрично оспорено от ответника, който не оспорва сумите да са били начислени на ищеца. Спори се само досежно това реално ли са се дължали и настъпили ли са предпоставките за тяхната дължимост и по специално за някой от тях и конкретно за възнагражденията начислени, съответно: за м.04.2010г.-264,88лв.; за м.08.2010г.-264,88лв.; за м.04.2011г.-256,14лв.; за м.05.2011г.-260,35лв.; за м.08.2009г.-331,95лв. и за м.11.11г.-59,17лв. Съображенията на ответника за недължимост на начислените за тези месеци възнаграждения на ищеца се основават на това, че на редовните заседанията ОС проведени на датите 09.04.2010г., 02.08.2010г., 08.04.2011г. и 04.05.2011г. ищецът не е присъствал, при което и не му се дължи възнаграждение като общински съветник.

Видно от представените от ответника Протоколи за проведени заседания на ОС “Родопи” и присъствени списъци към тях на общинските съветници, които са общо 29 на брой, действително срещу името на ищеца  Г.Г.К.  е отбелязано – “отсъства”, като не са посочени каквито и да било причини за това отсъствие.  От друга страна от протоколите от проведени заседания на постоянните комисии към ОС и конкретно от Протокол № 14/31.08.2010г. е видно ищеца да е присъствал на заседание на комисията през м.08.2010г. За останалите месеци – април 2010г., април 2011г. и май 2011г. по делото няма данни, а не се и твърди ищецът да не е присъствал на заседания на 2 –те комисии, в които е бил избран да участва, което се установява от Удостоверение за това (л.187).

От представените Протоколи за проведени общо 38 заседания на двете ПК по социални въпроси и по образование, в които ищецът е бил избран да участва се установява да не е приставал на проведени заседания на датите, съответно по ПК по социални въпроси на: 27.03.2008г.,23.07.2009г., 29.09.2010г. и 29.06.2011г. и на ПК по образование на: 22.07.2008г., 23.03.2010г., 26.07.2010г. и 24.03.2011г. Липсват данни за това по какви причини не е присъствал ищеца на тези заседания на постоянните комисии. На всички други заседания на тези комисии ищецът е присъствал, като се е подписал в протоколите. От същите протоколи се установява, че ищецът като е отсъствал от заседания на едната комисия е присъствал на заседания на другата комисия в същия месец, като е бил на заседанията на 20.03.2008г., 13.05.2008г., 29.07.2008г., 14.07.2009г., 02 и 23.09.2010г.  Провеждани са заседания на ПК, на които ищецът е присъствал и на датите: 25.11.2008г., 26.03.2009г. При което напълно неоснователно и неотговарящо на действителното положение е твърдението на ответника, че през март и ноември 2008г и март 2009г. не са били провеждани заседания на ПК в които ищецът е участвал, до колкото се установява такива да са провеждани и К. да е участвала в тях. 

Съгласно чл.34 от ЗМСМА в редакцията му от бр. 14 от 2009 г. и действала до изменението й с бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.02.2013 г.), т.е. в процесния период- “за изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на общинския съвет.” Задълженията на общинския съветник са регламентирани в чл.36, ал.1, т.1 и 2 от ЗМСМА да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси; да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет. А съгласно чл.34, ал.2 от ЗМСМА - При неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника по чл. 21, ал. 3.

От Представения Правилник за ОДОСПКОА (л.207-229), приет с Решение №16 от Протокол №***/*****г., се установява следното: В чл.23, ал.2 и 3 – общинския съвет определя възнаграждението на общинския съветник за участие в 1 заседание на ОС и съответно в 1 заседание на ПК, за всяко от които участия размера е дневната ставка изчислена на база средната БЗ на общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. Като според ал.4 от същия чл.23, общото възнаграждение за един месец на общинския съветник не може да надвишава 50% от средната БЗ на общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

Тези текстове на Правилника са напълно в съответствие със законовата разпоредба на чл.34, ал.1 от ЗМСМА в редакцията й от бр.63 ДВ от 2007г. в сила от 3.08.2007г. В този си вид разпоредбата е действала до изменението й с ДВ бр.42 от 5.06.2009 г., според което “за изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на с. , като  общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 60 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие”.

По делото няма данни за това ОС Родопи да е изменил правилника си и конкретно разпоредбите на чл.23, ал.2 и 3 от него, като не са ангажирани доказателства в тази насока. Видно обаче от  представените 15 бр. Решения на ОС Родопи (л.234-250), първото от които № 547 - взето с протокол № 29/28.01.2010г., а последното № 976  - взето с протокол № ****/*****., на които не спорно да са присъствали повече от половината съветници,  с тях са определени възнаграждения на общинските съветници, представляващи 60% от средната брутна работна заплата в  общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, в конкретни суми, а именно: за м.03.2010г. – 334,82лв.; за месеците от април до декември 2010г. вкл. -334,82лв.; за месеците от януари до септември 2011г. вкл. – 332,13лв.

В тези 15 бр. Решения на ОС Родопи липсва каквито и да било данни да е вземано решение за определяне на различен размер на възнаграждение на отделен о.с. и в частност такова решение касаещо възнаграждението на ищеца.  А според чл. 43, ал.1, 2 и 3 от цитирания Правилник при неоправдано отсъствие на о.с. от заседание на ОС или от заседание на ПК, на общинския съветник се удържа сума равна на определеното по чл.23, ал.2 и 3 възнаграждение. А данните за това се вземат от присъствения списък. Липсва регламентация за това, кой следва да вземе решение за така определените удръжки. Предвид систематичното място на въпросния чл. 43 от Правилника и до колкото предходните членове от 36 до 42 вкл. регламентират подобни права за дисциплинарни мерки, в това число и за удържане на суми от възнаграждения на о.с. на Председателя на ОС, а и ЗМСМ регламентира възнаграждението да се определя от ОС, то следва да се счете, че по предложение на председателя ОС взема решение за това конкретен о.с. да не получи възнаграждение поради неоправданото си отсъствие. Такова решение обаче не се установява, а не се и твърди да е било вземано нито от ОС нито от неговия председател.

Всъщност, ако ответникът по някакви съображения не е бил съгласен с взетите от ОС решения, то е разполагал на своя страна с възможността да иска изменението им от самия ОС, а при отказ да ги обжалва или направо да ги обжалва пред съда. Няма никакви данни на ищеца да са били удържани по реда на чл. 36. ал. 2 от ЗМСМА суми за неявяване на заседания на съвета, респ. постоянните комисии. Всъщност по делото няма и данни за това отсъствието на ищеца заседанията ОС проведени на датите 09.04.2010г., 02.08.2010г., 08.04.2011г. и 04.05.2011г. да е било и неоправдано.

На следващо място възнаграждението на общинския съветник е за участие не само в заседания на ОС, но и на неговите комисии, а данни за това ищецът да не е участвал без причина и на такива заседания по делото няма. Следователно възражението, че ищецът не е изпълнявал служебните си задължения е неоснователно.

Относно възражението на ответника, че има месеци – март и ноември 2008г., март, май и август 2009г. и юли, октомври и ноември 2011г., през които общинския съветът не е заседавал и затова неправомерно възнаграждението е начислено, за което представя удостоверени от Общинския съвет (л.147) , съдът намира следното: От компетентността на Общинския съвет е било да вземе решение дали за същите месеци на с.  възнаграждение се дължи. Решения за изплащането на такива възнаграждения са взети, съгл. чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, като няма доказателства да са били атакувани по надлежния ред и отменени поради тяхната незаконосъобразност. Въз основа на тези решения възнаграждения са начислени в претендираните от ищеца размери. От протоколите от заседания на ПК се установи ищецът да е участвал в заседания на комисиите през месеците март и ноември 2008г. и март 2009г. А както вече бе посочено възнаграждението на общинския съветник е не само за участие в заседания на ОбС, но и на такива на ПК към него. И след като се установява безспорно ищецът да е участвал в заседания на ПК през месеците март и ноември 2008г. и март 2009г., то има право и на възнаграждение за тази си дейност, което е още едно основание съдът да намери възражението на ответника за неоснователно.

Вместо това от страна на самия ответник е начислено на ищеца възнаграждение за тези месеци, очевидно в изпълнение на съответното Решение на ОС. Нещо повече от ответника е издадена на ищеца и писмо-Справка, в която е посочено да му се дължат възнаграждения за месеците март и април 2010г.от по 264,88лв.  и за месеците април и май 2011г. от по 256,14лв. и 260,35лв. Въпросното писмо- справка, само по себе си представлява признание на ответника, че има задължение към ищеца за заплащане на тези суми, а и на останалите суми от съща, които както вече бе посочена са в размер на общо 5254,44лв. А възнагражденията за месеци – март и ноември 2008г., март, май и август 2009г. и ноември 2011г. дори са били и изплатени.

Само за пълнота на изложението следва да се отбележи, че независимо работата на общинския съвет и на неговите членове – общински съветници да се регламентира в специален закон – ЗМСМА, в който е предвидено общинския съвет да заседава най-малко 6 пъти годишно. В случая ОС Родопи е заседавал почети ежемесечно. А според показанията на св. В. Г. са провеждани често и извънредни заседания, като по правило през м.август  не се провеждали заседания, а се вземало решение да ползват отпуск. За месеците в които не били провеждани заседания, в предходния месец се провеждали извънредни такива. Действително в ЗМСМА не предвидена възможност ОС да взема решение за ползване на отпуск било то и летен такъв, но от показанията на свидетеля се установява, че са провеждани вместо това извънредни заседания. Определено от взетите от ОС Родопи посочените по- горе 15 бр. решения е видно, че не са определяни възнаграждения за общинските съветници за повече от едно заседание на месец, а са определяни еднакви по размер месечни възнаграждения, без оглед на това колко заседания са били проведени.

Що се отнася до възнаграждението изплатено за м.10 и м.11.2011г. през което време не е спорно, че ОС Родопи не е заседавал, тъй като е била в ход предизборна кампания по насрочени нови избори за Общински съветници и кметове на общини, то следва да се отбележи следното: Съгласно чл.23, ал.6 от ЗМСМА Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет. От друга страна според чл. 104, ал.1 от ИК в редакцията му от  ДВ. бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от същата дата - Кандидатите, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и ползват по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително. По делото няма данни за това какво е взетото от ОС Родопи решение, свързано с ползването на отпуск по смисъла на чл.104 от ИК, като такова не е представено от ответника, а негова е доказателствената тежест да установи при пълно и главно доказване, че начисленото възнаграждение на ищеца за месеците октомври и ноември 2011г., като това за м.11.2011г. от 59,17лв. в сума за плащане е било и изплатено, са недължими, респективно се явява недължимо платено. И тъй като няма данни за това да е взето решение за неплатен отпуск, а очевидно след като е начислявано възнаграждение на общинските съветници, то по скоро става въпрос за обратното, т.е. за платен такъв, което и решение очевидно е изпълнено от ответната община, след като е начислила възнаграждения на ищеца.

По аналогични съображения съдът намира за напълно неоснователно възражението на ответника за прихващане на изплатени вече на ищеца възнаграждения от  м.03.2008г.-242лв.; за м.11.2008г.-266,37лв.; за м.03.2009г.-321,14лв.; за м.05.2009г.-324,95лв.; за м.08.2009г.-331,95лв. Самия факт, че тези суми са начислени и вече изплатени представлява признание на ответника за това да е имал задължение да ги и изплати, а и го е изпълнил.

Ето защо съдът намира всички възражения за недължимост на процесните възнаграждения за неоснователни, като по същите съображения неоснователно се явява и възражението за прихващане. На ищеца са начислени и изплатени сумите за възнаграждения от общо 1561,89лв – бруто  (1227,99лв. в сума за получаване по данни от ССЕ), в това число: за м.03.2008г.-242лв.; за м.11.2008г.-266,37лв.; за м.03.2009г.-321,14лв.; за м.05.2009г.-324,95лв.; за м.08.2009г.-331,95лв. и за м.ноември 2011г. -75,48лв.,  въз основа на надлежно взети решение на Общинския съвет, които не са атакувани, поради което същите са дължимо платени и не подлежат на връщане.

По делото е приета и неоспорена от страните ССЕ изготвена от в.л.С. К., която съдът кредитира като компетентна и безпристрастна и основана. Видно от заключение по ССЕ -неплатеното възнаграждение на ищеца за процесния период възлиза на общо 5254,44лв. в сума за получаване, като помесечно сумите съответстват изцяло на тези посочени в издаденото от ответника на ищеца удостоверение за неизплатени и дължими възнаграждения. А размера на мораторните лихви  за периодите от 10-то число на месеца следващ този на влизане в сила на решението на ОбС до 12.11.2012г. – дата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК е в размер на общо 887,46лв.

 

При така установените факти от значение за спора съдът намира, че исковете са частично доказани както по основание, така и по размер, в горепосочените размери, по следните съображения:

На основание чл. 34 ал.1 от ЗМСМА, за изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на с. . В случая такива решения са вземани за целия процесен период, като се установи, и не спори от страните, че ищецът е бил о.с. в ответната община. Установи се и размерът на дължимото неплатено възнаграждение за периода, което възлиза на сумата от 5254,44лв. Възраженията на ответника за недължимост на оспорената част от същата са неоснователни по вече изложените съображения. Ето защо искът за установяване задължение за главницата ще се уважи в пълния размер и за сумата от 5254,44лв., посочена в исковата молба и в заповедта по чл. 410 ГПК.

Възражението за прихващане е неоснователно, доколкото не се доказаха твърденията на ответника за това сумата от общо 1545,58лв. - сбор от изплатени  възнаграждения за м.03.2008г.-242лв.; за м.11.2008г.-266,37лв.; за м.03.2009г.-321,14лв.; за м.05.2009г.-324,95лв.; за м.08.2009г.-331,95лв. и за м.11.11г.-59,17лв. да е била недължимо платена. Ето защо същото ще се отхвърли.

Що се касае до претенцията на ищеца за присъждане на мораторни лихва, съдът намира следното:

Същата се явява доказана по основание и в установения от ССЕ размери от общо 887,46лв. Касае се за вземане за възнаграждения, които се дължат ежемесечно, същите са начислявани всеки месец, като в случай, че не е уговорено друго, същите се дължат до края на месеца, в който е положен труда, поради което мораторната лихва се дължи от първо число на месеца, следващ този на полагане на труда, до окончателното плащане, респ. до завеждане на иска/заявлението по чл. 410 от ГПК. В случая ищецът уточнява претенцията си с допълнителна молба, като посочва, че претендира сумата от 919,37 лева – мораторна лихва върху главницата от 5254,44лв. за периодите от дата на влизане на решението на ОбС за изплащане на възнаграждението до 12.11.2012г.- преди подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК. Съдът намира, че същата следва да се уважи в този размер, доколкото началната дата на всяка претенция е по-късна от първото число на месеца, следващ полагането на труда, а и до този размер са доказани претенциите на ищеца установени в неоспорената от страните ССЕ, съобразно с наведените от ответника възражения относно датата, на която са се изплащали възнагражденията за посочения мандат 2007-2011г. Всъщност за да възникне за ответника задължение за плащане на възнаграждения на общинските съветници, между които и ищеца, е необходимо да е налице както взето решение от ОбС, което да е влязло в сила и да станало изпълняемо, а и възнаграждението да е било начислено, т.е. да е станало ликвидно и изискуемо, което става след изчисляване на сума за получаване, т.е. след приспадане на законово регламентираните удръжки. Ето защо то защо искът за мораторна лихва ще се уважи в размер на 887,46 лева – сбор от лихви за периодите от 10-то число на месеца следващ влизане в сила на решението на ОбС за изплащане на възнаграждението до 12.11.2012г., като се отхвърли до пълния посочен такъв в заповедта за изпълнение – 993, 88 лева. и извън горния период и за периодите от 1-во число на месеца, следващ този, за който е възнаграждението до 10-то число на месец следващ влизане в сила на решението за изплащане на възнаграждението, искът ще се отхвърли.

Дължи се и законната лихва от подаване на заявлението до окончателното плащане, тъй като вземанията са лихвоносни, законна лихва се претендира, а заявлението има характер на покана, ето защо ще се установи дължимостта и на същата.

 

С оглед изхода на спора ищецът има право на направените разноски, както в заповедното, така и в исковото производство, съразмерно с уважената част от исковете.

В заповедното производство ищецът е претендирал и доказва да е направил разноски в размер на 1104, 97 лева, от които 980 лева адв. възнаграждение и 124,97 лева държавна такса. Съразмерно с уважената част от иска му се следват разноски в заповедното производство в размер на 1086,08 лева, чиято дължимост следва да бъде установена с решението.

В исковото производство ищецът претендира и доказва направени разноски в размер от 135,21 лева – ДТ, и 980 лева – адв. възнаграждение, 20лв. за призоваване на свидетел и 80 лв. за ССЕ или общо 1215, 21 лева. Съразмерно с уважената част от иска му се следват разноски в настоящото производство в размер на 1194,51 лева, които следва да се възложат в тежест на ответника.

Ответникът също има право на разноски съразмерно с отхв. част от иска, като направените от него разноски са такива за юрк. възнаграждение по реда на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата за мин. р-ри на адв. възнагр. – 499, 93 лева. Съразмерно с отхв. част от исковете на същия се следват разноски в р-р на 8,55 лева, която  и сума ще се осъди ищецът да му заплати.

 

         По изложените съображения Пловдивският районен съд, ХV гр. състав

 

                                                   Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между Г.Г.К. , ЕГН ********** от с.У., ул.”........” № ..... и Община Родопи, област Пловдив, ЕИК: 000472200, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански” № 1, че Община “Родопи”, обл. Пловдив, с ЕИК: 000472200 дължи на Г.Г.К. , ЕГН ********** следните суми: сумата от 5254,44 лева (пет хиляди двеста петдесет и четири лева и 44стотинки) – главница, представляваща сбор от неплатено възнаграждение като о.с. през мандат 2007г. – 2011г., на осн. чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА за периода м. март 2010г. –м.октомври 2011г. вкл., както и сумата от 887,46 лева (осемстотин осемдесет и седем лева и 46 стотинки), представляваща сбор от мораторни лихва върху главницата за периодите от 10-то число на месеца следващ влизане в сила на решението на ОбС за изплащане на възнаграждението до 12.11.2012г. начиная от 09.05.2010г. до 12.11.2012г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението – 15.11.2012г. до окончателното плащане на дължимите суми, както и разноските в заповедното производство съразмерно с уважената част от исковете в размер на 1086,08 лева (хиляда осемдесет и шест лева и осем стотинки), част от които суми са присъдени със Заповед № 11734/19.11.2012г.за изпълнение на парично задължение, постановена  по частно гр. дело № 18688/2012 г. по описа на ПРС, XVІІІ-ти гр.с., като ОТХВЪРЛЯ иска в частта за разликата над сумата от 887,46 лева - мораторна лихва, до пълния предявен размер от 993,88 лева и извън горния период и за периодите от  1-во число на месеца следващ този, за който възнаграждението до 10-то число на месец следващ влизане в сила на решението за изплащане на възнаграждението, както и в частта за разноските за разликата над сумата от 1086,08 лева до присъдения със заповедта размер от 1104,97 лева, като неоснователни.

ОСЪЖДА Община “Родопи”, обл. Пловдив, с ЕИК: 000472200, с адрес: гр. Пловдив, ул. “Софроний Врачански” № 1, представлявана от К.инж. П.. С., да заплати на Г.Г.К. , ЕГН ********** от ************** сумата от 1194,51 лева (хиляда сто деветдесет и четири лева и петдесет и една стотинки) – разноски по съразмерност с уважената част от исковете.

ОТХВЪРЛЯ направеното от Община “Родопи”, обл. Пловдив, с ЕИК: 000472200, с адрес: гр. Пловдив, ул. “Софроний Врачански” № 1А, представлявана от К. инж. П.С. възражение за прихващане на сумата от общо 1545,58лв. - представляваща сбор от изплатени  възнаграждения за м.03.2008г.-242лв.; за м.11.2008г.-266,37лв.; за м.03.2009г.-321,14лв.; за м.05.2009г.-324,95лв.; за м.08.2009г.-331,95лв. и за м.11.11г.-59,17лв. със сумата от 5254,44 лева (пет хиляди двеста петдесет и четири лева и 44стотинки) – главница, представляваща неплатено възнаграждение на Г.Г.К. , ЕГН **********  като о.с. през мандат 2007г. – 2011г., на осн. чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА за периода м. март 2010г. –м. октомври 2011г. включително, като неоснователно.

ОСЪЖДА Г.Г.К. , ЕГН ********** от *********** да заплати на Община “Родопи”, обл. Пловдив, с ЕИК: 000472200, с адрес: гр. Пловдив, ул. “Софроний Врачански” № 1, представлявана от К.инж. П. С., сумата от 8,55 лева (осем лева и петдесет и пет стотинки) – разноски по съразмерност с отхвърлената част от исковете.

 

          Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

                      ( Валентина Иванова)

Вярно с оригинала!

АД