Гражданско дело 2774/2013 - Решение - 07-02-2014

Решение по Гражданско дело 2774/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е № 561

 

07.02.2014 г., гр. Пловдив,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIIІ-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на  тринадесети януари две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

          при секретаря Мария Христова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело  № 2774 по описа на същия съд за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл. 235 от ГПК –неприсъствено  решение по съществото на спора.   

            Делото е образувано по искова молба на Л.К. от С... , ЕГН **********, против Б.С.Д. ***, и с искане да се осъди ответника да заплати на ищеца сумата от 2400 лева ,представляваща обезщетение за времето от месец септември 2008 до месец август 2012 г , през което ответника ползвал без основание имот на  ищеца, ведно с обезщетение за забавеното плащане от датата на поканата. Претендира разноски. Ответната страна не се ангажира с участие по делото въпреки назначения особен представител.

    Осъдителен иск с правно основание чл. 55 ал. 1 от Закона за задълженията  и договорите , имплицитно допустим.

     При това процесуално поведение на ответната страна, съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 239 от ГПК досежно постановяването на неприсъствено решение по съществото на спора. Ответникът е редовно уведомен, не е изпратил представител, не е депозирал отговор на исковата молба, не е взел каквото и да било участие в делото. Предупреден е за последиците от такова поведение. Искът е вероятно основателен с оглед представените по делото писмени доказателства, неоспорени от ответника. Затова съдът няма да мотивира решението по същество.  

  Разноските по настоящото дело с оглед изхода на спора се поемат от ответника.

  Воден от изложеното и на основание чл. 239 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

      Осъжда Б.С.Д., ЕГН ********** ***, да заплати на Л.Г.К., ЕГН **********,*** – М...... бл... вх..., ет..., ап.... , сумата от 2400 лева обезщетение за ползването на къща от сутерен и етаж , ведно с цялото дворно място на ул. И... А...№ ... в П.., собственост на ищеца, за периода от септември 2008 г до август 2012 включително.    

 

       Осъжда Б.С.Д., ЕГН ********** ***, да заплати на Л.Г.К., ЕГН **********,*** – М... бл..., вх.... ет,... ап.,.... , сумата от 321 лева разноски по производството.

     

        Решението се основава на предпоставките за постановяването на неприсъствено такова и затова е окончателно. Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение, може да се защити по реда на чл. 240 ГПК.

                                                                                                                                                                     РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/п/ Владимир Руменов

 

 

Вярно с оригинала

М.Х.