Гражданско дело 21106/2013 - Определение - 18-02-2014

Определение по Гражданско дело 21106/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №2027

 

18.02.2014г., гр. Пловдив

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – ГК, X – ти съдебен състав в закрито съдебно заседание на 18.02.2014г. в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

            като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ гражданско дело № 21106 по описа за 2013г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл.129, ал.3 ГПК.

            С разпореждане от 13.01.2014Г настоящият състав е констатирал нередовности по искова молба вх. № 61399/30.12.2013г. като е дал конкретни указания на ищеца в какво се състоят същите, респ. определил е едноседмичен срок за отстраняването им считано от съобщаването.

            Разпореждането е връчено на ищеца на 24.01.2014г. На основание чл.63, ал.2 с разпореждане от 03.02.2014г. срокът за отстраняване нередовностите е продължен с още една седмица считано от изтичането на първоначалния такъв от 31.01.2014г. до 07.02.2014г.

            Към настоящият момент нередовностите не са отстранение.

            Исковата молба следва да се върне, а делото да се прекрати.

            Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ВРЪЩА искова молба вх. № 61399/30.12.2013г. подадена от Макс Телеком ООД, с ЕИК 121261531 със седалище и адрес на управление: гр. София, 1784, бул. Цариградско шосе 115Г, бизнес сграда „Мегапарк”, ет.14, представлявано от П.К. действащ чрез М.Г. – В. – юрисконсулт против „Нет тел” ООД, с ЕИК 115884837 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Иван Драсов №  26, ет.1

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 21106 по описа за 2013г.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването на ищеца.

 

                                                              

СЪДИЯ:/п./В.Атанасов/

 

            Вярно с оригинала

            ВД