Гражданско дело 21094/2013 - Определение - 18-02-2014

Определение по Гражданско дело 21094/2013г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№2060

                                              гр. Пловдив, 18.02.2014  г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ-ми гр. състав, в закрито съдебно заседание на 18.02.2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

разгледа гр. д. № 21094/2013 г. и намери следното:

 

Производството по делото е образувано, въз основа на предявен от Г.Д.И., ЕГН: **********,*** и съдебен адрес: гр. П., ул. „Х.Г.Д.” № *** против „Професионален футболен клуб „Видима - Раковски” АД, ЕИК: 107516497, гр. Севлиево, ул. „Марин Попов” № 53 иск с правно основание чл. 86 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 145, 50лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на парично задължение – ТВ за месеците април, май и юни 2012 г., сбор от сумите: 63, 91 лв. – мораторна лихва за периода 01.06.2012 г. до 29.10.2012 г. върху заплата за месец април 2012 г. – 1500, 16 лв., сумата от 47, 69 лв. – мораторна лихва за периода от 01.07.2012 г. до 29.10.2012 г. върху заплата за месец май 2012 г. – 1396,59 лв., сумата от 33,90 лв. – мораторна лихва за периода от 01.08.2012 г. до 24.10.2013 г. върху заплата за месец юни 2012 г. – 1396, 59 лв. Претендират се и разноски.

В исковата молба се посочва, че на 13.02.2012 г. ищецът е сключил с ответника договор за наемане на професионален футболист за срок от две спортно – състезателни години. Било уговорено, че трудовото възнаграждение ще се заплаща до 31 – во число но месеца, следващ месеца, за който се изплаща. На 28.06.2012 г. договорът е прекратен от ищеца писмено, без предизвестие, на основание чл. 327, ал.1, т. 2 КТ, поради забава на изплащането на трудовите възнаграждения от месец февруари 2012 г. до датата на уведомлението. Издадена е Заповед № 8 от 28.06.2012 г. за прекратяване на договора на основание чл. 327, ал.1, т. 2 КТ, като същата е връчена на ищеца на 19.07.2012 г. Поради неизплащане на част от дължимите възнаграждения ищецът е подал заявление по чл. 410 ГПК, като е образувано частно гражданско дело по описа на РС- Севлиево и е издадена заповед за изпълнение за претендираните суми. В срока за подаване на възражение се твърди ответникът да е заплатил сумите по банковата сметка на ищеца, както следва на 24.10.2012 г. – 872,63 лв. – частична заплата юни 2012 г., на 29.10.2012 г. – сумата от 3386, 35 лв. – заплата за месец април и май 2012 г. и доплащане на заплата за месец юни 2012 г.  Посочва се, че от датата на изискуемостта на всяко от дължимите трудови възнаграждения до датата на плащането им, ответникът дължи на ищеца обезщетение за забавено плащане на парично задължение в размер на мораторната лихва за този период.  С покана, изпратена на 21.11.2012 г. ищецът е поканил ответника да му заплати обезщетение за забавено плащане на главниците. С оглед изложеното се иска уважаване на предявения иск и присъждане на разноски.

В законоустановения срок е постъпил отговор от ответника, в който е направено възражение за местна подсъдност на делото с искане за препращане на същото по седалище на ответника, като твърди  в случая местната подсъдност се определя по чл.105 ГПК  т.е. по седалището на ответника и компетентен да разгледа спорът да е  РС – Севлиево.

Като разгледа подадената ИМ с приложенията към нея и отговора на ответника, съдът констатира, че ответникът е със седалище в гр. Севлиево.  Възражението за неподсъдност на иска пред ПРС е направено с отговора на искова молба и в срока по чл.131 ГПК. От обстоятелствена част на искова молба и от  приложенията към исковата молба  липсват основания да се приеме, че ищецът се е възползвал от правото си по чл. 114  ГПК да предяви иск срещу работодателя по мястото, където обичайно полага своя труд.

В случая е приложима общата подсъдност по чл. 105 ГПК, от което следва, че компетентен да разгледа спора е РС- Севлиево, поради и което възражението на ответника се явява основателно и следва да се уважи, като се прекрати настоящото гражданско дело и делото се изпрати на компетентния РС- Севлиево.

  С тези съображения и на основание чл.118, ал.2  от ГПК, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

Прекратява производството по гр. дело № 21094 по описа за 2013 год. на РС Пловдив, VІІІ –ми гр.с.

Изпраща   делото по подсъдност на Районен съд- Севлиево по подсъдност.

Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване в седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Пловдив.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                                                                                /Дафина Арабаджиева/

 

Вярно с оригинала.

П.К.