Гражданско дело 21093/2013 - Определение - 25-02-2014

Определение по Гражданско дело 21093/2013г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №2415

 

гр. Пловдив, 25.02.2014 г.

 

Пловдивският районен съд, първи граждански състав в закрито заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

Като разгледа докладваното от районния съдия частно гражданско дело № 21093 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

В срока за отговор по чл.131, ал.1 от ГПК ответникът е направил възражение за местна неподсъдност на делото пред настоящия съд.

Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. Видно от извлечението от Търговския регистър при “Агенция по вписванията” ответното дружество е със седалище в гр. Севлиево.

В случая не сме изправени пред особената местна подсъдност, визирана в разпоредбата на чл.114 от ГПК. Несъмнено, от приложения трудов договор не се установява мястото на работа на ищеца, но съгласно разпоредбата на чл.66, ал.3 от Кодекса на труда за място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. Ето защо в полза на ищеца съществува правна възможност да предяви исковете или по мястото на обичайно полагане на труд, или съгласно общите правила за подсъдността – по седалището на ответника. / В случая двете места съвпадат и се намират в района на един и същ съд/. Законът не е предвидил правна възможност исковете да бъдат предявени на друго, избрано от ищеца, място. С оглед своевременно стореното възражение за местна неподсъдност на делото съгласно разпоредбата на чл.119, ал.3 от ГПК, а именно – в срока за отговор на исковата молба, то производството пред настоящия съд следва да се прекрати, а делото да се изпрати на Районен съд – гр.Севлиево, компетентен по правилата на местната подсъдност във връзка с произнасяне по депозираната искова молба.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 21093/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, І гр. с., и изпраща делото по подсъдност в Районен съд – гр. Севлиево.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от същото на страните пред Пловдивски окръжен съд.

След влизане на определението в сила, делото да се изпрати по подсъдност в Районен съд – гр. Севлиево.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Десислава Кацарова

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ