Гражданско дело 21060/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 21060/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    807/26.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр. състав, в открито съдебно заседание на тринадесети февруари 2014 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

  

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 21060 по описа за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

............................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

 

 

Р Е Ш И :

 

УТВЪРЖДАВА споразумението по чл. 127, ал. 1 от СК между Д.И.Р. ***, ЕГН ********** и О.Х. ***, ЕГН ********** относно упражняването на родителските права, местоживеенето, личните отношения и издръжката на малолетното им дете А. О. Х. с ЕГН **********, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете А. О. Х. с ЕГН ********** се предоставя на майката и се определя МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето при майката Д.И.Р. ***, ЕГН **********.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата О.Х.Х. и детето А. се определя, както следва:

- Всяка първа, трета и пета /когато има такава/ седмица от месеца за времето от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя – с преспиване на детето при бащата, както и в продължение на тридесет дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

- Всяка четна година в продължение на седем дни по време на коледните празници, за времето от 10.00 ч. на 23-ти декември до 18.00 ч. на 29-ти декември, а през нечетните години за този период детето ще бъде при майката;

- Всяка нечетна година в продължение на седем дни по време на новогодишните празници, за времето от 10.00 ч. на 30-ти декември до 18.00 ч. на 5-ти януари следващата година, като през четните години за този период детето ще бъде при майката;

- Всяка четна година по време на великденските празници, като през нечетните години по време на тези празнични дни детето ще бъде при майката.

Бащата О.Х. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете А. О. Х. с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител Д.И.Р. ***, ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева) месечно, платими до петнадесето число на текущия месец, считано от 01.01.2014 г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Бащата О.Х. ***, ЕГН ********** се задължава да заплати на малолетното си дете А. О. Х. с ЕГН **********  чрез нейната майка и законен представител Д.И.Р. ***, ЕГН ********** сумата от 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева), представляваща ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛО ВРЕМЕ за периода от 05.09.2013 г. до 31.12.2013 г., платима на пет равни месечни вноски от по 96 лв. (деветдесет и шест лева), платими заедно с текущата издръжка, считано от 01.01.2014 г.

ОСЪЖДА О.Х. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 86,40 лв. (осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

 

Вярно с оригинала.

ТР